Zákon, který by lesy připravil na teplé klima, žádá 8 ministrů, 10 krajů a 8 dalších připomínkových míst. K návrhu ministra zemědělství mají zásadní připomínky.

Tisková zpráva Hnutí DUHA

Zákon, který by lesy připravil na teplé klima, žádá 8 ministrů, 10 krajů a 8 dalších připomínkových míst. K návrhu ministra zemědělství mají zásadní připomínky.


29. dubna 2024

Deset po sobě následujících měsíců trápí nejen lesy míra oteplování, která láme rekordy. Hnutí DUHA upozornilo Ministerstvo zemědělství, že jím předložený návrh novely lesního zákona nadcházející oteplování téměř ignoruje. V meziresortním řízení podalo zásadní připomínky směřující k adaptaci lesů na změnu klimatu, ochranu lesních půd a biodiverzity Ministersterstvo životního prostředí, ministr pro legislativu, ministerstvo pro místní rozvoj,  i další více než dvě desítky, krajů a organizací. 

Meziresortní připomínkové řízení k novele zákona o lesích skončilo 22.března. Hnutí DUHA podalo 57 připomínek navrhujících lepší péči o les v době klimatické změny. [1] Své připomínky týkající se lepší ochrany lesů poslalo i dalších 25 organizací, ministerstev a krajů. [2] Zásadní připomínky zaslali ministru Výbornému vědci z iniciativy Vědci pro les. [3] Ministerstvo zemědělství řeší, zda jim vyhoví, již přes pět týdnů. 

Ministerstvo zemědělství totiž navrhovalo vypustit vyhlášku, která by zajistila, že pro ochranu lesních půd i klimatu a biodiverzity se budou v lesích nechávat vybrané stromy na dožití a k zetlení a na ohrožených půdách těžební zbytky. Proti tomuto zřeknutím se povinnosti stanovené Poslaneckou sněmovnou se vymezilo, Ministerstvo životního prostředí (MŽP), Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) a ministr pro legislativu. 

MMR i Krajský úřad Středočeského kraje se ohrazují proti vypuštění povinnosti vysazovat určený minimální podíl listnáčů a jedlí (tzv. meliorační a zpevňující dřeviny) v nestátních lesích. 

Délku doby zalesnění a zajištění porostu, aby se lesy mohly obnovit z přirozeného zmlazení a byly odolnější, navrhují dále prodloužit MMR, ministr pro legislativu, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Unie zaměstnavatelských svazů ČR.  

Maximální velikost holosečí, které ničí lesní půdu, by měla být v zákoně snížena dle Krajského úřadu Jihomoravského kraje, ministra pro legislativu a MMR. 

Návrh ministerstva zemědělství, aby se lesy zvláštního určení (například k prioritní ochraně přírody, rekreaci apod.) a lesy ochranné musely fakticky vyhlašovat každých deset let, se pro zbytečnou s tím spojenou byrokratickou zátěž setkal s kritikou napříč širokým spektrem připomínkujících organizací. [4] 

Na potřebu ve státních lesích jasně stanovit hospodaření ve prospěch veřejných funkcí lesů upozorňuje ministr pro legislativu i MMR.

Výrazný odpor se rovněž projevil vůči navrženému vymezení platby za ekosystémové služby. U ní Ministerstvo zemědělství dosud jasně nezaručilo, jaké dodatečné činnosti ve prospěch klimatu a přírody podpoří, a tedy že nepůjde jen o černou díru na peníze ze státního rozpočtu. Výhrady k vymezení ekosystémových služeb má ministr pro legislativu, MMR, Ministerstvo obrany, Krajský úřad Středočeského kraje i kraje Vysočina.

Již deset měsíců na planetě zažíváme nejteplejší měsíce v měřené historii. [5] Hnutí DUHA  ve svých připomínkách k návrhu lesního zákona apelovalo na ministerstvo, že „musí na tuto situaci dostatečně reagovat, a to s ohledem na mitigaci změny klimatu i přizpůsobení budoucích porostů výrazným proměnám klimatu během následujících sto let.” [1] V březnu před ministerstvem zorganizovalo Hnutí DUHA happening, během kterého zástupci ekologické organizace předali své připomínky vrchnímu řediteli sekce lesního hospodářství Patriku Mlynářovi.

Po vypořádání připomínek [6] bude ministerstvo zákon předkládat Legislativní radě vlády, Ministerstvo zemědělství počítá s platností vyhlášeného zákona od 1. ledna 2025.


Jan Skalík z kampaně Zachraňme lesy řekl:

„Celkem 57 připomínek Hnutí DUHA je rámovaných tím, že návrh lesního zákona nenaplňuje potřebu přizpůsobit lesy soustavnému oteplování, ale dokonce jde spíše opačným směrem. Ministr by měl zaručit, že v lesích nebudou vznikat rizikové a často i velmi ošklivé monokultury a bude v nich zůstávat dostatek těžebních zbytků pro ochranu biodiverzity i klimatu.”


Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů Hnutí DUHA řekl:

„Doufejme, že ministr zemědělství nebude ignorovat připomínky vědců, Hnutí DUHA, Ministerstev životního prostředí, pro místní rozvoj, obrany a ministra pro legislativu, které směřují k adaptaci lesů na změnu klimatu. Podle ministerstev také nelze připustit, aby platby za ekosystémové služby byly černou dírou na peníze. Řada krajů zároveň oponuje nárůstu byrokracie, pokud by se každé desetiletí musely znovu vyhlašovat lesy zvláštního určení a lesy ochranné.”


Kontakty:

Jan Skalík, kampaň Zachraňme lesy, 607 185 686, jan.skalik@hnutiduha.cz
Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů Hnutí DUHA, 731 463 929, jaromir.blaha@hnutiduha.cz


Poznámky:

[1] Kampaň www.zachranmelesy.cz Hnutí DUHA dlouhodobě usiluje o pestřejší lesy, do kterých se vrátí život. Dosud ji podpořilo přes 85 733 lidí, které reprezentují pozměňovací návrhy předložené Hnutím DUHA k novele lesního zákona. 
https://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2024/03/pripominky-k-lesnimu-zakonu_2024_mpr_hd.pdf

[2] https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/iniciativa-vedci-pro-les-pripominky-k-novele-lesniho-zakona-kde-rada-ustanoveni-jde-zcela-proti-tomu-co-je-potreba 

[3] Připomínky k lesnímu zákonu: https://odok.cz/portal/veklep/material/pripominky/KORND2QDX84M/

[4] Za závažný problém by vnímaly povinnost obnovovat statut lesů zvláštního určení Krajský úřad Královehradeckého, Karlovarského a Středočeského kraje i ministr pro legislativu, MMR či MŽP. Řada připomínkových míst se rovněž vyjadřovala k tomu, že jako lesy zvláštního určení by měly být automaticky vyhlášeny lesy v přírodně cenných částech chráněných území: tento postoj zastává Krajský úřad Plzeňského, Středočeského a Ústeckého kraje, ministr pro legislativu, Ministerstvo kultury, MMR i MŽP. Byrokratické nároky návrhu na vznik povinnosti opětovného vyhlašování lesů ochranných vytýká Agrární komora ČR, ministr pro legislativu, Krajský úřad Plzeňského, Karlovarského, Libereckého i Středočeského kraje, MMR a MŽP.

[5] https://climate.copernicus.eu/copernicus-march-2024-tenth-month-row-be-hottest-record

[6] Shrnutí hlavních připomínek k novele lesního zákona z hlediska ochrany přírody

https://docs.google.com/document/d/1gU33j0Rq3qWUkx38HRZ50loAUiCwhFos5csbk9I7XHk/edit?usp=sharing

 

Tento dokument byl vytvořen za finanční podpory projektem BESTbelt Evropské unie. Za obsah tohoto dokumentu nese výhradní odpovědnost Hnutí DUHA a nelze jej za žádných okolností považovat za vyjádření postoje Evropské unie.