Začal poslední z letošních letních Týdnů pro divočinu

Dvacítka dobrovolníků přispěje k ochraně bělokarpatských lesů a luk

Dvacet dobrovolníků z celé země pracuje od včerejška v Bílých Karpatech při ochraně semenáčků, tvorbě a opravě oplocenek, přípravě výsadby nových stromů, obnově květnatých luk i značení doupných stromů, které ve svých dutinách ukrývají mnohé živočichy. Ve vzácných přírodních lokalitách v  okolí Radějova u Strážnice stráví celý týden. Program doplní celodenní exkurze za poznáním okolí a besedy s pozvanými odborníky.

Pro krajinu Bílých Karpat je velmi důležité udržet šetrné hospodaření, které podporuje výjimečnou druhovou rozmanitost místních luk a hájků. Proto je nutné louky tradičně sekat nebo spásat dobytkem a nenechávat je zarůst náletovými rostlinami. Ty jsou obvykle velmi odolné a vytlačují místní vzácné druhy. Vzácné, typické louky poskytují vhodné podmínky orchidejím a chráněným druhům bezobratlých živočichů.

Je také třeba podpořit obnovu původních druhů dřevin, především stavbou oplocenek kolem semenáčků. Důležité je i označování doupných stromů, jež jsou domovem mnoha druhů živočichů. Odumřelé a doupné stromy spolu s hospodařením výběrovým způsobem jsou významné pro zdravé, udržitelné lesy. Rezervace a lesy v okolí Radějova jsou hnízdištěm celé řady ptáků.
 
Radějov leží v jižní části CHKO Bílé Karpaty nedaleko hranic se Slovenskem. Přímo v blízkosti obce se nachází přírodní památka Žerotín, přírodní rezervace Kútky a jen o několik kilometrů dál národní přírodní rezervace Čertoryje (NPR Čertoryje). Obec je vstupní branou do biosférické rezervace Bílé Karpaty, jenž je od roku 1996 pod ochranou organizace UNESCO. Jsou zde chráněny ohrožené druhy rostlin a živočichů a vzácné biotopy i šetrný, tradiční způsob obhospodařování krajiny, který zajišťuje zachování vzácné přírody.

Typický ráz NPR Čertoryje představují roztroušené hájky, luční společenstva, solitérní duby a sezónně prosychající luční mokřady. Bylo zde zaznamenáno téměř 500 druhů rostlin, ze vzácných například tořič včelovitý, pětiprstka žežulník hustokvětá, lilie zlatohlávek, čestec latnatý (jediný výskyt v ČR) a mečík bahenní. Na luční biotopy jsou vázáni také vzácní ptáci: krutihlav obecný, bramborníček černohlavý, chřástal polní nebo křepelka polní. Velmi bohaté jsou zde společenstva motýlů, brouků či pavouků.

Organizací letošních letních Týdnů pro divočinu přispívá Hnutí DUHA ke zdraví našich kriticky postižených lesů. Nyní, kdy se už v polovině krajů ČR šíří smrková kalamita v odumírajících monokulturách, je péče o výsadbu a ochranu listnatých lesů, o zachování přírodní rozmanitosti a udržení vody v krajině zvlášť významná. Týdny jsou proto součástí kampaně Zachraňme lesy, jejímž prostřednictvím prosazuje Hnutí DUHA mimo jiné přeměnu monokultur smrků a borovic na mnohem zdravější a odolnější, druhově i věkově pestré lesy. Hospodaření v nich musí být šetrné a musejí zahrnovat i místa pro divokou přírodu.

Pavel Dekař, koordinátor Hnutí DUHA Bílé Karpaty, řekl:
„Jedním z míst, kde budou dobrovolníci pracovat, bude i les Rosocháč. Jedná se o teplomilnou dubohabřinu s bohatým bylinným i keřovým patrem a vlastníci lesa zde hospodaří přísně výběrovým způsobem. Zvláště v této době, kdy naše lesy trpí nevhodným hospodařením z minulosti, zde budeme mít jedinečnou možnost pozorovat a vnímat, jak zdravý les přirozeně zvládá klimatické změny.“

„Pomáhat budeme i loukám v Měsíčním údolí. Věřím, že luční společenstva nás ve svém pozdně letním aspektu vybídnou k zastavení a zamyšlení. Těším se!“

Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

Týdny pro divočinu v roce 2018 jsou podpořeny grantem z Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy ČR, Ministerstvem vnitra ČR a společností Monkey Brothers, s.r.o.

 

MŠMT LogoMVČR Logo

Šítky aktuality: