Připomínky Hnutí DUHA k návrhu Zásad péče o NP Šumava na období 2021-2040

Hnutí DUHA se dlouhodobě věnuje problematice ochrany přírody v Národním parku Šumava. Odborně připomínkuje legislativu i podzákonné dokumenty, účastní se expertních debat, jedná s politiky i úředníky či popularizuje téma na veřejnosti.

Nyní v rámci veřejného projednávání vyhlášeného Správou Národního parku Šumava podáváme následující připomínky k návrhu Zásad péče o Národní park Šumava na období 2021–2040. PDF dokument s připomínkami naleznete na konci stránky.

 

Jak můžete i Vy napsat své připomínky řediteli a ministrovi?

Až do 22. prosince má kdokoliv možnost zaslat své připomínky a podněty k návrhu Zásad péče o NP Šumava a zástupci národního parku se jimi budou muset zabývat. I Hnutí DUHA již připravilo a odeslalo své odborné připomínky. 

Hlasů pro šumavskou divočinu však nyní musí být více. Napište proto prosím i Vy své připomínky a podněty na oficiální připomínkovací e-mail zasadypece@npsumava.cz. Současně přidejte do kopie adresu ředitele Správy národního parku Šumava Pavla Hubeného (pavel.hubeny@npsumava.cz), který bude připomínky vypořádávat, a ministra životního prostředí Richarda Brabce (richard.brabec@mzp.cz), který bude schvalovat konečnou podobu Zásad péče.

V osobně laděném e-mailu přímo z Vaší adresy můžete mimo jiné zdůraznit, že:

- Ochrana divoké přírody je pro Vás osobně velmi důležitá (napište, jaké k tomu máte důvody).

- Zásady péče mají stanovit, že ochrana divoké přírody má mít v národním parku jasnou prioritu a že přírodní procesy bez velkých a plošných zásahů mají být maximálně chráněné i v takzvané přírodě blízké zóně, tedy v území, které zatím není formálně chráněno před lesnickými zásahy, ale za 15 let by pravděpodobně mělo být do takzvané přírodní zóny se samovolným vývojem převedeno.

- Zásady péče mají stanovit nezpochybnitelný časový harmonogram rozšiřování přírodní zóny (tedy území divoké přírody). Konkrétně v nich má být jasně napsáno, že při nejbližší možné příležitosti (dle zákona za 15 let) bude přírodě blízká zóna převedena do zóny přírodní.

- V Zásadách péče má být řečeno, že ze zóny přírodní s divokou přírodou má být zcela vyloučen lov spárkaté zvěře.

- Zásady péče mají stanovit, že nepotřebné zpevněné (asfaltové aj.) cesty v přírodní zóně, které nejsou speciálně vyznačeny pro pohyb návštěvníků, by měly být zcela zrušeny nebo přeměněny na přírodní pěšiny a stezky. V NP navíc nemají vůbec vznikat nově zpevněné cesty.

- Zásady péče mají stanovit základní pravidla regulace výstavby na území NP, aby byl chráněn specifický přírodní ráz šumavské krajiny: plochy určené k možné zástavbě v okolí obcí se mají rozšiřovat jen ve zcela výjimečných případech; nemá se vůbec stavět ve volné krajině mimo obce a jejich těsné okolí apod.

V úvodu e-mailu nezapomeňte na oslovení a uveďte kontext, proč píšete (k čemu a proč se vyjadřujete). Nekopírujte či nepřeposílejte výše uvedený text, napište vlastními slovy, a to včetně svých osobních důvodů a motivace. V závěru se celým jménem podepište.

 

Děkujeme za Vaši pomoc. Vaše osobní přímluva za divokou přírodu má nyní velký význam!

Datum vydání publikace: 
2. 11. 2020
Kategorie publikace: