Kvalitní zákon o Šumavě: 50% území NP pro přírodu a turisty, 50% pro šetrné hospodaření

Vědci a Hnutí DUHA navrhují rozumné řešení, které projednají poslanci.

Pozměňovací návrh k zákonu o Národním parku Šumava, který zajistí ochranu unikátní přírody a odstraní zásadní chyby návrhů ministra Chalupy a Plzeňského kraje, dnes na tiskové konferenci v Praze představili vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a experti Hnutí DUHA. Zachovalá vzácná příroda bude podle něj chráněna jako první zóna na 52% území parku: 50% bude tvořit území ponechané divoké přírodě bez zásahů člověka [1] a 2% bezlesí, kde je nutná péče pro ochranu vzácných rostlin. Druhá polovina území je určena pro šetrné lesní hospodaření a regulovaný rozvoj obcí.

Návrh zabezpečí ochranu šumavské krajiny před developery, neúměrnou zástavbou i ničivým kácením a zároveň umožní trvale udržitelnou šetrnou turistiku i rozvoj obcí. Pozměňovací návrh předloží sněmovně k projednání poslanci Miroslav Petráň a Josef Novotný (oba VV).

Polovina národního parku pro divokou přírodu a turisty, ale bez dřevorubců

Návrh nové, vědecky podložené zonace vznikl na základě podrobného mapování přírody pro vyhlášení evropské soustavy chráněných území Natura 2000. Navržená první zóna zahrnuje unikátní rašeliniště, horské smrčiny (ve vysokohorských polohách), podmáčené a rašelinné lesy, zachovalé bučiny, botanicky nejcennější lokality bezlesí, jádrové oblasti výskytu tetřeva hlušce a kaňony divokých řek.

V některých místech byly do první zóny zahrnuty desítky let staré lesy, vzniklé samovolně v  opuštěných vojenských prostorech. Naopak z ní byla vyřazena byť i přírodně cenná území v okolí obcí a v  pásmu na hranici národního parku kvůli ochraně okolních hospodářských lesů před kůrovcem. Ostatní lesy s pozměněnou druhovou skladbou a zemědělské pozemky patří podle návrhu do druhé zóny.

Návrh zákona nově umožní zcela volný pohyb návštěvníků i v první zóně parku. Omezení vstupu pouze po turistických cestách bude nadále platit jen tam, kde je to nezbytné kvůli ochraně citlivých ekosystémů a vzácných druhů zvířat, jako jsou například rašeliniště či jádrové oblasti výskytu tetřeva hlušce. [2].

Polovina národního parku pro šetrné hospodaření, obce a turisty, ale bez developerů

Návrh zákona dává prostor jak vzácné přírodě, tak rozvoji obcí. V případě konfliktních a megalomanských projektů má ovšem ochrana přírody v národním parku přednost.

Stavební činnost je zákonem regulována tak, aby nedošlo k další živelné zástavbě krajiny. V prvních zónách budou umožněny jen drobné stavby pro turisty, ve druhých také účelová zařízení pro zemědělské a lesní hospodaření. Ostatní výstavba bude povolena ve třetích zónách, ve stávajících zastavěných a zastavitelných území obcí. Architektonické řešení staveb musí být v souladu s charakterem zástavby národního parku. Zákon rovněž zabraňuje spekulacím s pozemky spravovanými Státním pozemkovým úřadem [3].

Vědci i Hnutí DUHA již dříve upozornili, že návrhy zákonů z dílny ministra Chalupy či Plzeňského kraje neslouží ochraně přírody, turistům a šetrnému rozvoji obcí, ale ochraně developerů a stavebních a těžařských firem. Projekty jako rekreační střediska či sjezdovky jsou podle nich stejně důležité jako ochrana přírody.

Návrh ministra Chalupy rozšiřuje v některých oblastech s lukrativními pozemky třetí zóny NP a také pouští dřevorubce do nejcennějších částí Šumavy, které jsou perlami národního parku - např. do pralesa na Smrčině, kaňonu Křemelné či oblasti kolem Ptačího potoka v Modravských slatích [4]. Plzeňský návrh zase navrhuje, aby se ve většině lesů národního parku hospodařilo podle pravidel pro komerční lesy.

Ing. Josef Novotný, poslanec Parlamentu ČR za Věci veřejné řekl:
„Pozměňovací návrh je dostatečným kompromisem zajišťujícím i rozvoj obcí. Plzeňský i ministerský návrh zákona o Národním parku Šumava vůbec nezohledňují principy uplatňované v bavorské části parku a hrozí, že pro soukromé zájmy developerů a spekulantů ztratí Šumava svou výjimečnost.“

Prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc. z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy řekl:
"Základní příčinou současného drastického snižování biodiverzity je destrukce  přirozených stanovišť: takových území, kde existují biologická společenstva zhruba v tom druhovém složení, v jakém by tu byla, kdyby je neovlivňoval člověk. Dnes najdeme taková stanoviště již jen vzácně – např. v ČR tvoří asi 0,2-0,3 % celkové rozlohy státu. Valná část z nich existuje právě na Šumavě v námi navrhované I. zóně."

RNDr. Dušan Romportl, Ph.D z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy řekl:
„Výstavba v šumavských obcích je v posledních letech velmi intenzivní a narušuje zachovalý chráněný ráz šumavské krajiny, oceňovaný tisíci návštěvníků. Plzeňský i ministerský návrh zákona přitom podstatně rozšiřují zastavitelná území v okolí obcí a uvolňují tak volnou krajinu další zástavbě. Námi předkládaný pozměňovací návrh umožní rozvoj obcí ve stávajících hranicích III. zóny.“

MVDr. Jaromír Bláha z programu Lesy Hnutí DUHA řekl:
„Podrobné mapování ukázalo, že více než polovinu území národního parku tvoří přírodně velmi cenné ekosystémy a místa, kde žijí vzácná zvířata. I letokruhové analýzy ukázaly, že umělé smrkové monokultury tvoří pouze 30% šumavských lesů, to je mnohem méně, než se často říká. Polovina národního parku pro přírodu a turisty a polovina pro šetrné hospodaření a obce je dobré řešení a rozumný kompromis. Většina národních parků v Evropě má první zóny větší než 75%.“

Přílohy:
Odborně podložený návrh zonace NP Šumava vycházející z podrobného přírodního mapování
Analýza kritických nedostatků návrhů zákona od ministra Chalupy a z Plzeňského kraje

Poznámky:
[1] V první zóně se nebudou provádět zásahy do samovolného vývoje přírody s výjimkou zdůvodněných případů těchto vyjmenovaných opatření: zásahy proti nepůvodním druhům organismů, hašení při vzniku požáru, revitalizační opatření, jako je odstranění starých meliorací a odvodňovacích struh či nepotřebných staveb, regulace spárkaté zvěře, opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků na turistických cestách, opatření za účelem ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, monitoring a výzkum, který nemění přírodní prostředí
[2] Pozměňovací návrh, stejně jako návrh plzeňský či ministerský, dává zmocnění správě národního parku vymezit části prvních zón, v nichž nebude platit obecný zákaz vstupu mimo značené stezky v prvních zónách národních parků. Ten vychází ze zákona o ochraně přírody a platí obecně pro všechny národní parky. Opatření však nesmí ohrozit chráněnou přírodu. Podle expertního odhadu Hnutí DUHA je skutečně nezbytné omezovat pohyb turistů jen po značených stezkách pouze na cca 23% rozlohy národního parku. Týká se to zejména  míst, kde žijí ptáci citliví na vyrušování, například tetřevi nebo tetřívci a dále území, která by neusměrňovaný pohyb lidí poškodil, jako jsou rašeliniště, mokřady, suťové svahy a podobně. 
[3] S výjimkou zastavěných území obcí a zastavitelných ploch nebude možné zcizit pozemky ve vlastnictví státu nacházející se na území národního parku. V zastavěném a zastavitelném území obcí bude možný i bezúplatný převod pozemků na obce, avšak pouze pro veřejně prospěšné stavby.
[4] Další informace k návrhu zákona ministra Chalupy viz http://www.hnutiduha.cz/aktualne/chalupa-navrhuje-vpustit-na-sumavu-deve...

Šítky aktuality: