Doporučení k efektivnímu zavedení balíčku pro oběhové hospodářství v zemích V4

Ekologické organizace z Polska, Česka, Slovenska a Maďarska analyzovaly problémy a příležitosti pro změnu současného nevyhovujícího odpadového hospodářství na uzavřené oběhové hospodářství. V připravené publikaci nabádají, aby země Visegradské čtyřky zvýšily skládkovací poplatky, ideálně za použití motivačních opatření pro obce a zvážily zavedení poplatku ze spalování odpadů.


Další rezervy byly analyzovány v oblasti třídění odpadů. Domácnosti v zemích V4 musí mít možnost snadno třídit hlavní druhy odpadů. Největší rezervy jsou především v třídění a využití bioodpadů, konkrétně kuchyňských odpadů. Zde musí státní správa zajistit, aby obce do roku 2023 umožnily domácnostem snadné třídění kuchyňských odpadů, jak požaduje Balíček pro oběhové hospodářství. Klíčovou roli hraje také motivace a informovanost domácností.


Avšak nesmí zůstat  jen u třídění odpadů: musíme se dopracovat ke skutečné recyklaci. Stát a státní správa proto musí pomoci zlepšit odbyt produktů vyrobených z recyklátů a zapracovat na zdražení primárních surovin. Evropská komise zamýšlí zavést evropskou daň za použití primárního plastu, státy V4 ale mohou již nyní zvýšit poplatky za dobývání surovin, a skutečnou recyklaci tím zvýhodnit.


Samostatnou kapitolou je pak zajištění vymahatelnosti práva, kvalita a kvantita kontroly na všech úrovních, která je v zemích V4 na velmi špatné úrovni. 

 

Publikace byla vytištěna díky finanční podpoře organizace Visegrad Fund.

 


Datum vydání publikace: 
27. 2. 2020