Vládní program pro snižování znečištění ovzduší je vágní, musí na něj navázat konkrétní kroky

 Ekologické organizace připraví komplexní připomínky

Návrh aktualizace Národního programu snižování emisí, kterou připravilo Ministerstvo životního prostředí a předložilo aktuálně k připomínkování, neobsahuje popis pokračování programu kotlíkových dotací, nutné zvýšení energetické daně z uhlí, omezení výjimek z emisních limitů pro uhelné elektrárny ani další konkrétní řešení. Dokument, který má Hnutí DUHA k dispozici, se vedle podrobné analýzy výchozího stavu omezuje na obecná „opatření“ na úrovni „vytváření podmínek“.

Pozitivním prvkem návrhu je požadavek na zvýšení podílu výroby tepla a elektřiny  z „nespalovacích“ obnovitelných zdrojů (tedy hlavně větrných a solárních elektráren). K tomu, aby se to opravdu stalo, musí Ministerstvo průmyslu a obchodu zvýšit cíl pro obnovitelné zdroje v Národním klimaticko-energetickém plánu. Zvýšení požaduje i Evropská komise, neboť je nutné pro splnění společných evropských cílů pro modernizaci energetiky a snížení emisí skleníkových plynů [1].

K tomu, aby růst podílu nespalovacích obnovitelných zdrojů vedl k snížení znečištění ovzduší, jak předpokládá Národní program snižování emisí, je nutnou podmínkou souběžné odstavování znečišťujících zdrojů – tedy uhelných elektráren. Návrh programu však ani nenaznačuje, jak toho docílit. Zcela ignoruje uplatnění nových evropských limitů pro emise z uhelných elektráren, které budou účinné od srpna 2021. Toto uplatnění však není vůbec jisté, jak ukazuje aktuální případ elektrárny Chvaletice ze skupiny firem Pavla Tykače. Ta v pondělí dostala výjimku od Krajského úřadu Pardubického kraje, aby nemusela limity splnit, a u některých znečišťujících látek dokonce plánuje emise zvýšit [2]. Proti výjimce budou podávat místní nevládní organizace i celostátní organizace zabývající se ochranou ovzduší odvolání k Ministerstvu životního prostředí.    

Přestože Ministerstvo životního prostředí opakovaně mluví o zásadním problému se znečištěním ovzduším z domácích kotlů a kamen na pevná paliva, návrh aktualizace Národního programu snižování emisí je v této oblasti nepochopitelným krokem zpět. Zatímco v současném znění se hovoří o zvýšení energetické daně na uhlí, v novém znění toto klíčové řešení– které vyplývá i ze Státní energetické koncepce ČR a Politiky ochrany klimatu v ČR – zcela chybí. Pozitivní je plán pokračovat v kotlíkových dotacích, ovšem není dostatečně vyřešena otázka hladkého pokračování po vyčerpání peněz z aktuálních fondů EU.
 
Karel Polanecký, energetický expert Hnutí DUHA, řekl:
 “O klíčovém řešení pro omezení zdraví škodlivého znečištění z lokálních topenišť, kterým je zvýšení energetické daně z uhlí, se v návrhu aktualizovaného programu pro snižování znečištění ovzduší dozvíme pouze to, že jeho příprava zatím vázne. O pokračování kotlíkových dotací zjistíme, že je v plánu. Důležité informace typu harmonogramu zvýšení daně, využití výnosů pro pomoc chudým domácnostem nebo struktury programu budoucích kotlíkových dotací z programu nevyčteme. K tomu, aby program dával smysl, musí stanovit konkrétní úkoly a hlavně tyto úkoly plnit.“  

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
„Je dobře, že Ministerstvo životního prostředí navrhuje zvýšit výrobu z čistých obnovitelných zdrojů energie – větrných a solárních elektráren. Ale pokud mají našemu zdraví opravdu ulehčit, tak jak ministerstvo plánuje, pak musí zároveň probíhat odstavování uhelných elektráren. Představovat si pokles emisí z energetiky je pěkné, ale pokud úřady mezitím povolují uhelným elektrárnám výjimky z limitů, které pokles mají zajistit, pak se plán bohužel nenaplní. Otázka splnění limitů je však také v rukou MŽP, mělo by jejich dodržení napsat do plánu, ale hlavně vyžadovat po elektrárnách v praxi.“


Kontakt:


Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, 723 559 495, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz


Poznámky:

[1] Viz tiskovou zprávu z 18. 6. 2019: http://www.hnutiduha.cz/aktualne/budte-mnohem-ambicioznejsi-vzkazuje-evr...

[2] Viz tiskovou zprávu z 1. 7. 2019: https://www.greenpeace.org/czech/tiskova-zprava/3737/urednici-nadrzovali...

Šítky aktuality: