Zpráva o stavu našich lesů

Lesy mají pro naši společnost zásadní význam. Tvoří důležitý krajinný prvek utvářející ráz naší vlasti od nížin až po horské oblasti. Představují přirozené biotopy mnoha domácích druhů rostlin a živočichů. Jsou zdrojem dřeva, závisí na nich velká část místní ekonomiky, zejména v podhorských regionech, a celá průmyslová odvětví. Výrazně ovlivňují místní klima a zadržují vodu v krajině. Mají nezastupitelnou úlohu pro rekreaci.

Zajištění těchto důležitých funkcí ovšem brání špatný stav našich lesů. Mnoho let přehlížená varování expertů a ekologických organizací o ohrožení zejména smrkových stejnověkých porostů se v posledních několika letech naplňují v takovém měřítku, že vrcholní politici označují tuto situaci za nejhorší ve známé historii.

Datum vydání publikace: 
31. 12. 2019