Vláda zítra schvaluje politiku životního prostředí

Slibuje čistší prostředí, chybí však zásadní řešení, která by vedla ke skutečnému zlepšení

Aktualizace Státní politiky životního prostředí ČR 2012 - 2020, kterou zítra projedná vláda, požaduje výměnu starých uhelných kotlů a zavádění čistších paliv do veřejné i individuální dopravy. Ačkoliv však kritizuje nehospodárné využívání zdrojů, nepožaduje odstavování zastaralých uhelných elektráren, které způsobují masivní znečištění a tím i každoroční mnohamiliardové ekonomické škody, které platí stát.

V oblasti rozvoje čistých zdrojů energie se Státní politika v následujících čtyřech letech zaměří na dílčí zlepšení a slibuje, že stát bude podporovat obnovitelné zdroje pro domácnosti a zateplování domů. Hnutí DUHA dodává, že pokud chce stát pokračovat v zlepšování prostředí i do budoucna, musí už teď zavést rozumnou podporu pro obecní a občanské větrné elektrárny a odbourat překážky pro střešní solární elektrárny.

Státní politika zmiňuje přípravu tzv. antifosilního zákona, který by životnímu prostředí i ekonomice opravu pomohl. Ale není to nic nového, jeho přípravu už vláda nařídila v březnu a má ji v programovém prohlášení. MŽP s jeho předložením vládě váhá a zvyšuje tak riziko, že zákon za této vlády již nebude přijat.

Lesy nejsou zdravé a nepřirozená druhová a věkové skladba dřevin ohrožuje jejich budoucí stabilitu – zejména v měnícím se klimatu. Ale státní politika nenařizuje přírodě blízké hospodaření a urychlenou změnu na přirozenou druhovou a věkovou skladbu. Převládající a nepřirozené smrkové monokultury způsobují přemnožení škůdců, kteří působí v lesích velké škody. Nová politika ani nepreferuje záruku udržitelného hospodaření – tzv. certifikát FSC [1], který výrobci a spotřebitelé čím dál více vyhledávají.

Recyklace odpadů stagnuje za evropským průměrem, kolem třetiny celkového množství. Státní politika však opět stanovuje nízký cíl pro recyklaci – kolem 38 procent [2], zatímco Německo a další evropské země jsou již na úrovni 60 procent a vláda slíbila v programovém prohlášení se jim přiblížit. Politika předpokládá zvýšení skladovacího poplatku, ale nepožaduje motivační recyklační slevu pro obce s velmi vysokou mírou třídění odpadů nebo velmi malým množstvím zbytkového odpadu. Pokud by Státní politika měla vést k zvýšení recyklace, musela by navrhovat úpravu Plánu odpadového hospodářství ČR a krajských odpadových plánů (které kopírují nízký recyklační cíl) a také odpadový zákon jasně zacílený na motivaci obcí k třídění odpadů. Nic z toho však neobsahuje.

Pro divokou nespoutanou přírodu je v ČR vyčleněno pouze 0,3 procenta území. Ochrana přírodních procesů je také jedním z pilířů ochrany biologické rozmanitosti, ale Státní politika ji vůbec nezmiňuje. Hnutí DUHA navrhuje na základě odborné studie vyčlenit několik větších území o rozloze minimálně deset čtverečních kilometrů, kde by se mohla divočina vyvíjet bez lidských zásahů, ale otevřeně obdivu vnímavých návštěvníků. Tato území také pomohou sledovat vliv změny klimatu, přizpůsobit tomu hospodaření v lesích a vyhnout se tak ekonomickým ztrátám [3].

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
„Státní politika životního prostředí – pokud se naplní – přinese do roku 2020 dílčí zlepšení. Ale chybí jí razantnější opatření, která by nejen přinesla větší zlepšení životního prostředí, ale také zabránila ekonomickým škodám a naopak hospodářství posílila. Zastaralé uhelné elektrárny způsobují zejména škody, zatímco větrné turbíny a střešní solární elektrárny by pomohly obcím a občanům. Nezdravé lesy nevydrží změnu klimatu, proto je nezbytné  je ozdravit. Státní politika také nepřináší účinná opatření pro rozhýbání stagnující recyklace odpadů, která je pod evropským průměrem.“


Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace , 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz


Poznámky:

[1] http://www.czechfsc.cz/faq/co-to-je-fsc-.html

[2] Cíl zní „Zvýšit do roku 2020 nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci alespoň u odpadů z materiálů, jako jsou papír, kov, plast a sklo, pocházejících z domácností a případně odpady jiného původu, pokud jsou tyto toky odpadů podobné odpadům z domácností“ Tím, že vynechává největší složku komunálního odpadu (biologicky rozložitelný odpad), tak v přepočtu jde ve skutečnosti o cíl pouze 38 %.

[3] http://ceskadivocina.cz/studie-o-divocine/

Šítky aktuality: