Jak nejlépe implementovat Balíček nové odpadové legislativy EU pro oběhové hospodářství do legislativy států V4 (Česka, Polska, Slovenska a Maďarska)

Hnutí DUHA - Přátelé Země Česká republika společně se svými partnery ze Slovenska (Priatelia Zeme - SPZ), Maďarska (HuMusz) a Polska (Pro Terra foundation) zahájilo projekt "Nejlepší způsoby realizace Balíčku pro oběhové hospodářství v zemích V4" podporovaný Mezinárodním visegrádským fondem.

Projekt bude zaměřen na implementaci balíčku pro oběhové hospodářství do vnitrostátních legislativ v zemích V4. Cílem projektu je vyvinout způsob, jak snížit množství tuhého komunálního odpadu ve visegrádských zemích. Partneři projektu vytvoří soubor případových studií o nejlepší praxi a doporučení, které by mohly být realizovány na národní úrovni, založené na nejlepších dostupných zkušenostech z Visegrádské oblasti a ze zahraničí.

Hlavní výstupy z projektu budou publikovány pod názvem "Doporučení: Jak implementovat Balíček pro oběhové hospodářství v zemích V4", vzniknou i webové stránky o redukci komunálního tuhého odpadu ve všech zemích V4 a krátká propagační videa o problému.

 

--

 

Best ways to implement CEP in V4 countries

Hnutí DUHA - Přátelé Země Česká republika together with partners from Slovakia (Priatelia Zeme – SPZ), Hungary (HuMusz) and Poland (Pro Terra foundation) start project „Best ways to implement CEP in V4 countries“, supported by International Visegrad Fund.

The project will be focused on implementation of the Circular Economy Package in to national legislative in V4 countries. The objective of the project is to develop how to reduce municipal solid waste in Visegrad countries. Project partners will develop a set of best practise case studies and recommendations which could be implemented on national level, based on best available experience from Visegrad region and abroad.

Main outputs from the project will be publication with name: „Recommendations: How to implement CEP in V4 countries?“, websites on municipal solid waste reduction in all V4 countries and short propagation videos about the issue.