Záběry z dronu ukazují kolaps lesů v předhůří Jeseníků. Změna hospodaření musí přijít rychle

Hnutí DUHA vyzývá politiky k nápravě, spouští výzvu zachranmelesy.cz

 

Předhůří Jeseníků v okolí Petrovic (mezi Zlatými Horami a Městem Albrechtice) bez lesů, místo zelených hor jen holiny a moře pařezů. Přesně takové záběry ukazují videa, na která upozornil Hnutí DUHA jeden z příznivců [1]. Je na nich patrné rozsáhlé hynutí nevhodně vysazených smrkových monokultur v předhůří a nižších polohách Jeseníků. Rozsah katastrofy potvrzuje varování, které ekologická organizace opakuje dlouhé roky, a považuje ji za alarmující. Hnutí DUHA zveřejňuje výzvu www.zachranmelesy.cz se sedmi body pro zdravé lesy. Apeluje na poslance a vládu, zejména ministry zemědělství a životního prostředí, aby situaci řešili. Cílem výzvy je předejít kolapsu lesů v Česku. 

 

Videa jsou na https://www.youtube.com/playlist?list=PL98t6NuGWuWJhgUteSVr5tnfnMzcOr0Qn 

 

Výzva Zachraňme lesy [2] žádá vládu ČR, Poslaneckou sněmovnu ČR a státní podnik Lesy ČR, aby k záchraně českých lesů neprodleně podnikli konkrétní kroky. K těm patří změny zákonů, vyhlášek a dalších pravidel. Všichni, kterým záleží na zdraví našich lesů a krajiny v České republice se k výzvě mohou už teď připojit na webu www.zachranmelesy.cz.

 

Velmi nepříznivá situace v našich lesích je nejméně v šesti krajích České republiky, tedy kromě Moravskoslezského a Olomouckého ještě v severní části Zlínského kraje, situace se v druhém pololetí 2017 zhoršila na Vysočině a v Jihočeském a Plzeňském kraji. K příčinám rozsáhlého hynutí smrkových monokultur patří také důsledky klimatické změny a je jen mizivá pravděpodobnost, že se situace do budoucna změní. Spíše naopak. Jak dokládá studie vědců z Mendelovy univerzity, bude až 80 % ploch dnes osázených smrkem v následujících 40 letech naprosto nevhodných pro pěstování právě tohoto stromu [3]. Živořící smrky tam následně napadají kůrovci a houba václavka. Určitý díl viny na eskalaci šíření kůrovce nese také způsob zadávání zakázek velkým těžařským firmám u státního podniku Lesy ČR [4].

 

Přes kritický stav smrkových porostů stále nejsou plněny závazky k adaptaci lesů vyplývající z přijatého Národního lesnického programu [5]. Na současnou kritickou situaci lesů upozorňuje Národní akční plán adaptace na změnu klimatu [6] a nedávno i zpráva ministra zemědělství Mariana Jurečky předložená vládě ČR dne 14. března tohoto roku [7].

 

Hynutí lesů na velké části území České republiky je pozvolný a nenápadný proces, který má ovšem již nyní především ve smrkových porostech výrazné dopady. Nejvíce na severní Moravě, kde probíhá největší katastrofa lesů za posledních 200 let, jak dokládá i dostupná videodokumetace [1].  Ohrožené jsou i lesy na dalších místech, například na Vysočině, v Brdech a prakticky všude v nízkých a středních polohách.

 

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:

 

„O potřebě změnit lesní hospodaření se v Poslanecké sněmovně mluví už přes deset let. Změní probíhající katastrofa na Jesenicku politické proklamace v činy? Podle průzkumů to chce i česká veřejnost. Hnutí DUHA spouští výzvu Zachraňme lesy, aby se věci daly do pohybu.“

 

Jan Skalík, koordinátor kampaně Zachraňme lesy Hnutí DUHA, řekl:

 

„Nechceme, aby byly za pár let všude holiny, a proto důrazně apelujeme na zavedení takového hospodaření, které povede ke zlepšení odolnosti lesů v celé republice. Masivní hynutí smrků na Jesenicku je jedno z posledních varování lesů, že musí dojít k rychlé změně. Vědci odhadují, že za zhruba 40 let bude 80 % míst, kde dnes rostou smrky, zcela nevhodné k jejich pěstování, a další úhyn lesů si nemůžeme dovolit. Žádáme všechny turisty, milovníky přírody, každého, komu není osud našich lesů lhostejný, aby se už dnes přidali k výzvě Zachraňme lesy.“

 

 

Poznámky pro editory:

 

[1]  Fotografie a videa ukazující šíři problému jsou na https://www.youtube.com/playlist?list=PL98t6NuGWuWJhgUteSVr5tnfnMzcOr0Qn 

Prezentace ze semináře o kůrovcové katastrofě v Jeseníkách jsou dostupné na http://www.npjeseniky.info/aktuality/drsna-fakta-o-kurovcove-katastrofe-...

 

[2] Kompletní znění výzvy:

Zachraňme české lesy

Zasaďte se i Vy svým hlasem o zdraví našich lesů

 

Naše lesy na mnoha místech plošně hynou. Potřebují nutně naši pomoc. Kvůli nevhodně vysazeným smrkovým monokulturám, častějšímu suchu a chybám v hospodaření v rámci velkých zakázek, ztrácejí nejen své kouzlo, ale hlavně své zdraví. Vznikají kalamity a stromy se těží ve velkém měřítku. Tam, kde si pamatujete krásný les, se objevují paseky a holoseče, ze kterých nejsou šťastní ani vlastníci lesů, ani návštěvníci. Jde to i jinak. Začít se musí od lesa.

Nedovolme, aby české lesy přišly o své kouzlo, nebo dokonce dále umíraly. Zasaďte se s námi o budoucnost českých lesů. Příroda potřebuje hlas každého z nás.

Naléhavě žádáme Vládu České republiky, Parlament České republiky a státní podnik Lesy ČR. Prosíme, začněte neprodleně jednat a zajistěte:

 

 1. Lesy pestré, bohaté a krásné
  Krásné a zdravé lesy jsou ty, v nichž rostou  pro dané místo vhodné stromy různého druhu a stáří, včetně stromů ponechaných na dožití a zetlení. Takové lesy jsou odolnější vůči suchu a kalamitám. 
 2. Lesy šetrně obhospodařované
  Chceme lesy, ve kterých se bude hospodařit ruku v ruce s přírodou. Velké holoseče jsou nejen škaredé, ale ničí lesní půdu, která pak nezadrží vodu, odplavují se živiny i půda sama. Nové lesy uměle vypěstované na holinách jsou náchylnější k budoucím kalamitám.
 3. Lesy s ostrovy divoké přírody
  Chceme, aby na vybraných místech byl les ponechán jen silám přírody a zvídavým návštěvníkům - pro jeho divokou krásu, ale i pro sledování přirozených reakcí lesa na měnící se okolní prostředí. Jen tak budeme v budoucnu vědět, jak přírodní lesy adaptované na místní klima vypadají.
 4. Život v lese v rovnováze
  V lese by mělo být jen tolik zvěře, aby v zimě neokousala všechny přirozeně vzrostlé semenáčky. Chceme les s rovnováhou divokých zvířat, stromů a dalších rostlin.
 5. Lesy pro všechny
  Lesy nemají být pouze „pole na dřevo“. Chceme v nich odpočívat, obdivovat je, prozkoumávat, prožívat v nich ty nejkrásnější příběhy. Jsou tady pro nás pro všechny - turisty, místní obyvatele, jsou zde pro lesníky i myslivce.
 6. Transparentní a ohleduplnou péči o lesy
  Chceme, aby hospodaření ve veřejných lesích namísto velkých těžařských firem podporovalo zaměstnanost místních lidí  včetně místních dřevozpracovatelů.
 7. Zasadím se o lepší lesy
  Jeden krok můžeme udělat my všichni. Apelovat touto výzvou na ty, kteří to mohou změnit a také přijmout vlastní závazek k tomu, co může ovlivnit každý z nás: při návštěvách lesa se chovat uctivě ke stromům, zvířatům, rostlinám i lesní půdě a s uvážlivostí využívat bohatství, které nám naše lesy přináší.

K tomu je potřeba změnit zákony, vyhlášky, dotace, vybrat lepší certifikaci veřejných lesů a změnit zadání pro státní podnik Lesy ČR.

[3] Více informací v tiskové zprávě http://www.hnutiduha.cz/aktualne/misto-oslav-mezinarodniho-dne-lesu-varo...

[4] Více na http://www.ceskatelevize.cz/porady/10782831463-nedej-se-plus/21756224841...

 

[5] Národní lesnický program. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů. 2008. Dostupné na http://www.uhul.cz/images/NLP/NLP_II_final_CZ.pdf. Na str. 11 v analýze SWOT dokument vyjmenovává, že mezi hlavní ohrožení lesů patří: „očekávaná klimatická změna a její dopady na lesní hospodaření“, „střet zájmů mezi různými politikami dotýkajícími se lesního hospodářství“, či „přetrvávající neúměrně vysoké stavy spárkaté zvěře v mnoha honitbách“.

 

[6] Národní akční plán adaptace na změnu klimatu. Ministerstvo životního prostředí. 2015. Dostupné na https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/narodni_akcni_plan_zmena_klimatu/$FILE/OEOK-NAP_text_20170127.pdf. Na str. 23 je uvedeno:

„Za nejvíce náchylnou dřevinu je na území ČR považován smrk zejména v případě monokulturních porostů na nevhodných stanovištích. Uvedené projevy změny klimatu v kombinaci s dalšími abiotickými a biotickými faktory způsobují chřadnutí lesních porostů.“

 

[7] Informace o stavu, průběhu a hodnocení smluvních vztahů vzešlých z lesnické zakázky vyhlášené podle Koncepce Ministerstva zemědělství k hospodářské politice státního podniku Lesy České republiky, s.p. a o naplňování kontrolního systému nad prováděním lesnické zakázky za rok 2017. Projednáno na zasedání Vlády ČR dne 14. 3. 2018 (https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2018-03-14).

„Trh se dřívím v České republice byl během roku 2017 významně ovlivněn rozsáhlou kalamitou podkorního hmyzu na smrku, zejména pak v prostoru severní a střední Moravy. Tento nepříznivý stav je zapříčiněn zřetězením více negativních faktorů. Zřejmě nejvýznamnějším je silné oslabení smrkových porostů působením extrémního sucha a vysokých teplot, především v letech 2015 až 2017.“

 

"V průběhu roku 2017, zejména pak během letního období se již tak nepříznivý stav rozšíření podkorního hmyzu dále zhoršil, především pak v oblastech, kde panovaly vážné problémy již v předchozích letech. Regionálně je situace značně diferencovaná. Nejhorší je stav na území krajů Moravskoslezského, Olomouckého a v severní části kraje Zlínského, dramaticky se v druhém pololetí stav zhoršil na území kraje Vysočina, krajů Jihočeského a Plzeňského."

 

Šítky aktuality: