Olomoucký kraj a jeho hejtman Ladislav Okleštěk (ANO) chtějí stavět spalovnu – proti vůli obcí i evropským odpadovým směrnicím

První účet: 6,6 milionů korun. Budoucí účet: několik miliard

Už v pondělí 17. září má zastupitelstvo Olomouckého kraje schvalovat návrh Rady kraje na založení akciové společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, jejímž cílem bude postavit v kraji spalovnu komunálních odpadů. Krajští zastupitelé mají navíc schválit peněžitý vklad kraje do základního kapitálu nově založené akciové společnosti ve výši 6,6 milionů korun [1].

Stavba spalovny je v příkrém rozporu s nově schválenými evropskými odpadovými směrnicemi obsaženými v Balíčku pro oběhové hospodářství, který ukládá zemím EU splnit vysoké recyklační cíle. Olomoucký kraj zaostává za evropskými požadavky na recyklaci víc než dvojnásobně. Většina obcí v kraji novou společnost nepotřebuje a odmítá, protože své odpadové hospodářství má vyřešeno. Nová společnost by je nutila dodávat „nasmlouvané“ množství odpadu dokonce pod hrozbou pokuty.   

Založení akciové společnosti odůvodňuje Rada kraje požadavkem zákona o odpadech ukončit od roku 2024 skládkování odpadů. Tento požadavek špatného českého zákona, který jen přesměrovává nyní na skládky ukládané odpady do spaloven, je výsledkem “tvůrčí” práce našich poslanců a není obsažen v žádné evropské legislativě. Jako první jej v roce 2014 neúspěšně předložil v Poslanecké sněmovně poslanec a nynější hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk (ANO) [2].

Český plán ukončit skládkování odpadů k roku 2024 a namísto toho je spalovat je v přímém rozporu s právě schválenými cíli evropského Balíčku pro oběhové hospodářství. Evropská unie se shodla na změně šesti odpadových směrnic a stanovila pro členské státy, pod hrozbou sankcí, velmi ambiciózní cíle pro recyklaci komunálních odpadů: minimálně 55 % do roku 2025, 60 % do roku 2030 a 65 % do roku 2035 [3]. Olomoucký kraj přitom v roce 2013 recykloval jen 24 % komunálních odpadů [4] a musí tedy svou recyklaci více než zdvojnásobit. Krajem plánovaná odpadová akciová společnost se však zvýšením recyklace nemá vůbec zabývat.

Česká republika musí už do 22 měsíců zahrnout Balíček pro oběhové hospodářství do nové legislativy. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) chce nové zákony předložit vládě do konce letošního roku. Protože recyklace může růst pouze na úkor klesajícího skládkování, není možné, aby nový zákon ukončil skládkování odpadů a v následujících letech počítal se zvyšováním recyklace. Hnutí DUHA proto pochybuje, že by v nové české odpadové legislativě mohl být obsažen zákaz skládkování k roku 2024 [5].

Vstup do krajské odpadové akciové společnosti odmítá také řada měst a obcí Olomouckého kraje. Kraj nejprve obcím sliboval, že v krajské společnosti budou mít malé obce stejnou sílu hlasu jako velká města. Založením akciové společnosti tento slib kraje obcím padá. Na Valné hromadě spolku Odpady Olomouckého kraje hlasovalo pro založení akciové společnosti pouze 68 obcí [6], tedy pouhých 17% obcí z 399 obcí v Olomouckém kraji.

Neposledním problémem je forma zakládané společnosti. Zatímco Středočeský kraj přesvědčuje obce, že nejvhodnější formou je založení družstva [7], Olomoucký kraj dospěl k závěru, že nejvhodnější formou je akciová společnost. Hnutí DUHA je přesvědčeno, že akciová společnost není pro nakládání s komunálními odpady vhodnáHlavním cílem akciové společnosti vytvářet zisk nikoli se starat o optimální nakládání s odpady.  

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:
„Poslanec Ladislav Okleštěk za ANO si nejprve vymyslel nesmyslné ustanovení v odpadovém zákonu, aby jej následně jako hejtman kraje řešil. Poslal si prostě „malou velkou“ domů. Olomoucký kraj za řešení takto vytvořeného problému utratil statisíce korun a nyní by k nim měl přidat dalších 6,6 milionů korun. Nová spalovna by stála několik miliard a peníze by zaplatili lidé ve zvýšených poplatcích za odpad. Přitom Olomouckým krajem zakládaná společnost vůbec neřeší, že kraj recykluje pouhých 24 % komunálních odpadů a již za sedmnáct let by měl recyklovat nejméně 65 %. Neřeší ani vysokou produkci směsných komunálních odpadů. Není divu, že řada obcí do takto podezřelého projektu, který by z nich udělal vazala nové spalovny,  odmítá vstoupit.”
 
Tomáš Šulák, starosta obce Veselíčko, řekl:
„Nejvíce nám vadí, že spolek Odpady OK vznikl jako sdružení velkých měst a další obce do spolku nepřímo nutil. Do Spolku pak vstoupilo asi 150 obcí, přičemž 250 nikoliv a většina to jasně deklarovala, protože má své odpady vyřešeny. Obce se snaží podnikat kroky k většímu třídění a snižování směsného komunálního odpadu. U nás máme například kompostárnu, kde se sváží bioodpad ze 14 okolních obcí. Při jednáních se zástupci Spolku i kraje jsme několik let zdůrazňovali, že pokud má vzniknout krajský systém, tak jej musí vytvořit velká města a obce prostřednictvím svazků obcí s rovnoměrným zastoupením, a musí se řešit celý odpadový cyklus, nikoliv jen ten zbytkový směsný, jehož množství bude přirozeně klesat. To však aktéři Spolku ani kraje ani jednou, ani částečně nepřipustili. Nyní má vzniknout akciovka, které bude jen některých a pro některé, což není dobře.“

Jitka Seitlová, senátorka a krajská zastupitelka, řekla:
„Jedná se o příliš velkou míru nejistoty na příliš dlouhou dobu a vše zaplatí občané kraje. Vedení kraje chce prosadit, aby se obce a tím občané na desítky let zavázali dodávat a platit odpad jednomu dodavateli, cena ani podmínky nejsou předem známé, ale už teď víme, že pokud obce nedodají smlouvou stanovené množství odpadu, zaplatí ještě pokutu. A to v době, kdy světovým trendem je snižovat množství odpadu, které produkujeme. Myslím si, že správné by naopak bylo pomoci tomu, aby zde odpad nevznikal, nebo když už vzniká, aby se o něj postarali výrobci, jak konečně již nyní stanovuje zákon o obalech."


Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz


Poznámky:

[1] Bod č. 27 jednání. Viz. http://www.kr-olomoucky.cz/zok/17-09-18/start.html

[2] Reportáž ČT 24 v “Události, komentáře” od minuty 22:53,   

[3] Viz http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm

[4] 24 % recyklace komunáních odpadů v roce 2013 vychází z tabulky č.4 na straně 16 Analytické části POH Olomouckého kraje, viz https://www.kr-olomoucky.cz/odpadove-hospodarstvi-cl-269.html

[5] Hnutí DUHA na místo zákazu skládkování materiálově a energeticky využitelných odpadů navrhuje ukončit k roku 2024 skládkování pouze biologicky rozložitelných odpadů. Takové ustanovení by ukončilo skládkování neupravených (biologicky rozložitelných) odpadů a umožnilo další nárůst recyklace i po roce 2024.

[6] Zápis z Valné hromady spolku Odpady Olomouckého kraje ze dne 4.4.2018. Pro založení akciové společnosti hlasovalo pouze 68 obcí ze 147 ve Spolku, tedy jen 46 % z obcí ve Spolku.

[7] viz https://bit.ly/2Qo09NlŠítky aktuality: