Hnutí DUHA dnes předalo vládě komplexní řešení pro zdravé lesy

Balíček návrhů „Co dělat, abychom zachránili lesy“ připravily desítky odborníků.

Při happeningu před Úřadem vlády ČR dnes zástupci Hnutí DUHA předali Úřadu komplexní balíček propracovaných návrhů, které řeší příčiny plošného hynutí českých lesů a vedou k jejich celkovému ozdravění. Balíček bude předán premiérovi a příslušným ministrům. Na následné tiskové konferenci ekologická organizace představila tato řešení podrobněji. Vyjádřili se k nim lesničtí odborníci profesor Josef Fanta, profesor Miroslav Svoboda a nezávislý lesník Aleš Erber [1] Komplexní, podrobněji zpracovaný návrh je zde: www.bit.ly/zachranme-lesy-balicek, krátké shrnutí zde: www.bit.ly/zachranme-lesy-balicek-shrnuti

Podle desítek lesníků a biologů, kteří spolu s Hnutím DUHA tyto návrhy po několik měsíců připravovali, je nezbytné změnit přístup k lesům tak, aby zahrnoval především environmentální a sociální funkce, nejen produkci dřeva pro rychlý zisk. Cílem je co nejrychleji přeměnit monokultury smrků a borovic na mnohem odolnější - druhově i věkově pestré lesy. Hospodaření v nich musí být šetrné a musejí zahrnovat i místa pro divokou přírodu. 

Proto je nutné:

  • změnit pravidla pro lesnické hospodaření - zákony a vyhlášky tak, aby podporovaly pestré lesy bez holosečí a nadbytečného množství zvěře, která spásá mladé listnáče, i zákonné zadání pro s.p. Lesy ČR, 
  • změnit nastavení dotací, aby podporovaly biologickou rozmanitost lesů a tím jejich stabilitu namísto stavebních investic,   
  • rozšířit v lesích vlastněných státem pravidla šetrného hospodaření podle certifikace FSC, která zabezpečuje udržitelné, šetrné hospodaření i místní zaměstnanost, 
  • změnit zadání pro státní podnik Lesy ČR tak, aby hospodařil ve veřejném zájmu s prioritou mimoprodukčních funkcí, a změnit současný způsob zadávání zakázek pro obří těžařské firmy, který poškozuje lesy, má negativní sociální dopady a je nepružný. 

Balíček obsahuje návrhy konkrétních změn, které je zapotřebí udělat v zákonu o lesích a navazujících vyhláškách, zákonu o myslivosti a zákonu o ochraně přírody a krajiny. Připomíná schválení nového zákona o státním podniku Lesy ČR, který by podporoval trvale udržitelné hospodaření ve veřejném zájmu. Státních podniků Lesy ČR a Vojenské lesy a statky se týká i návrh rychlého zavedení pravidel šetrného hospodaření podle mezinárodně uznávané certifikace FSC. Tento krok pro ozdravění lesů lze provést okamžitě [2]. Přechod na trvale udržitelné lesnictví si zaslouží finanční podporu, a to zvlášť pro soukromé majitele lesů. Je nutné změnit zadávání zakázek a obchodní model u Lesů ČR – opustit takzvanou „Dřevěnou knihu“, oddělit prodej dřeva od ostatních činností a vrátit jej od soukromých těžebních společností zpět pod kontrolu správců státních lesů. Pěstování lesa a těžbu by měli vykonávat přímo zaměstnanci státních lesů a jen část na zakázku malé místní firmy a živnostníci. 

Balíček řešení nazvaný „Co dělat, abychom zachránili lesy“ představuje odborně prodiskutovaný souhrn hlavních kroků, na kterých by měla vláda a Poslanecká sněmovna bezodkladně pracovat, pokud chce v budoucnu předcházet rozpadu našich lesů [3]. Hnutí DUHA bude o balíčku pro zdravé lesy jednat s příslušnými ministerstvy, s poslanci a senátory, správci lesů a odborníky z univerzit.  

K zásadní změně hospodaření v lesích vyzývá kromě Hnutí DUHA, vědců a části lesníků i více než 11 000 tisíc signatářů výzvy www.zachranmelesy.cz.

Premiér Andrej Babiš už před několika týdny veřejně prohlásil, že se bude vláda krizí v lesích intenzivně a průběžně věnovat [4]. Dosud přitom přichází pouze s návrhy, které neřeší příčiny, ale výhradně důsledky. Vládou slibované vagóny na odvoz dřeva, feromonové pasti a postřiky, pod kterými hyne veškerý hmyz, nevyřeší příčiny lesní kalamity zasahující už podle vlády na území čtyř krajů [5].

Hnutí DUHA zlepšuje zdravotní stav našich lesů, který je nejhorší v celé Evropě  [6],  mimo jiné už dvacet let praktickou prací v terénu. Během Týdnů pro les a divočinu dobrovolníci odpracovali víc než 68 tisíc hodin [7]. Letos budou Týdny pro les zaměřeny i na pomoc během lesní krize [8].

Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů Hnutí DUHA, řekl:

„Česká vláda dosud jen hasila důsledky smrkové kalamity místo toho, aby předcházela příčinám. Předali jsme jí komplexní řešení krize v lesích i cest k ozdravení našich lesů, který jsme připravili a prodiskutovali s desítkami českých  vědců i praktických lesníků. Nyní je na tahu vláda. Balíček řešení nicméně vnímáme jako otevřený, chceme o něm jednat s ministerstvy, poslanci a senátory i správci státních a soukromých lesů. Věříme, že se jej v další diskusi podaří ještě vylepšit a obohatit. Vláda by ale otálet neměla. Krom nás i vědců na ni apeluje víc než jedenáct tisíc lidí, kterým na našich lesích záleží a podpořili výzvu Zachraňme české lesy. Další signatáři stále přibývají.”

„Dobrovolníci vysázeli za poslední dvacet let na našich akcích přes tisíce mladých listnáčů a jedliček, pomáhali s jejich ochranou proti přemnožené spárkaté zvěři, zahazovali erozní rýhy po těžké těžební technice, kterými z lesů odtékala voda. Ale je to málo. Musí se změnit legislativa a dotace, státní lesy musí mít kvalitnější certifikace a musí se změnit politické zadání pro správce veřejných lesů. Teprve pak vybředneme z krizového stavu našich lesů.”  

Aleš Erber, nezávislý praktický lesník, řekl:

„Balíček řešení Hnutí DUHA představuje komplexní návrh nutných změn pro celý lesnicko-dřevařský sektor, na kterém se uměli společně shodnout ochránci přírody, ekologové i lesníci. To dává politické reprezentaci velmi silný impulz k tomu, že situace je opravdu vážná. Změny v lesnictví jsou nevyhnutelné, protože se les dvě stě let přizpůsoboval potřebám průmyslu. Nyní je na čase, pokud chceme mít odolné a trvale udržitelné lesnictví, aby se průmysl přizpůsobil lesu, to znamená dřevinné skladbě odpovídající růstovým podmínkám.”

Josef Fanta, emeritní profesor Univerzity ve Wageningen, řekl:

„Prvotní příčinou, která otevřela cestu ke vzniku současného kritického stavu českého lesnictví, není sucho a kůrovec, ale nesprávně nastavená lesnická politika. Jeseníky jsou teprve začátek. Podobné situace jsou na spadnutí na Českomoravské vysočině, v Novohradských horách i jinde. Vzniklá situace je ukázkou toho, jak si jednostranně pojatá lesnická ekonomika pod sebou podřezává svou vlastní větev.“ 

„Je na čase, aby si politické vedení země uvědomilo, že les tady není jen pro dřevo. V nových klimatických podmínkách budou mít sekvestrace uhlíku, retence vody, nabídka pracovních příležitostí na venkově a další ekosystémové služby lesa větší hodnotu, než jaká se jim přiznávala dosud. Je přitom na místě přihlédnout i k zodpovědné pozici státního podniku Lesy ČR: v lesnicky vyspělých zemích Evropy je pravidlem, že hospodaření ve státních lesích musí být příkladem pro ostatní majitele lesů. Je na čase, aby se situace podniku Lesy ČR stabilizovala, aby i on mohl plnit tuto funkci.”

Miroslav Svoboda, profesor ekologie lesa z České zemědělské univerzity, řekl:

„Probíhající klimatická změna představuje zásadní výzvu pro lesy a lesní hospodářství v ČR. Pro vyřešení aktuálních problémů potřebujeme zásadně změnit přístup k našim lesům a hlavně opustit stávající schémata v péči o lesy v ČR. Pouze tak předáme další generaci zdravé lesy, které plní všechny funkce, které od nich společnost očekává.”

Tuto i další tiskové zprávy najdete na www.hnutiduha.cz/aktualne

Kontakty:

RNDr. Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:

[1] Ing. Aleš Erber je praktický lesník, respektive agrolesník, donedávna pracoval jako revírník Lesů ČR. Absolvoval zahraniční stáže, například na Technické univerzitě v Mnichově a studijní pobyty na některých nejlepších lesních majetcích ve střední Evropě. Nyní pracuje jako soukromý odborný lesní hospodař a lesnický analytik. Má pozici nezávislého praktika a zná vazby v lesnicko - dřevařském sektoru.

Profesor ing. Josef Fanta, CSc., lesník a ekolog, emeritní profesor Univerzity ve Wageningen, nositel českých i nizozemských cen za péči o chráněná území. Je take představitelem Platformy pro krajinu. Tato neformální skupinu vědců z akademických pracovišť nedávno vydala výzvu vládě k řešení krize lesů, na kterou náš balíček navazuje.

Profesor ekologie lesa ing. Miroslav Svoboda, Ph.D. z České zemědělské univerzity je předním odborníkem v oblasti ekologie lesa, pěstování lesa a biodiverzity. Věnuje se především dynamice a funkcím lesních ekosystémů. Je autorem či spoluautorem desítek vědeckých článků, publikoval v prestižních vědeckých časopisech Nature, Climate Change či Forest Ecology and Management. 

Příspěvky na tiskové konferenci:  

Nutnost celkové změny lesního hospodaření: Josef Fanta

Co je obsahem balíčku?: Jaromír Bláha

Lesní hospodaření z hlediska adaptace na změny klimatu: Miroslav Svoboda

Potřeba změn lesního hospodaření očima praktického lesníka: Aleš Erber

[2] Popis podmínek hospodaření sdle certifikace Forest Stewardship Council naleznete zde: http://www.hnutiduha.cz/publikace/zdrave-lesy-davaji-poctive-drevo

[3] Studie Čermák, P., Mikita, T. a J. Kadavý. 2017. Budoucnost hospodaření se smrkem v období předpokládaných klimatických změn. Lesnická práce. 2017/3. je dostupná v online archivu na http://lmda.silvarium.cz/search/i.jsp?pid=uuid:17f63f3c-1e0e-47a3-90ed-6... Na straně 14 se uvádí: „Pro rok 2060 je předpovězeno, že mimo vhodné podmínky poroste cca 80 % stávajících smrkových porostů. (...) Jde o podmínky s vysokým rizikem předčasného rozpadu porostů a  rizikem opakovaného odumírání smrku (...).“

[4] Prohlásil to premiér po jednání s ministrem Jiřím Milkem a vicepremiérem Richardem Brabcem na Ministerstvu zemědělství dne 15. května 2018: https://video.aktualne.cz/dvtv/zive-andrej-babis-a-jeho-ministri-ke-kala...

[5] O rozšíření kalamity lesů na území čtyř krajů již dříve informoval ministr zemědělství Jiří Milek, který nyní prosazuje opatření na řešení důsledků lesní kalamity v ceně 2 miliardy korun. Na řešení příčin ale prostředky nevynakládá.

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/kurovec-drevo-brabec-milek-les_1805...

[6] O výsledcích mezinárodního hodnocení ICP Forest informovalo Hnutí DUHA v tiskové zprávě z 26. dubna 2018:

http://www.hnutiduha.cz/aktualne/stav-jehlicnatych-lesu-v-cr-je-dlouhodo...

[7] Více informací o dosavadní pomoci lesu ve spolupráci s Hnutím DUHA je v tiskové zprávě z 25. srpna 2017: 

http://www.hnutiduha.cz/aktualne/letos-pres-2-500-odpracovanych-dobrovol...

[8] http://www.hnutiduha.cz/akce/tydny-pro-divocinu-2018

Šítky aktuality: