Evropský zelený pás od českého pohraničí až do poloviny Německa vyhlášen za Národní přírodní památku

Spolkový stát Durynsko začíná s vyznačováním Evropského zeleného pásu na celém svém území za Národní přírodní památku. Děje se tak po pátečním schválení zákona o Zeleném pásu v parlamentu spolkového státu Durynsko. Bude tak zajištěna ochrana části Evropského zeleného pásu začínající v česko-německém pohraničí až do poloviny jeho délky Německem. Zelený pás Durynska je první rozsáhlou Národní přírodní památkou [1] v Německu s rozlohou 6 850 hektarů.

Evropský zelený pás sahající od Finska po Turecko je dlouhý více 12 500 kilometrů [2]. Na území Německa se nalézá 1 393 kilometrů této přeshraniční ekologické sítě, která je domovem pro více 1 200 ohrožených druhů rostlin a živočichů, z nichž některé jsou ohroženy vyhynutím. [3]. V České republice na durynskou a saskou část Evropského zeleného pásu navazuje Ašsko, Český les, Šumava, Novohradské hory a dále pás pokračuje přes Slavonicko až k Břeclavi.

Klíčovými lokalitami tohoto nejrozsáhlejšího celoevropského biokoridoru na našem území je Národní park Podyjí a Národní park Šumava. V NP Šumava se o kvalitní ochraně přírody bude brzy rozhodovat při schvalování zonace, vymezení klidových oblastí a zásad péče o národní park.

Ochrana Evropského zeleného pásu na území České Republiky má i zásadní nedostatky. Cenné lužní území na soutoku Moravy a Dyje stále nemá odpovídající ochranu. V této oblasti nazývané Moravská Amazonie by měl být kvůli jedinečným přírodním podmínkám vyhlášen národní park nebo aspoň chráněná krajinná oblast. Ochrana pomocí maloplošných chráněných území, jak ji zde nyní diskutují Lesy ČR a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, není dostatečným řešením.

Jan Skalík, koordinátor kampaně Zachraňme lesy Hnutí DUHA, řekl:
„Nespornými přínosy ochrany Evropského zeleného pásu v Durynsku by se nyní měla inspirovat i česká vláda. Příští rok bude Evropský zelený pás oslavovat třicet let existence a bylo by vhodným narozeninovým darem zajistit dostatečnou ochranu jedinečného území „Moravské Amazonie“ na soutoku Moravy a Dyje."

Hubert Weiger, předseda organizace Přátelé Země Německo (Bund, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland eV), k vyhlášení durynské části Evropského zeleného pásu řekl:
„Od roku 1989 se ochránci přírody z bývalého východního a západního Německa snaží o vyhlášení někdejšího hraničního pásma mezi oběma zeměmi za zelený pás. Ochrana durynské části Evropského zeleného pásu je významným milníkem pro zachování této jedinečné ekologické sítě a živého památníku nedávné německé a evropské historie."

Ron Hoffmann, předseda ekologické organizace Bund Durynsko, řekl:
„Zelený pás ukazuje, že hranice mohou být překonány a že my lidé potřebujeme živou přírodu. Zelený pás nabízí živobytí místním pastýřům a zemědělcům a stále více přitahuje do bývalých příhraničních oblastí návštěvníky z Německa i ze zahraničí."


Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz


Poznámky:

[1] Ochranná kategorie „Národní přírodní památka" je určena pro oblasti, které mají z hlediska ochrany přírody národní význam a zahrnují regionální a kulturně-historické pamětihodnosti. Tato kategorie chráněných území byla v roce 2009 zahrnuta do německého spolkového zákona o ochraně přírody.

[2] Durynská část Evropského zeleného pásu navazuje na česko-německé pohraničí a zahrnuje téměř polovinu Evropského zeleného pásu na území Německa. Mapa Evropského zeleného pásu je zde:
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Green_Belt#/media/File:EuGB_solid...
Další informace (v němčině) najdete na www.bund.net/gruenes-band/

[3] Mezi ohrožené druhy patří kobylka zavalitá (Polysarcus denticaud), čáp černý (Ciconia nigra), vydra říční (Lutra lutra), kočka divoká (Felis silvestris), upolín evropský (Trollius europaeus) nebo koniklec německý (Pulsatilla vulgaris).

Šítky aktuality: