Vyvlastňovat, zpochybnit limity těžby a hledat nová ložiska hnědého uhlí

Ministr Mládek navrhuje v surovinové politice ČR  svérázný příspěvek ke klimatické dohodě

Pozítří 9. prosince mají ministři poslední možnost připomínkovat návrh Surovinové politiky ČR svého kolegy ministra průmyslu Jana Mládka (ČSSD). Kromě jiného v něm navrhuje znovu zavést do horního zákona vyvlastňování, zpochybňuje nedávné rozhodnutí vlády, kterým zachovala limity těžby na velkolomu ČSA, a navrhuje zkoumat a případně využívat úplně nová ložiska hnědého uhlí.

Podle Hnutí DUHA a Greenpeace jde - zejména v kontextu právě probíhající globální konference o změně klimatu - o absurdní návrh. Je v rozporu jak s přijatou Státní energetickou koncepcí ČR, tak se stanoviskem premiéra Bohuslava Sobotky, které přednesl před pouhým týdnem v Paříži a v němž se jasně přihlásil k české odpovědnosti za změnu klimatu.

Premiér Bohuslav Sobotka mimo jiné uvedl: „[Změna klimatu] Ohrožuje naši národní bezpečnost i ekonomickou prosperitu, má negativní dopady na boj proti chudobě i na potravinovou bezpečnost a je jednou z příčin migrace. … Proto je nezbytné, abychom aktivity zaměřené na snižování emisí skleníkových plynů i adaptaci včlenili do národního rozvojového plánu.“ [1]

 

Usnesení vlády k limitům těžby je v návrhu surovinové politiky ministra Jana Mládka svérázně interpretováno tak, že v roce 2020 se má znovu posuzovat otázka prolomení limitů na dole ČSA (str. 49). To přitom v usnesení vůbec není. Pouze se v něm říká, že MPO má "předložit vládě do 31. prosince 2020 v rámci periodického vyhodnocení naplňování Státní energetické koncepce analýzu potřeb hnědého uhlí.“  [2] 


Svérázný ministr průmyslu Mládek také navrhuje znovu zavést do horního zákona vyvlastňování kvůli těžbě (str. 66). Přitom stávající stav (v roce 2012 byly vyvlastňovací paragrafy z horního zákona bez náhrady vypuštěny) nepůsobí v praxi žádné problémy. Ministerstvo průmyslu nepředložilo jediný příklad, kdy by se těžební organizace - z důvodu zrušeného institutu vyvlastnění - nedostala k ložisku.

Surovinová politika také navrhuje zkoumat zcela nové lokality pro těžbu hnědého uhlí (Záhořany, Bylany, Podlesice - Veliká Ves) a případně zajistit jejich ložiskovou ochranu (str. 49). V takovém případě by ovšem došlo ke stavebním uzávěrám, zastavení územního rozvoje obcí a vznikl by stejný problém jako v případě přímého ohrožení Horního Jiřetína a Černic.

 

Jan Rovenský, vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR, řekl:

„Někdo na ministerstvu průmyslu, a nemusí to být nutně přímo ministr, zachování limitů na ČSA očividně nese těžce. Když ho vláda vyhodila dveřmi, zkouší to teď oknem. Nezbývá než doufat, že ho jím vláda exemplárně prohodí zase. Časování je ovšem geniální - nastolit téma nových uhelných dolů  v době vrcholící klimatické konference v Paříži je asi stejně případné, jako by bylo povolit kouření ve vlacích v den boje proti rakovině.”

 

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:

Vláda by se měla místo destruktivních nápadů zodpovědně zabývat otázkou ochrany klimatu i zdraví lidí, energetickou bezpečností a modernizací ekonomiky a dát zelenou přípravě antifosilního zákona, který slíbila už v programovém prohlášení. Pokud pro ministra Mládka nejsou usnesení vlády o limitech těžby, vlastní energetickou koncepci či zásadní projev svého premiéra v Paříži jen trhacím kalendářem, měl by prosazování návrhů na vyvlastňování a hledání nových ložisek uhlí sám zásadně přehodnotit. 

 

Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

 

Poznámky:

 

[1] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/premier-sobotka-na-klimatickem-summitu-v-parizi-cr-musi-resit-zmenu-klimatu-je-nezbytna

 

[2] MPO původně navrhovalo, aby usnesení vlády uložilo limity těžby na ČSA revidovat, ale vláda tohle jasně odmítla nebo změnila návrh MPO, který zněl: “...předložit vládě do 31. prosince 2019 v rámci periodického vyhodnocení naplňování Státní energetické koncepce analýzu potřeb případné úpravy územně ekologických limitů těžby na lomu ČSA a do 31. prosince 2020 případný návrh na úpravu limitů na lomu ČSA,” a schválila uvedené "...předložit vládě do 31. prosince 2020 v rámci periodického vyhodnocení naplňování Státní energetické koncepce analýzu potřeb hnědého uhlí"

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOAA3RKBT3O

  

Šítky aktuality: