Nová publikace: příklady dobré praxe v třídění a recyklaci odpadů v obcích a městech

Měly by být vzorem pro chystaný odpadový zákon.<--break->

V rámci projektu podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů vydalo Hnutí DUHA novou publikaci k tématu opravdu účinných recyklačních opatření. Publikace je vyvrcholením roční práce, díky které se povedlo zapojit veřejnost, neziskové organizace a obce do přípravy krajských plánů odpadového hospodářství.

Hnutí DUHA vydalo novou publikaci s příklady dobré praxe v třídění a recyklaci komunálního odpadu. Uvedeným jedenácti městům a obcím v Čechách i na Moravě se osvědčil sběr tříděného odpadu přímo od domů, platba domácností za odpad motivující k třídění a oddělený sběr kuchyňských a zahradních odpadů. Míra recyklace komunálních odpadů v těchto sídlech často překračuje národní průměr (pouhých 35 %) [1], naopak minimálně plní černé popelnice, jejichž obsah končí na skládkách či ve spalovnách. Novou publikaci najdete zde: http://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2016/03/uspesna_opatre...

Uvádíme několik ilustrujících příkladů obcí a jejich konkrétních úspěchů:

  • Třicetitisícové město Písek recyklovalo v roce 2014 více než 66 % komunálních odpadů a produkovalo o polovinu méně zbytkových odpadů na osobu, než činil národní průměr.
  • V obci Březí u Mikulova recyklují 53 % komunálních odpadů a do černých popelnic na směsný odpad dávají méně než třetinu národního průměru.
  • Jihomoravský Kyjov zlepšil všem domácnostem recyklační služby, když jim rozdal kontejnery na bioodpad. Díky tomu pokleslo množství směsných komunálních odpadů a domácnostem klesly poplatky za odpad na polovinu.
  • Moravskoslezský Fulnek motivuje domácnosti k vyššímu třídění výší poplatku odvíjející se od velikosti popelnice na směsný odpad. Míra recyklace činí 60 %, dvakrát více než národní průměr.

Ministr Richard Brabec (ANO) představil návrh nového zákona o odpadech. Namísto vládou slíbeného zvýšení recyklace návrh jen přesunuje odpady ze skládek do spaloven [2] a násobně zdražuje skládkování odpadů. V zákoně zcela chybí ekonomická motivace pro obce, aby zavedly lepší recyklační služby a odpady namísto skládkování především třídily a recyklovaly tak, jak to dělají obce v prezentované publikaci.

Hnutí DUHA však vítá, že ministerstvo životního prostředí v novém návrhu zákona usnadnilo obcím zavádění motivačních plateb za odpad, takže nyní ve více obcích může platit, že kdo třídí, platí méně než ten, kdo na třídění rezignuje.

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:
„Jedenáct obecních příkladů dobré praxe ukazuje, že města a obce mohou snadno finančně či jinak motivovat domácnosti k vyšší recyklaci a nižšímu skládkování odpadů. Návrh odpadového zákona ministra Richarda Brabce by měl ekonomicky motivovat města a obce, aby zlepšily recyklační služby a třídění odpadů bylo pro domácnosti stejně snadné, jako sypat odpadky do černé popelnice.“

"Písek ukazuje, že i středně velké město může recyklovat dvě třetiny svých komunálních odpadů. Pokud by stejně jako Písek postupovala všechna naše města, snížilo by se skládkování na polovinu. Rezervy mají města a obce především v lepších recyklačních službách pro domácnosti.“


Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:

[1] Data o komunálních odpadech ve Zprávě o životním prostředí 2014 lze nalézt na straně 153: http://www1.cenia.cz/www/sites/default/files/ZPRAVA_ZPCR_2014.pdf

[2] Návrh nového zákona o odpadech zakazuje od roku 2024 skládkovat odpady s výhřevností nad 4 MJ/kg. Zákaz skládkování spalitelných odpadů vítá spalovací lobby, Evropská komise naopak navrhuje zakázat skládkování recyklovatelných a biologicky rozložitelných (kompostovatelných) odpadů.

 


 

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

fondnno.cz  · eeagrants.cz

Šítky aktuality: