Ochrana zranitelných zákazníků v zimním energetickém balíčku a doporučení pro transpozici v ČR

Ochrana zranitelných zákazníků v zimním energetickém balíčku a doporučení pro transpozici v ČR

Česko na rozdíl od jiných zemí není připraveno na drahé energie. V návrhu novely energetického zákona, tzv. Lex Putin, kterou předložil ministr průmyslu Jozef Síkela a která má Česko připravit na zimu bez ruských fosilních paliv, chybí definice sociálně zranitelného zákazníka i pravidla pro poskytnutí pomoci takto definovaným odběratelům energií. A to i přes veřejné deklarace ministrů o pomoci nízkopříjmovým domácnostem. Podle analýzy zpracované pro Hnutí DUHA právničkami Frank Bold má přitom řada evropských zemí ochranu sociálně zranitelných zákazníku nastavenou již z minulého roku.

Česká republika má podle evropského práva povinnost transponovat do svého právního řádu ustanovení určená k ochraně zranitelných zákazníků na trhu s energiemi. Při definici zranitelného zákazníka může zohlednit výši příjmů zákazníka, podíl výdajů na energii v rámci disponibilního příjmu, energetickou účinnost domácností, kritickou závislost na elektrických zařízeních ze zdravotních důvodů, věk nebo jiná kritéria. S ohledem na zvolenou definici musí zároveň Česká republika přijmout vhodná opatření určená k ochraně zranitelných zákazníků.

Analýza legislativy v oblasti ochrany zranitelných zákazníků ukazuje, že členské státy definují zranitelné zákazníky na základě rozmanitých kritérií. Slovensko se orientuje výhradně na ochranu zdravotně znevýhodněných zákazníků, což však v současné krizové situaci nestačí, ohrožená skupina lidí je kvůli raketovému růstu cen energií a inflaci daleko širší. Francie zranitelnost zákazníka odvozuje výhradně z jeho ekonomické situace. Na pomezí mezi těmito přístupy stojí Irsko, které v definici zohledňuje jak zdravotní znevýhodnění zákazníka, tak i jeho věk a s tím potenciálně spojenou ekonomickou zranitelnost. Z hlediska zohlednění co možná největšího množství možných definičních znaků podle evropského práva se prvenství těší Itálie. Ta považuje za zranitelnou nejširší skupinu zákazníků, přičemž tato zranitelnost může vyplývat jak z jejich ekonomické situace, zdravotního stavu (přechodného i trvalého), specifických geografických podmínek, z vyššího věku, a případně i z kombinace více ze zmíněných kritérií.

Datum vydání publikace: 
19. 5. 2022