Skandál: Sobotkova vláda - jako první v historii ČR - chce snížit cíl pro recyklaci komunálních odpadů. Plán odpadového hospodářství projedná už v pondělí

Dosavadní cíl ČR byl 50%, ministr Brabec navrhuje 35%. Evropská komise plánuje 70% už za patnáct let.

Sobotkova vláda chce jako první v české historii snížit cíl pro recyklaci komunálních odpadů, a to dokonce o celou třetinu. V pondělí 15. prosince projedná Plán odpadového hospodářství, strategický dokument pro hospodaření státu s odpady na dalších deset let. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) v něm navrhuje vládě, aby snížila cíl pro recyklaci komunálních odpadů z dosavadních 50 % na cca 35 % v roce 2024. Namísto recyklace se má výrazně zvýšit veřejností odmítané spalování odpadů, které znehodnocuje cenné suroviny a znečišťuje životní prostředí.

Česká republika přitom v recyklaci komunálních odpadů dlouhodobě kulhá za vyspělou Evropou, když v roce 2013 recyklovala pouhých 30 % komunálních odpadů [1], zatímco průměr v EU překročil 40 % a řada úspěšných západních států překračuje dokonce 60 % [2]. Doposud platný Plán odpadového hospodářství obsahuje recyklační cíl 50 % a žádný vládní politik si dosud netroufl jej zpochybnit [3] [4].

Evropská komise přitom navrhuje, aby členské státy do roku 2020 recyklovaly polovinu a do roku 2030 dokonce 70 % komunálních odpadů [5]. Návrhy Evropské komise vycházejí ze schváleného sedmého environmentálního akčního plánu EU [6], jehož cílem je „omezení energetického využití odpadu na nerecyklovatelné materiály, postupné ukončování skládkování recyklovatelných či jinak využitelných odpadů, zajištění kvalitní recyklace...“ Na konkrétním znění cílů Komise nyní usilovně pracuje a měly by být pro členské státy závazné od roku 2016.
 
Příklady úspěšných západních zemí i návrhy Evropské komise ukazují, že Česká republika může recyklovat dvakrát víc odpadů než nyní. Na skládkách a ve spalovnách u nás každoročně končí cenné recyklovatelné suroviny za tři miliardy korun. Namísto zvýšení recyklace však vláda usiluje o větší pálení odpadků. Směřuje k tomu letos přijatý odpadový zákon i aktuálně dokončený Operační program životní prostředí na léta 2014 - 2020 plánuje zvýšit evropskou podporu pro „energetické využití komunálních odpadů“.

Vládou schválený Plán odpadového hospodářství bude také základním podkladem pro přípravu krajských plánů odpadového hospodářství, které již budou určovat konkrétní regionální odpadové projekty. Bude-li národní cíl pro recyklaci stanoven tak nízko, budou pravděpodobně krajské odpadové plány dimenzovat na spalování recyklovatelných odpadů obrovské kapacity. Obce a domácnosti by to přišlo velmi draze.

Hrozba, že recyklovatelné komunální odpady budeme zbytečně prohánět komínem, se potvrzuje také v Aktualizované státní energetické koncepci, kterou má vláda projednat ještě do konce roku. Tento dokument počítá dokonce s tím, že v roce 2030 bude spalována bezmála polovina všech komunálních odpadů. Znamenalo by to, že se ani za patnáct let nedostaneme na hranici padesátiprocentní recyklace (nerecyklovatelnou a nespalitelnou část odpadů je totiž nutno uložit na skládky).

Ivo Kropáček, odpadový expert z Hnutí DUHA, řekl:
„Vláda v pondělí složí zkoušku ze své ekologické a ekonomické gramotnosti i ze znalosti svého programového prohlášení. Zavazuje se v něm, že sníží skládkování odpadů a naopak zvýší recyklaci. Jestliže premiér Sobotka sníží dosavadní cíl pro recyklaci komunálních odpadů, který dosud žádný vládní politik nezpochybnil, půjde o jeho bezprecedentní selhání. Stane se tak prvním českým předsedou vlády, který chce jít s odpady nelogickým, neekologickým, neekonomickým a neevropským směrem a dokonce proti vůli občanů, kteří si plýtvavé a špinavé spalovny nepřejí.“

Kontakty:
Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:
[1] Míra recyklace, neboli materiálového využití komunálních odpadů viz www.mzp.cz/cz/produkce_nakladani_odpadu_2013
[2] viz data Eurostatu
[3] Viz bod 6 nyní platného POH ČR, viz. www.mzp.cz/cz/komunalni_odpady
[4] Viz návrh POH ČR 2015-2024, zde: www.mzp.cz/cz/plan_odpadoveho_hospodarstvi_2015_2024
Cíl b) pro komunální odpady zní: „Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako je papír, plast, kov, sklo, pocházejících z domácností, a případně odpady jiného původu, pokud jsou tyto toky odpadů podobné odpadům z domácností.“
Takto formulovaný cíl recyklace znamená, že již v roce 2010 Česká republika dosáhla míry 45,5 % a má tedy 10 let na zvýšení o 4,5 procentních bodů.
Naopak míra recyklace komunálních odpadů byla v roce 2010 ve výši 24,3 % a v roce 2012 dosahovala již 31 %. Předchozí prognózy MŽP předpokládaly, že zvýšení recyklace papíru, plastů, skla a kovů na 50 % neznamená ve skutečnosti vyšší míru recyklace, než cca 35 %.
[5] Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Směrem k oběhovému hospodářství: program nulového odpadu pro Evropu KOM(2014) 398 v konečném znění. Viz http://bit.ly/1xg026A

Šítky aktuality: