Tři ze čtyř jehličnatých stromů v našich lesích jsou nemocné. Situace se změnou klimatu zhoršuje

Vláda dnes projedná Zprávu o stavu lesa a musí neprodleně jednat. Win-win řešení leží ministru Jurečkovi na stole, jmenuje se ekologická certifikace FSC

V minulém roce nadále klesalo zdraví lesů - defoliací (částečnou ztrátou listů či jehličí) - bylo poškozeno již 74,8 % jehličnanů (oproti 64,8 % v roce 2000) a 41,9 % listnáčů (oproti 25,8 % v roce 2000). Zpráva o stavu Životního prostředí v ČR za rok 2016, kterou předložilo Ministerstvo životního prostředí ostatním resortům k připomínkám, přináší naléhavé varování. Na špatný zdravotní stav lesů upozorňuje i Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2016, kterou předkládá ministr zemědělství na dnešní jednání vlády.

Proto je třeba zásadně změnit nešetrné lesní hospodářství, které nerespektuje přírodní zákonitosti obnovy zdravého lesa a změnu klimatu. Je nezbytné změnit lesní zákon tak, aby zajistil větší výsadbu listnatých stromů a omezil holosečnou těžbu. Také je třeba certifikovat státní lesy ekologickým standardem FSC, který vyžaduje šetrnější přístupy – a navíc po tomto dřevu roste poptávka. První je úkolem pro novou vládu, ale druhé může – a v souladu se závazkem vlády v programovém prohlášení – by měl udělat neprodleně ještě ministr Marian Jurečka.     

Kritická situace v lesích je zejména na severní Moravě, kde se kůrovcová kalamita vymkla kontrole. Těžební firmy kácejí lesy, až když z nich už kůrovec vylétal a napadl další. Rozsáhlé vytěžené plochy lesů se tak stále zvětšují, v ohrožení je už i Chráněná krajinná oblast Jeseníky, kam se kůrovec šíří z hospodářských lesů. Podle Hnutí DUHA se jedná o největší krizi lesů na našem území za posledních 200 let. Je kriticky důležité, aby ministři ihned zasáhli a rázně změnili způsob hospodaření ve státních podnicích, které spravují většinu českých lesů.  

Aktuální výsledky přelomového výzkumu vedeného profesorem Jiřím Kopáčkem ukázaly, že tam, kde se se odumřelé stromy nevytěží, obnovují se poškozené lesy mnohem lépe [1]. Příroda si dokáže poradit, pokud jí necháme volnost. Naše lesy se však vyznačují silnými lesnickými zásahy a nepřirozenou skladbou druhů stromů i jejich věku (často převažují stejnověké monokultury, zejména smrkové). Takové lesy jsou oslabené a znečištění i změna klimatu jsou pro ně zásadním ohrožením.

Léčbu kritického zdravotnímu stavu našich lesů mohou zavést již současní ministři Marian Jurečka (jako ministr zemědělství zodpovídá za Lesy ČR, s.p.) a Martin Stropnický (jako ministr obrany zodpovídá za Vojenské lesy a statky, s.p.). Mohou rozhodnout o zavedení certifikátu FSC, který zaručuje udržitelné a k přírodě šetrné lesní hospodaření. Příští vláda by měla prosadit novelu zákona o lesích a změnit hospodářský model státních lesních podniků, aby dbal na udržitelnost a zlepšování zdraví lesů.

Český národní standard FSC pro lesní hospodaření [1] důrazem na větší zastoupení smíšených porostů snižuje pravděpodobnost kalamit, zaručuje uchování nebo zlepšení vodního režimu v lesích, kvality půd, prevenci eroze, posílení biologické rozmanitosti lesů. Omezuje holoseče a používání nebezpečných pesticidů. Může také přispět k řešení současných sociálních problémů v lesním hospodaření a na venkově - striktně vyžaduje zajištění lesních prací kvalifikovanými pracovníky. Vede vlastníky a správce lesů k přednostnímu využívání místních a regionálních dřevozpracovatelů i místních dodavatelů lesních prací (v rámci platné legislativy), což podporuje místní zaměstnanost a rozvoj venkova.

Řešení naléhavého problému lesů přitom vládě aktuálně servírují na stříbrném podnose zástupci byznysu. Zvyšující se poptávkou spotřebitelů po dřevě a dřevěných výrobcích z šetrně obhospodařovávaných lesů se například IKEA ve své nákupní politice zavázala k tomu, že od konce roku 2019 bude požadovat a svým zákazníkům poskytovat pouze FSC certifikované nebo recyklované suroviny. Také další velké obchodní řetězce, jako jsou Hornbach, Kika,  Kingfisher, Marks&Spencer, H&M či Home Depot nabízejí svým zákazníkům výrobky s FSC certifikátem.

To v praxi znamená, že nezareagují-li na to vlastníci a správci lesů, začnou firmy dovážet surovinu a výrobky s FSC certifikátem z jiných zemí tak, jak už to nyní dělá papírenský gigant Mondi Štětí a další firmy, které dřevo s FSC certifikátem pro své odběratele potřebují. Proto Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Asociace českých nábytkářů a Klastr českých nábytkářů požádaly již v dubnu premiéra Bohuslava Sobotku, aby podnikl kroky k certifikaci části státních lesů systémem FSC [2]. V dopisu to odůvodňují konkurenceschopností českých podnikatelů, snížením českého exportu surového dřeva a zvýšením exportu dřevařských produktů s vyšší přidanou hodnotou [3].

Ministr Marian Jurečka (KDU-ČSL) má nyní poslední příležitost splnit svůj úkol z vládního programového prohlášení: "Vláda učiní kroky ke změně hospodářské politiky Lesů České republiky, s. p., ve prospěch zvýšení zaměstnanosti v jednotlivých regionech a posílení významu drobného a středního lesnického a dřevozpracujícího průmyslu" [4], stejně jako naplnit bod programu KDU-ČSL, která se svým voličům zavázala, že "Změní způsob hospodaření s. p. Lesy ČR s ohledem na posílení významu drobného a středního lesnického dřevozpracujícího průmyslu, kde je možné vytvořit stovky pracovních míst v horských a podhorských oblastech" [5]. Podobně (byť v menší míře) může k záchraně českých lesů i dřevozpracujícího průmyslu přispět ministr Martin Stropnický, neboť ministerstvo obrany státním podnikem Vojenské lesy a statky spravuje druhý největší díl státních lesů v ČR.

Certifikace kvalitnějším certifikátem FSC může být – kromě zajištění udržitelné produkce - pro producenty dřeva i bezprostředně ekonomicky výhodná. Například IKEA Industry Malacky (kupuje část dřeva na Moravě) nebo Kloboucká lesní a.s. (dodává dřevo do IKEA Industry Malacky) nabízejí již nyní různé formy bonusů za FSC certifikovanou surovinu. Lesům města Zlín, které nechaly své hospodaření FSC certifikovat v loňském roce, se investice do certifikace do jednoho roku vrátila [6].

Hnutí DUHA také navrhuje na základě odborné studie [7] vyčlenit několik větších území o rozloze minimálně deset čtverečních kilometrů, kde by se mohla divočina vyvíjet bez lidských zásahů, ale otevřeně obdivu vnímavých návštěvníků. Tato území také pomohou sledovat vliv změny klimatu (například změny druhové skladby lesů vlivem změny teploty a srážek) a přizpůsobit tomu hospodaření v lesích a vyhnout se ekonomickým ztrátám. Ochranu divoké přírody si navíc dle výzkumu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity přeje 71 % veřejnosti [8].

  Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů Hnutí DUHA, řekl:
„České lesy volají o pomoc, jejich stav se dál zhoršuje. A zároveň český průmysl volá po certifikátu FSC. Zpracovatelé platí českým dodavatelům bonusy za dřevo ze zodpovědně obhospodařovávaných lesů s certifikátem FSC. Vláda se zavázala ve svém programu, že změní hospodářskou politiku státních lesů a slib dosud nesplnila. Nelze si tedy přestavit lepší příležitost pro ozdravění lesů, než je rychlé zavedení certifikátu FSC, který problémy, požadavky i závazky řeší. Na co tedy ministři - zejména Marian Jurečka - ještě čekají?”
 

Kontakt:
 
Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz
 
 
Poznámky:
 
[1] https://budejovice.idnes.cz/sumava-vyzkum-kurovec-kysely-dest-kopacek-f2...


[2] V ČR má FSC certifikát lesního hospodaření zatím Školní lesní podnik brněnské Mendelovy univerzity Masarykův les, Hlavní město Praha, Správa Krkonošského národního parku a Nestátní lesy Svitavsko (dříve Sdružení obecních a soukromých lesů Svitavy), ke kterým se v tzv. skupinové certifikaci přidávají další a další obce (jen v letošním roce tři obce), které chtějí nechat své lesy certifikovat systémem FSC.

[3] Žádost Hospodářské komory, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky, Svazu průmyslu a dopravy ČR, Svazu českých a moravských výrobních družstev, Asociace českých nábytkářů a Klastru českých nábytkářů adresovaná premiérovi Bohuslavu Sobotkovi http://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2017/07/zadost_hk_cr_p...

[4] ČR je největší exportér dřeva v Evropské unii, velkou část ale prodává nezpracovanou, bez přidané hodnoty. ČR je největším exportérem surového dřeva bez přidané hodnoty na světě v přepočtu na hlavu občana ČR.
V ČR se každoročně vytěží mezi 15 a 17 miliony metrů krychlových dřeva. Zhruba třetina míří do zahraničí v nezpracovaném stavu. Množství vyvezeného surového dřeva navíc stále stoupá. V roce 2015 to bylo 6,5 milionu kubíků, v roce 2010 šlo o 5,4 milionu a v roce 2005 jen o 3,6 milionu kubíků dřeva. Vyvážením nezpracovaného dřeva přichází podle odhadů průzkumné agentury Apicon Consulting česká ekonomika každoročně o 34 miliard korun.

[5] https://www.kdu.cz/getattachment/Temata/Volebni-program/KDU-CSL-Volebni-...

[6] https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/dulezite-dokumenty/programove-proh...

[7] https://www.zlin.eu/fsc-certifikace-se-u-mensich-lesu-vyplati-vi-ve-zlin...

[8] http://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2016/08/hnuti_duha...

[9] www.ekopsychologie.cz/citarna/studie/ochrana-divoke-prirody/ 

Šítky aktuality: