Změna klimatu přináší do ČR častější fotochemický - “losangeleský” smog. Je potřeba snížit nebezpečné znečištění z aut i elektráren

Smogová situace byla vyhlášená včera večer v Praze, středních Čechách a v Ústeckém kraji kvůli nadlimitním koncentracím jedovatého přízemního ozonu, který vzniká při slunečném a horkém počasí při reakcích organických sloučenin a zejména oxidů dusíku. Hlavním zdrojem látek, z nichž vzniká přízemní ozon, je přímo v ulicích měst automobilová doprava, druhým pak uhelné elektrárny [1].

Při delším pobytu v oblasti se zvýšenými koncentracemi ozonu se může objevit pálení očí, nosu, krku, v některých případech i tlak na hrudi, kašel a bolesti hlavy [2]. Polycyklické aromatické uhlovodíky a další organické látky mají dokonce karcinogenní účinky [3]. Spalování fosilní ropy a uhlí navíc samozřejmě produkuje oxid uhličitý, který je hlavní příčinou globální změny klimatu a tedy i oteplování, jehož důsledky nyní intenzivně zažíváme i u nás.

V ČR obvykle čelíme hlavně zimnímu smogu, kdy se při inverzích hromadí ve vzduchu mikroskopický prach pocházející zejména ze spalování uhlí (od domácích kotlů až po velké elektrárny). Letní smog - podle místa, kde byl poprvé popsán nazývaný losangeleský - se u nás samozřejmě také neobjevuje poprvé, ale změna klimatu přinášející častější horka znamená riziko, že tento typ smogu bude čím dál častější [4], nesnížíme-li přeplněnost měst auty s  motory na naftu a benzín a neodstavíme-li zastaralé uhelné elektrárny, které vyrábějí beztak jen elektřinu na vývoz a síť se bez nich obejde [5].

Hnutí DUHA proto doporučuje:
●    podporovat rychlou a pohodlnou veřejnou dopravu ve městech a omezovat vjezd aut se spalovacími motory
●    nedovolit udělení výjimek z nových evropských limitů pro znečištění ovzduší z uhelných elektráren, které mají začít plnit od srpna 2021 a nedovolit ani neplnění minimální požadované účinnosti těchto elektráren
●    zavést v připravované novele zákona o podporovaných zdrojích energie rozumnou podporu pro rozvoj domácích čistých obnovitelných zdrojů, zejména těch ve vlastnictví a spoluvlastnictví obcí, občanů a místních podnikatelů a zemědělců
●    podporovat nástup elektromobilů na úkor aut se spalovacími motory

 Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
“Nemusíme jezdit do Kalifornie, abychom zažili pravý losangeleský smog. V těchto dnech stačí vyrazit do ulic Prahy či Ústí nad Labem. Dýchání jedovatého ozonu ovšem není zážitek, o který bychom měli stát. Přitom se změnou klimatu a častějšími vlnami veder můžeme bohužel očekávat i častější letní smogy. Neměli bychom ale odevzdaně čekat. Stát a města by měly podporovat rychlou a pohodlnou veřejnou dopravu či elektromobily nahrazující překonaná auta se spalovacími motory a také odstavovat zastaralé a plýtvavé uhelné elektrárny, které vyrábí elektřinu na vývoz a síť se bez nich obejde.”

MUDr. Miroslav Šuta, expert Centra pro životní prostředí a zdraví, řekl:
“Přízemní ozón představuje vážné ohrožení lidského zdraví, které má v České republice podle analýz Evropské agentury pro životní prostředí na svědomí každoročně několik stovek předčasných úmrtí, v zemích EU pak celkem kolem 20 tisíc úmrtí: Kromě toho má ozón vážné ekologické i ekonomické dopady, neboť poškozuje také zdraví rostlin, ať už jde o zemědělské plodiny nebo o lesní porosty. Navíc ozón patří mezi významné skleníkové plyny. Bohužel v Česku jsou platné limity pro ozón překračovány nejen v Praze a Středočeském nebo Ústeckém kraji, kde kvůli extrémním koncentracím byly vyhlášeny smogové situace. Znečištění ozónem se týká prakticky na celé země, včetně horských rekreačních oblastí, jako jsou Krkonoše, Krušné hory nebo Šumava. Například na Rýchorách byl už letos platný limit překročen po 53 dní, na Churáňově po 39 dní.“


Kontakt:
 
Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz


Poznámky:

[1] Zpráva o životním prostředí České republiky 2015, str. 26: https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_161129_Zprava_o_ZP/$FILE/Zprava_ZP_2015_291116.pdf

[2] Státní zdravotní ústav: http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/ovzdusi/dokumenty_zdravi/ozon.pdf

[3] http://arnika.org/polycyklicke-aromaticke-uhlovodiky-pahs

[4] Dobře to ilustruje situace v létě 2015, kdy nastala také extrémní vedra a došlo k vyhlášení hned 25 smogových situací. Popisuje to Zpráva o životním prostředí České republiky 2015 na str. 37: https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_161129_Zprava_o_ZP/$FILE/Zprava_ZP_2015_291116.pdf
 
[5] Česká síť může v roce 2030 bezproblémově fungovat bez velkých uhelných elektráren. To je hlavní sdělení nové studie renomované konzultační společnosti Energynautics. Studie Czech Power Grid Without Electricity from Coal by 2030 vznikla na objednávku organizací Glopolis, Frank Bold, Hnutí DUHA, CEE Bankwatch Network a Aliance pro energetickou soběstačnost.http://hnutiduha.cz/aktualne/prelomova-studie-po-odstaveni-ceskych-uheln...


Šítky aktuality: