Sociální a ekologické organizace žádají rozšíření okruhu lidí, kterým stát cíleně pomůže s cenami energií

Novela energetického zákona [1], kterou po dlouhých odkladech předložil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, přináší definici tzv. zranitelného zákazníka. Podle sociálních a ekologických organizací z iniciativy Energie lidem (www.energielidem.cz) je však definice příliš úzká – zahrnuje pouze lidi se zdravotním hendikepem – a zcela opomíjí socio-ekonomický rozměr energetické chudoby. Návrh MPO tak zapomíná na širokou skupinu lidí, jejichž zranitelnost nevyplývá z jejich zdravotního stavu, ale ekonomické situace, vyššího věku či kombinací vícerých kritérií. Jedná se například o rodiče samoživitele, seniory a seniorky či chudé rodiny s dětmi. Organizace proto žádají rozšíření definice a co nejrychlejší přijetí návazného nařízení vlády, které zavede cílený úsporný tarif, nebo snížené cenové stropy pro zranitelné zákazníky. 


Organizace i kampaně Energie lidem naopak vítá, že novela zákona přináší potřebná ustanovení pro start komunitní energetiky v ČR, která rovněž pomůže v boji s vysokými cenami za dodávky energií, ale upozorňují, že se do návrhu dostalo i ustanovení, které by umožnilo obchodníkům s elektřinou zvednou skokově cenu dodávané elektřiny lidem, kteří se zapojí do energetického společenství [2].


Analýza právního stavu v oblasti zranitelného zákazníka vypracovaná právničkami expertní skupiny Frank Bold [3], ukazuje, že Česká republika má již téměř rok zpoždění s transpozicí právních předpisů EU ohledně zranitelného zákazníka. Ustanovení o ochraně zranitelného zákazníka a definování energetické chudoby měly členské státy povinnost transponovat do svých právních řádů nejpozději do 30. 6. 2021. Pokud by to ČR udělala, tak by zranitelné domácnosti mohly být chráněny už před loňským růstem cen energií.


Podle analýzy Parlamentního institutu [4] jde cestou sociálního tarifu Belgie, kde je určen pro sociálně slabé skupiny, které díky němu za elektřinu a zemní plyn platí nižší částky. Tarif je přidělován automaticky. V případě nutnosti (jak nastalo v říjnu 2021) je těmto lidem dále poskytován poukaz na energie. Estonsko zavedlo kompenzace ceny elektřiny, plynu a tepla (kompenzuje 80 % růstu ceny) pro rodiny, které mají příjem pod úrovní mediánu. Ve Francii byla v zimě 2021 zavedena přímá finanční podpora zranitelným domácnostem formou tzv. „chèque énergie“ ve výši 100 eur pro 5,8 mil. domácností. V Německu stát nabídl domácnostem s nízkými příjmy jednorázové granty, vyplácené v průběhu léta 2022, kdy domácnosti dostávají vyúčtování od dodavatelů energií. Španělsko zavedlo sociální bonus na elektřinu ve výši 25 % pro zranitelné a 40 % pro těžce zranitelné zákazníky. Podobně zavedlo i sociální bonus pro zranitelné zákazníky na kompenzaci nákladů na vytápění odstupňovaný podle klimatických oblastí země. Ve Švédsku byla zavedena automatická kompenzace růstu cen elektřiny, které pomohla dvěma milionům domácností.


Barbora Bírová, ředitelka Platformy pro sociální bydlení, říká:

“Podporujeme myšlenku zavedení podpory tzv. zranitelného zákazníka. Nesouhlasíme však s tím, že by v této kategorii měli být pouze lidé se zdravotním hendikepem. Jako zcela zásadní hledisko vnímáme socio-ekonomickou situaci lidí v nouzi. Při správně nastavených podmínkách zranitelného zákazníka by mohl stát pomoci až 85 % domácností v energetické chudobě – tedy zhruba 450 tisícům domácností, což je 10 % všech českých domácností. Nesmíme zapomínat na žádné skupiny lidi ve složité životní situaci, kteří v současné energetické a bytové krizi potřebují pomoc od státu.” 


Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, říká:

“Pokud by Česko splnilo svoji povinnost definovat zranitelného zákazníka, energetickou chudobu a umožnit sdílení elektřiny, tak by byli bývali lidé více chráněni před loňskou i letošní vlnou zdražování energií. Ministr průmyslu přichází s definicí zdanitelného zákazníka až nyní a navíc je tato definice příliš úzká. Sdílení elektřiny novela sice definuje velmi dobře, ale také dává možnost obchodníkům s elektřinou to sabotovat. Nyní je však šance novelu v meziresortního připomínkování rozšířit a opravit, aby pomáhala potřebným a na prvním místě byly domácnosti, ne obchodníci s drahou elektřinou.”


Jaroslav Bican, koordinátor energetické kampaně Greenpeace, říká: 

Definice zranitelného zákazníka v novele energetického zákona je důležitým krokem vpřed. Měla by být ale výrazně širší, než jak ji navrhuje ministerstvo průmyslu a obchodu. Zásadní je, aby zahrnovala i nízkopříjmové skupiny obyvatel. Spolu s tím je třeba, aby vláda přijala návazné nařízení, které zavede cílený úsporný tarif, nebo aby snížila cenové stropy pro zranitelné zákazníky. To by přispělo k tomu, aby zranitelné domácnosti současný růst cen energií zdárně přečkaly. Smutné je, že tyto kroky mohly být učiněné už dávno.” 


Petr Doubravský z platformy pro sociálně-ekologickou transformaci Re-set, říká: 

“Je to pozdě a špatně. Zrovna v době, kdy na velkou část lidí negativně dopadají vysoké ceny energií, je tato definice absolutně nedostačující. Pokud je pro současnou vládu pomoc lidem a řešení energetické chudoby skutečně prioritou, pak nemá na co čekat. Času už jsme ztratili dost.” 


O kampani Energie lidem

Ekologické a sociální organizace v rámci kampaně Energie lidem navrhují kromě ochrany zranitelného zákazník či komunitní energetiky dalších 10 systémových opatření pro pomoc lidem s vysokými cenami, prevenci energetické chudoby a dostupné energeticky efektivní bydlení nezávislé na drahých fosilních palivech. Mimo jiné sociální slevu z energií pro domácnosti ohrožené energetickou chudobou, zákon o podpoře v bydlení, zpřístupnění dotací na zateplování a solární střechy nízkopříjmovým domácnostem, odstranění bariér pro sdílení lokální čisté elektřiny či ochranu nájemníků a nájemnic. [5]


V rámci kampaně Energie lidem organizace a iniciativy také mobilizují dobrovolníky a dobrovolnice a organizují svépomocné skupiny, které budou ve svém sousedství dělat úpravy na domech tak, aby unikalo méně tepla a snižovala se spotřeba, například izolováním starých oken nebo půdních prostor. Dobrovolníci a dobrovolnice budou také informovat o možnostech dostupné státní podpory, aby se ji lidé, kteří na ni mají nárok, nebáli využít. Pro informování veřejnosti o možnostech rychlých úspor a kompenzací neúnosných účtů u ohrožených domácností slouží webová stránka https://energielidem.cz/ a připravovaná tištěná brožura.


Součástí kampaně jsou Platforma pro sociální bydlení, Za bydlení, Hnutí DUHA, Re-set, Greenpeace ČR, Centrum pro dopravu a energetiku, Limity jsme my a Fridays for Future.

 

Informace pro editorky a editory:

[1] https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNCKUGPN1S 

[2] https://www.uken.cz/blog/novela-energetickeho-zakona-komunitni-energetika 

[3] https://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2022/05/pravni_analyza_zranitelny_zakaznik_2022_02.pdf 

[4] https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=208367 

[5] https://energielidem.cz/sites/default/files/Politicke_pozadavky_Energie_lidem.pdf