Programové prohlášení vlády potvrzuje enviromentální sliby. Ekologické organizace je budou hlídat

Experti a expertky Hnutí DUHA a Zeleného kruhu vyhodnotili body k životnímu prostředí, péči o půdu, zemědělství, ochraně klimatu a modernizaci energetiky ve zveřejněném Programovém prohlášení vlády ČR a porovnali závazky se sliby, které strany daly voličům před volbami.


Celkově strany vládní koalice ponechaly v programovém prohlášení ekologické sliby z předvolebních programů volebních koalic v 8 případech ze 14 hodnocených oblastí. Z toho v sedmi případech jde o konkrétní pozitivní řešení a v jednom případě jen obecné. V pěti případech je programové prohlášení slabší než program Pirátů a STAN. Samostatnou kategorií je jaderná energetika, kde byla již koaliční smlouva více projaderná než předvolební programy a programové prohlášení ještě výrazně přitvrzuje. Celkově v programovém prohlášení došlo oproti koaliční smlouvě ke konkretizaci závazků v 5 případech (ovzduší, půda a zemědělství, konec uhlí, úspory energie a účast veřejnosti). V 6 případech je programové prohlášení stejné jako koaliční smlouva. Ve třech případech jde o posun k horšímu (drobný v případě obnovitelných zdrojů a výrazný v případě dopravy a jaderné energetiky).


Ze 14 hodnocených oblastí má vláda celkem pět, kde předkládá konkrétní komplexní pozitivní plán - jedná se o ozdravení českých lesů, chráněná území a druhy, zadržování vody v krajině, půdu a zemědělství a odklon od uhlí. Ve třech dalších oblastech (ovzduší, odpady a obnovitelné zdroje) má vláda konkrétní pozitivní závazky, ale chybí komplexní strategie a důležité detaily k řešením.


Ve čtyřech oblastech (energetické úspory, těžba surovin, účast veřejnosti a celková klimatická politika) zůstává vláda na úrovni obecných deklarací bez důležitých řešení.


V jednom případě (jaderná energetika) hodnotíme závazek z programového prohlášení jako vyloženě negativní, když bez dalších podmínek podporuje výstavbu jaderného bloku v Dukovanech. Přitom Piráti a STAN slibovali, že na základě zevrubné analýzy zváží ekonomickou a bezpečnostní výhodnost rozvoje jaderných elektráren. Nově mluví vláda (bez požadavku na ekonomické vyhodnocení) i o novém bloku v Temelíně a také o tom, že chce postavit jádro na úroveň jiných nízkouhlíkových zdrojů.


Souhrnná tabulkaovzduší

odpady

zdravé lesy

chráněná území a druhy

voda v krajině

půda a zemědělství

konec uhlí a spravedlivá transformace

SPOLU
PirSTAN
koaliční smlouva
programové prohlášení vlády

energetická efektivita a úspory

obnovitelné zdroje energie

jaderná energetika

doprava

těžba surovin

účast občanů při povolování stavebních záměrů

klimatická politika (národní, EU, mezinárodní)

SPOLU
PirSTAN
koaliční smlouva
programové prohlášení vlády
Vybrané oblasti hodnocení


  • Zdravé lesy: Programové prohlášení, stejně jako koaliční smlouva a jako programy SPOLU a PirSTAN, uvádí konkrétní řešení pro ozdravení lesů, zejména přirozenou obnovu lesů v přírodě blízké skladbě a změnu hlavního zaměření státních lesů z produkce dřeva na ochranu půdy a rekreaci.
  • Půda a zemědělství: Ambiciózní předvolební plány pro půdu a zemědělství, které se do koaliční smlouvy propsaly jen částečně, byly v programovém prohlášení zčásti doplněny. Byl doplněn závazek, že při rozvoji ekologického zemědělství bude kladen důraz na ornou půdu (v tuto chvíli máme většinu ekologického zemědělství na loukách a pastvinách, efekt snižování environmentální zátěže je tak omezený). Programové prohlášení také vrací do textu explicitní závazek ke snížení (nad)užívání pesticidů, který programy obou koalic obsahovaly. Jasná není podpora výzkumu a poradenství v ekologickém zemědělství. Velkou výzvou pro vládu je však v současnosti probíhající revize dotací ze Společné zemědělské politiky a jejich podmínek, které jsou zásadní pro zajištění krajiny adaptované na klimatickou změnu a chránící biodiverzitu, nebo podpora výzkumu a poradenství v ekologickém zemědělství. Bez vhodné úpravy návrhu z pera minulé vlády své cíle v Programovém prohlášení nesplní.
  • Odklon od uhlí: Programové prohlášení dává jasný horizont příprav na odklon od uhlí: “Budeme vytvářet podmínky pro energetickou transformaci a rozvoj uhelných regionů tak, aby byl možný odklon od uhlí do roku 2033.” To je důležité zpřesnění oproti koaliční smlouvě, která stanovila, že to má být “dříve než v roce 2038”.
  • Obnovitelné zdroje energie: Ekologické organizace kritizují, že programové prohlášení vlády neobsahuje (na rozdíl od koaliční smlouvy) závazek, že vláda podpoří využití potenciálu OZE, což je nutná podmínka pro úspěšnou transformaci energetiky. Naopak slibné je zpřesnění slibu z koaliční smlouvy, že nový energetický zákon, který má odstranit bariéry pro sdílení obnovitelné elektřiny v rámci komunit a obcí a zapojení občanů i samospráv do energetiky, bude předložen již tento rok. Aby však došlo k potřebnému rozvoji obnovitelných zdrojů, musí vláda také říct, jaké výroby čistých zdrojů chce dosáhnout, efektivně využít desítky miliard z EU fondů a spustit i provozní podporu pro větrné a solární elektrárny (kterou v programu slibovala koalice SPOLU, ale v programu vlády se zatím neobjevila).


Jiří Koželouh z Hnutí DUHA říká:

“Vláda slibuje řešení většiny ekologických problémů a výzev a většinou i předkládá konkrétní opatření. Nyní však půjde o to, aby svoje závazky naplnila. Potřebujeme rychle začít vracet život do naší krajiny, zdravé a odolné lesy i moderní energetiku připravenou na konec uhlí a rozvoj obnovitelných zdrojů. Ekologické organizace budou plnění závazků vlády nadále hlídat a potřebné změny i prosazovat.”