Železná opona se má změnit v přírodní pás

Unikátní plán obrovského biokoridoru – pásu přírodních biotopů – napříč Evropou na místě bývalé železné opony chtějí společně prosadit přední německé, české a rakouské ekologické organizace [1]. Podporu projektu, který se na bývalé hranici mezi Východním a Západním Německem už mění ve skutečnost, žádají od Libora Ambrozka a dalších odpovědných ministrů ve všech třech zemích.
Ve dříve uzavřeném území podél takzvané železné opony se totiž zachoval několik desítek až stovek metrů široký pás poměrně málo narušené přírody bez intenzivního hospodaření. Projekt umožní zachovat v přírodě blízkém stavu velká území, jedinečná v celé Evropě, a domov ohrožených druhů včetně tetřívka, rysa, vydry, čápa černého a ledňáčka. Zároveň vznikne unikátní koridor propojující přírodní biotopy v národních parcích a dalších územích a umožní návrat vzácných druhů živočichů do míst, kde byly vyhubeny.
Zatím zelený pás vzniká podél bývalé německo-německé hranice. Spolková vláda zde rozhodla, že neobhospodařované státní pozemky budou použity k ochraně přírody. Vzniklo zde 150 chráněných území a plánuje se 40 dalších. BUND, německá partnerská organizace Hnutí DUHA, zároveň organizuje výkup soukromých pozemků. Pás je nyní 1393 kilometrů dlouhý a široký 50 až 200 metrů.
Ekologické organizace ve společné rezoluci vyzvaly k prodloužení na celou linii bývalé železné opony od Severního ledového oceánu k Černému moři. Na projektu se dohodly na konferenci v Železné Rudě / Bayerischer Eisenstein. Společně požadují:
·         důslednou ochranu a zachování biotopů podél bývalé železné opony jako základ souvislého systému propojených přírodních stanovišť v Evropě,
·         cílenou podporu  šetrného extenzivního zemědělství a lesního  hospodaření v hraničních oblastech novými podpůrnými programy EU,
·         zachování celistvých přírodě blízkých území v hraničních oblastech a jejich ochranu,
·         mapování a modelové projekty na ochranu přírody přesahující státní hranice, šetrné krajiny a měkkou, na přírodu orientovanou turistiku.
Jaromír Bláha z Hnutí DUHA řekl:
"V pásu podél bývalé železné opony se paradoxně dochovaly vzácné druhy rostlin a živočichů, které z intenzivně využívané krajiny vymizely. Vytvoření Zeleného pásu umožní jejich návrat do okolní krajiny a zemí západní Evropy."
Prof. Huber Weiger, předseda organizace Bund Naturschutz v Bavorsku, řekl:
"K základům evropského domu patří také společné evropské přírodní dědictví, a proto potřebujeme Zelený pás Evropy."
Josef Limberger, předseda organizace Naturschutzbund v Horním Rakousku, řekl:
"Zelený pás Evropy je šancí Evropy zachovat pás života, který byl dříve dělící hranicí."
 
[1] Zúčastněné organizace:
Bund Naturschutz Bayern/Přátelé Země Bavorsko, Zelené srdce Evropy, Naturschutzbund Rakousko, Hnutí DUHA/Přátelé Země ČR