Ministryně průmyslu Marta Nováková změnila pozici a navrhuje zrušení moratoria na zvyšování poplatků z těžby uhlí


Ministerstvo průmyslu a obchodu změnilo návrh novely horního zákona a vypustilo přechodné ustanovení, které by bránilo zvýšit těžební poplatky až do roku 2022. Vyplývá to z podkladů vložených do veřejné databáze připravované legislativy [1].

Hnutí DUHA a Greenpeace to považují za správný a logický krok. Současné znění horního zákona obsahuje pro stát nevýhodné a nesystémové moratorium na zvyšování těžebních poplatků. Vláda, která jasně slíbila zvýšení příliš nízkých poplatků [2], musí napřed prosadit zrušení tohoto moratoria.

První projednání novely na vládě 18. února skončilo nezdarem, neboť ministryně průmyslu Marta Nováková navrhla moratorium sice zrušit, ale přechodným ustanovením zabránit zvýšení poplatků před 31. 12. 2021. To je po skončení tohoto volebního období a vláda by tím porušila své programové prohlášení. Proti se postavila ministryně financí Alena Schillerová a požadovala bezodkladné zrušení moratoria.

Vládu 18. února provázel před její budovou happening Hnutí DUHA, který upozorňoval na nespravedlivé rozdělení zisků ze státem vlastněného hnědého uhlí. [3] Předtím Greenpeace a Hnutí DUHA zveřejnily analýzu výročních zpráv hnědouhelných firem, která ukázala, že stát přišel za devět let vinou nízkých těžebních poplatků o 15 miliard korun a zároveň jen těžební firmy Pavla Tykače vyplatily 22 miliard korun svému majiteli do daňového ráje na Kypru. Analýza také zjistila, že zvýšení těžebních poplatků na 10 % tržní ceny (maximum dané zákonem) by firmy nepoložilo a stále by měly velmi solidní zisk [4].

Podle Hnutí DUHA a Greenpeace je akutně nutné, aby vláda schválila zrušení moratoria (v návrhu novely horního zákona) na zvyšování těžebních poplatků, prosadila takovou novelu v Parlamentu a poplatky rychle zvýšila. Finance jsou potřeba doma - na sociálně citlivý útlum těžby a spalování uhlí, který je z hlediska změny klimatu i znečištění ovzduší naprosto nutný. Je třeba pomoci restrukturalizaci ekonomiky “uhelných” krajům, obcím, domácnostem a pomoci horníkům zajistit nové uplatnění.

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
“Změna návrhu novely horního zákona je logická a správná. Vláda slíbila poplatky zvýšit ve svém programovém prohlášení. Ale hlavně současné moratorium na zvyšování těžebních poplatků je pro stát nevýhodné zejména u těžby hnědého uhlí. Stát kvůli nízkým poplatkům přišel o patnáct miliard korun jen za posledních devět let. Je potřeba zasáhnout a zasáhnout rychle. Vláda by měla schválit novelu, prosadit ji v Parlamentu a pak urychleně vydat nové nařízení vlády, kde zvedne poplatky z hnědého uhlí na zákonem dané maximum - deset procent tržní ceny. Peníze jsou potřeba na sociálně citlivý útlum těžby a spalování uhlí.”

Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace ČR, řekl:
“Stát své nerostné bohatství rozdává téměř zadarmo. Bylo by velmi vhodné, aby zvýšil poplatky z těžby co nejdříve a získané peníze pak použil v zájmu rozvoje a transformace uhelných regionů.”


Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz


Poznámky:

[1] https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSAW8KAP7Q

Původní návrh na vládu 18. února obsahoval v Čl. II (Přechodná ustanovení) odst. 3 ve znění: 3. Poplatník úhrady z vydobytých nerostů, který bude hradit úhradu za úhradová období do 31. prosince 2021, použije sazby úhrad z vydobytých nerostů stanovené nařízením vlády vydaným podle § 33k zákona č. 44/1988 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou-li pro něj sazby úhrad z vydobytých nerostů příznivější. Dojde-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona ke snížení sazeb úhrad z vydobytých nerostů stanovených nařízením vlády vydaným podle § 33k zákona č. 44/1988 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, prodlužuje se doba podle věty první do konce kalendářního roku, v němž uplyne 5 let ode dne nabytí účinnosti nařízení vlády vydaného podle § 33k zákona č. 44/1988 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které snižuje sazby úhrad z vydobytých nerostů.

Tento odstavec z nového návrhu zmizel a v upravené důvodové zprávě se na str. 10 píše: V průběhu projednávání novely horního zákona došlo k diskuzím, zda vložit k odstranění pětiletého moratoria přechodné ustanovení, které bude garantovat dosavadní legitimní očekávání regulovaných subjektů.  Vzhledem ke skutečnosti, že odstraněním pětiletého moratoria nedochází automaticky k novele nařízení vlády č. 98/2016 Sb., o sazbách úhrady upravujícího sazby úhrad, nedochází tak explicitně k narušení legitimního očekávání regulovaných subjektů. V případě novely předmětného nařízení vlády po odstranění pětiletého moratoria může být větší veřejný zájem na zvýšení sazeb než legitimní očekávání regulovaných subjektů. Vláda však musí důsledně posoudit a odůvodnit, zda veřejný zájem na zvýšení sazeb převažuje nad narušením tohoto legitimního očekávání.

Důvodová zpráva ke stažení zde: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/ALBSBAUGT936

Návrh ke stažení zde: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/ALBSBAUGT89E

[2] Programové prohlášení vlády ČR, Praha, červen 2018, str. 32 (zvýrazněno autory tiskové zprávy): Budeme důsledně hájit vlastnické, ekonomické a environmentální zájmy státu při využívání ložisek nerostných surovin České republiky, především strategických surovin. Prověříme možnost těžby a zpracování lithia prostřednictvím státního podniku DIAMO. Cílem je, aby maximální efekt z těžby všech nerostných surovin zůstal v rukou státu. V tomto smyslu neprodleně upravíme Surovinovou strategii České republiky a následně také příslušnou legislativu, především horní zákon a geologický zákon, včetně zvýšení poplatků za těžbu některých druhů nerostných surovin tak, aby odpovídaly měnícím se podmínkám na trhu a co nejvyššímu efektu pro stát. Rovněž zajistíme, aby do regionů postižených těžbou směřoval vyšší podíl z těžebních poplatků.

Celý dokument zde: https://www.vlada.cz/assets/jednani-vlady/programove-prohlaseni/Programo...

[3] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/22-uhelnych-miliard-zmizelo-v-danovem-r...

[4] Analýza úhrad z vydobytého nerostu:

Šítky aktuality: