Strategické investice, nebo rozpuštění v rozpočtu? Vláda konečně rozhoduje o využití výnosů z emisních povolenek

Společná tisková zpráva

 

 Strategické investice, nebo rozpuštění v rozpočtu? Vláda konečně rozhoduje o využití výnosů z emisních povolenek 

 

Praha, 18. března 2024

 

Ve středu 20. března 2024 bude vláda po velkých průtazích jednat o návrhu novely zákona o obchodování s emisními povolenkami [1]. Desítky miliard korun z prodeje povolenek by měly nově směřovat na investice do snižování emisí skleníkových plynů, adaptací na změnu klimatu a také do fondů zaměřených na vyrovnávání se s klimatickými změnami v rozvojových zemích. Ekologické a rozvojové organizace znovu apelují na ministry a ministryně, aby novelu konečně schválili a následně prosadili v parlamentu. Organizace připomínají, že 100% využití povolenek na zmíněné investice je zakotveno nejen v závazné evropské legislativě [2], ale vláda to slíbila již ve svém programovém prohlášení [3] a pak odsouhlasila ve Východiscích Státní energetické koncepce ČR v dubnu 2023 [4] a ministerstvo průmyslu již dle nich připravilo aktualizovaný návrh koncepce.

 

Využití příjmů z emisních povolenek na investice do řešení změny klimatu a modernizace ekonomiky představuje podle nevládních organizací výbornou ekonomickou příležitost. Finance z povolenek mohou zajistit stabilní pomoc se snižováním spotřeby energie v českých domácnostech ohrožených energetickou chudobou. Nadto pomohou ozdravit českou krajinu, zastavit erozi půdy a zadržovat vodu. Jejich menší část by měla podpořit rozvoj čistých technologií v zemích, které jsou vůči změně klimatu nejzranitelnější. Nezacílené rozpuštění výnosů ve státním rozpočtu, jak prosazuje ministr financí, by bylo naopak promarněním příležitosti pro podporu uvedených specifických opatření.

 

Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA: „Použít peníze z emisních povolenek na investice do zateplování domů či výroby čisté a levné energie je obrovská příležitost pro snižování energetických účtů českých rodin, zejména to umožňuje stabilní financování projektů u chudších a zranitelnějších. Stoprocentní využití peněz na takové investice je ostatně součástí vládou odsouhlasených východisek energetické koncepce.“

 

Miriam Macurová, vedoucí klimatické kampaně Greenpeace: „Česko má k dispozici dostatek prostředků pro financování zelené modernizace, ale je důležité, aby byly skutečně použité na dekarbonizační a adaptační opatření, tedy pro úspory energie, rozvoj obnovitelných zdrojů energie a obnovu krajiny tak, aby bylo možné udržet globální oteplování pod hranicí 1,5 °C. Vláda by proto měla respektovat své programové prohlášení i evropské závazky a použít 100 % financí z emisních povolenek na opatření, která mají nejen klimatické, ale i sociální a ekonomické přínosy.“

 

Pavel Přibyl, ředitel FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci: Povodně, sucha, kalamity, požáry – následky změny klimatu cítíme na vlastní kůži. OSN odhaduje, že obyvatelé rozvojových zemí ponesou dokonce 80 % nákladů způsobených celosvětovými dopady klimatických změn. Česko patří mezi země, které svými emisemi urychlují změnu klimatu historicky nejvíce a zároveň nepřispívá férovým podílem k plnění svých klimatických závazků směrem k nejzranitelnějším rozvojovým zemím. Je potřeba, aby výnosy z povolenek pro znečišťovatele mířily v dostatečné míře také do opatření umožňujících zmírnění dopadů změn klimatu a budoucí klimaticky čistý rozvoj v rozvojových zemích.”

 

Barbora Urbanová, ředitelka Centra pro dopravu a energetiku: „Rozpustit výnosy z povolenek ve státním rozpočtu je nejenom v rozporu s platnou unijní legislativou, ale především je to krátkozraké a iracionální. Dle nedávno zveřejněné mezinárodní studie Investice do budoucnosti se každá koruna investovaná do energetické efektivity a úspor vrátí 3,6krát.[5]

 

 

Kontakty:

Tereza Fenclová Mašková, Klimatická koalice, tereza.maskova@klimatickakoalice.cz, 773727888

Jiří Koželouh, Hnutí DUHA, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz, 723 559 495

Miriam Macurová, Greenpeace, miriam.macurova@greenpeace.org, 771 154 362

Pavel Přibyl, FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci, pavel.pribyl@fors.cz

603 207 249

Barbora Urbanová, Centrum pro dopravu a energetiku, barbora.urbanova@cde-org.cz

605 968 515

 

Poznámky:

[1] https://www.odok.cz/portal/veklep/material/ALBSCSJCALF2/ 

[2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A32023L0959 

[3] https://vlada.gov.cz/assets/jednani-vlady/programove-prohlaseni/Aktualizovane-Programove-prohlaseni-vlady-.pdf, str. 9, sedmá odrážka

[4] https://www.mpo.cz/cz/energetika/strategicke-a-koncepcni-dokumenty/vychodiska-aktualizace-statni-energeticke-koncepce-cr-a-souvisejicich-strategickych-dokumentu--273672/, str. 10, Společné vymezení ze strany cílů a legislativy EU: ...100% využití výnosů z aukcí emisních povolenek na transformaci české ekonomiky směrem k nízkoemisní v souladu s legislativou a cíli EU do 2030 a 2050. …” 

[5] Viz studie Investice do budoucnosti: Socioekonomické přínosy rychlého přechodu na zelenou ekonomiku: https://www.cde-org.cz/cs/blog/investice-do-budoucnosti:-socioekonomicke-prinosy-rychleho-prechodu-na-zelenou-ekonomiku/2378