Povrchní úpravy lesního zákona projednávané dnes vládou nestačí. Naše lesy stále čekají na koncepční změny zákona

Vláda dnes v návaznosti na krizi hospodaření se smrkem projedná několik dílčích úprav zákona o lesích. Týkají se usnadnění přenosu sazenic a semen mezi přírodními oblastmi nebo rozšíření povinností odborných lesních hospodářů [1]. Ministr zemědělství Miroslav Toman předložil tuto novelu vládě s tím, že je kvůli kalamitě potřeba vyřešit nejurgentnější problémy lesního zákona [2]. Tyto úpravy mají být dle Ministerstva zemědělství odpovědí na výzvu Poslanecké sněmovny z července 2018 [3] a mají také reagovat na doporučení lesnických koncepcí [4]. Hnutí DUHA upozorňuje, že předložená novela nenaplňuje ani usnesení poslanců ani doporučení odborníků. V kontextu nadcházejícího rozpadu monokulturních lesů všude po ČR podstatné problémy a příčiny vůbec neřeší.

Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR přitom minulý měsíc vydala stanovisko, ve kterém vyzývá k přijetí úplně nového lesního zákona. „Jde o tak zásadní změny, že musí být řešeny novým zákonem a doprovázeny požadavkem příslušného vzdělávání lesních odborníků. Polovičatá řešení formou novel existujících podzákonných norem nemohou přinést skutečnou funkční změnu současného stavu lesnické legislativy, která dnes nerespektuje vědecké poznatky a v lese vidí stále především hospodářský nástroj.” [5]

Poslanecká sněmovna loni v červenci požádala Ministerstvo zemědělství „o provedení legislativních změn potřebných k účinnému boji proti kůrovci, případně jiným kalamitám v lesích” [3]. Poslanecký Výbor pro životní prostředí pak v listopadu výzvu upřesnil, když požádal vládu o předložení komplexní novely zákona o lesích a prováděcích vyhlášek a ke specifikaci zadání státním lesů při hospodaření ve veřejném zájmu. Poslanci žádali i novelu zákona o myslivosti a prováděcích vyhlášek. Ty musí zajistit snížení škod na výsadbě i zmlazování lesů tak, aby mladé stromky odrůstaly v požadované druhové skladbě [6]. Nic z toho ovšem novela předložená Ministerstvem zemědělství nenaplňuje.

Hnutí DUHA přitom předalo loni v červnu vládě balíček komplexních návrhů, které by přinesly zdraví českým lesům i úlevu milionům lidí, kteří je každý týden navštěvují. Balíček řešení „Co dělat, abychom zachránili české lesy“ [7] obsahuje například omezení holosečí, zvýšení věkové a druhové pestrosti budoucích lesů a usnadnění přirozené obnovy. To vše by vedlo k odolnějším lesům. Je potřeba, aby zákon také usnadnil pěstovat lesy nejen šetrnými, přírodě blízkými způsoby, ale také historickými postupy jako jsou tzv. střední  lesy či pařeziny, které jsou ekonomicky i ekologicky přínosné. V neposlední řadě by měli zákonodárci řešit vliv přemnožené zvěře na okus semenáčků. Detailní připomínky [8] zaslalo Hnutí DUHA do připomínkového řízení zákona, ministerstvo je ale nezohlednilo.

Schválení zcela nového zákona o lesích nelze očekávat dříve než příští rok. Rozsah kalamity smrkových lesů přitom bude přitom v letošním roce gradovat a dle Ministerstva zemědělství dosáhne zhruba dvojnásobku loňského rozsahu, 30 milionů metrů kubických dřeva. Nejhorší situace je v kraji Vysočina [9]. 
       
Jan Skalík, koordinátor kampaně Zachraňme lesy, řekl:
„Vláda dnes projedná povrchní změny zákona o lesích navržené Ministerstvem zemědělství. Ty podstatu lesní krize vůbec neřeší, proto by se měli o prosazení dostatečných změn zasadit poslankyně a poslanci. Nikdo jiný totiž v tuto chvíli asi lesy z dlouhotrvající agónie nevyvede."

„Ministerstvem navržené změny považujeme pouze za kosmetické úpravy k lepšímu, které ale neřeší příčiny krize lesů a nepředcházejí dalším kalamitám. Schválení novely v jejím stávajícím znění by tak bylo především zastíracím manévrem, zástěrkou, že ministerstvo při krizi lesů něco dělá, aniž by to přineslo dlouhodobé zlepšení stavu lesů."


Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz


Poznámky:

[1] Agenda jednání vlády ČR dne 4. 2. 2019 https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2019-02-04
[4] Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSB469ZY1H
V úvodu důvodové zprávy k předložení zákona je uvedeno: “Zkušenosti praxe poslední doby a poznatky orgánů státní správy lesů na všech úrovních, České inspekce životního prostředí i zájmových sdružení vlastníků lesů apod., svědčí jednoznačně o tom, že je v zájmu lesů a lesního hospodářství nečekat na komplexnější novelu lesního zákona. S ohledem na naléhavost problému je třeba lesní zákon novelizovat dílčím způsobem a pokusit se tak odstranit alespoň ty nejpalčivější problémy, s nimiž se praxe v současné době potýká. Potřeba urychlené dílčí novelizace lesního zákona vyvstává nyní zejména v souvislosti s rozsáhlou kalamitou, která zasáhla lesy na velké části území České republiky.“
[3] https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/016schuz/s016154.htm
Podrobnosti v tiskové zprávě z 10. 7. 2018:
http://hnutiduha.cz/aktualne/poslanci-vyzvali-ministerstvo-zemedelstvi-k...
[4]
Zásady státní lesnické politiky: http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/lesnictvi/koncepce-a-strategie/zasad...
Národní lesnický program II: http://www.uhul.cz/nase-cinnost/narodni-lesnicky-program
Národní akční plán adaptace na změnu klimatu: https://www.mzp.cz/cz/narodni_akcni_plan_zmena_klimatu
[5]
http://www.hnutiduha.cz/aktualne/vyzkumnici-akademie-ved-varuji-bez-zasa...
http://nasekrajina.eu/2019/01/09/stanovisko-kzp-av-cr-k-seminari-soucasn...
[6] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/poslanecky-vybor-pro-zivotni-prostredi-...
[7] http://www.zachranmelesy.cz/balicek
[8] https://drive.google.com/file/d/1EDc738hzQjoNfm7GBt5_GvdI_1oae4ub/edit
[9] http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2018_strat...

Šítky aktuality: