Nový ředitel chce, aby Šumava nebyla národním parkem

Nový ředitel Jiří Mánek navrhne, aby Šumava byla vyřazena se seznamu mezinárodně uznávaných národních parků a převedena do jiné kategorie chráněných území světové klasifikace [1].

Oznámil to hned po svém jmenování Radě NP Šumava [2]. Podle Hnutí DUHA tím chce oslabit silnou mezinárodní pozici národního parku, který chrání významnou část světového přírodního dědictví ještě před plánovaným schválením nového zákona o Šumavě. Světový svaz ochrany přírody (IUCN) v březnu varoval českou vládu, že Šumavu ze seznamu světových národních parků vyškrtne, bude-li přijat zákon v podobě, kterou navrhuje ministr Tomáš Chalupa [3].

Světový svaz ochrany přírody (IUCN) v minulosti konstatoval, že národní park na Šumavě chrání unikátní přírodní hodnoty, “snížení stupně jeho ochrany na vnitrostátní úrovni změnou jeho kategorie národního parku by však mělo určitě katastrofické následky pro ochranu této velmi hodnotné oblasti. Dlouhodobý cíl návratu k přirozenému ekosystému, pokud bude skutečně realizován, by měl dostačovat jako zdůvodnění pro udržení národního parku v kat. II.” Světový svaz ochrany přírody ale doporučil jako podmínku pro udržení mezinárodní klasifikace  mimo jiné rozšířit a scelit nejpřísněji chráněné první zóny do 3-5 let na 30-40% rozlohy parku a vyloučit v nich zásahy proti kůrovci [4].

Ze zhruba tří set evropských národních parků jich má 245 tento statut přiznaný i Světovým svazem ochrany přírody (IUCN), dosud včetně naší Šumavy a Podyjí [5]. Jiří Mánek chce ale o mezinárodně uznané označení národní park Šumava připravit.

Jaromír Bláha z Hnutí DUHA řekl:

„Ačkoliv Šumava patří mezi mezinárodně proslulé národní parky a chrání významné přírodní dědictví na planetě, Jiří Mánek chce navrhnout její vyřazení ze světového seznamu národních parků. To je jako kdyby Václav Klaus prosil UNESCO o vyškrtnutí Pražského hradu ze seznamu světového kulturního dědictví, protože by tam chtěl LUKOIL postavit rafinérskou věž.“

„Aby samotný ředitel národního parku takhle poplival prestiž krásné šumavské přírody i instituce, kterou řídí, to nemá obdoby. Jiří Mánek tak nepřímo potvrdil pro koho doopravdy pracuje - kmotrovský záměr postupně oslabit až zrušit národní park na Šumavě nabývá konkrétních rozměrů. Pak už stačí jen oficiálně přejmenovat Národní park Šumava na Těžařský park chráněných šumavských holosečí. Šumava tak pochopitelně přijde nejen o prestiž, ale i o tisíce turistů, kteří sem jezdí z celého světa za divokou přírodou.“  

Poznámky:

[1] Jiří Mánek oznámil, že  návrh plánu péče bude obsahovat přeřazení Šumavy z kategorie II. National Park (národní parky) klasifikace IUCN (Světový svaz ochrany přírody) do kategorie IV.  Habitat/Species Management Area (obhospodařované chráněné plochy)

[2] http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=752747

[3] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/chalupa-navrhuje-vpustit-na-sumavu-developery

 [4] Zpráva mise Světového svazu ochrany přírody / Světové komise pro chráněná území (IUCN/WCPA) z roku 2003 uvádí mimo jiné:

“NP Šumava spolu s německým NP Bavorský les a rakouskou částí pohoří Šumava jsou hlavními složkami největšího souvislého lesního porostu ve střední Evropě. NP Šumava obsahuje unikátní komplexy rašelinišť a podmáčených smrčin, částečně označených jako Ramsarská lokalita, které mají vysokou ekologickou hodnotu. V této oblasti jsou fragmenty velmi starých porostů, poslední tohoto druhu ve střední Evropě. Dále je NP Šumava domovem mnoha druhů s velkým ekologickým významem, např. rys, tetřívek obecný a endemická fauna.” (str.7)….“snížení stupně jeho ochrany na vnitrostátní úrovni změnou jeho kategorie národního parku by však mělo určitě katastrofické následky pro ochranu této velmi hodnotné oblasti. Dlouhodobý cíl návratu k přirozenému ekosystému, pokud bude skutečně realizován, by měl dostačovat jako zdůvodnění pro udržení národního parku v kat. II.”(str.9.).

Národní park "vyžaduje vyhlášení velké, kompaktní a nenarušované jádrové zóny" (str. 8). "Zóna 1 (jádrová zóna) musí být reorganizována do několika kompaktních bloků (méně než 10) s jasně stanovenými podmínkami – v zásadě bezzásahovost." (str. 15) "Původní proces přechodu...a transformaci ploch zóny II do jádrové zóny je třeba výrazně urychlit tak, aby pokrývalo 30–40% plochy NP do 3–5 let." (str. 15)… “Okamžité kácení nebo dokonce holoseč a asanace lokalit v centrálních oblastech s výskytem kůrovce nejsou přijatelná opatření." [zvýraznění z původního textu] (str. 6)

Výtah hlavních závěrů a doporučení IUCN naleznete na http://sumava.drosera.cz/info/tiskovezpravy/zpravy/2003/TZ_zprava_IUCN.doc

Celá zpráva je ke stažení na http://sumava.drosera.cz/info/studieadokumenty/studieainfo/posudky/SUMAVA_IUCN_report_cesky.doc

[5] ALTEMEIER, Tanja; SCHERFOSE, Volker. Was ist die IUCN – Kategorisierung

der Schutzgebiete wert?. Nationalpark. 2009, č. 4, s. 45-47.

Ilustrační foto: Daniel Zimmer / flickr.com

Šítky aktuality: