Poslanci dnes zrušili šanci na obnovu českých lesů po kůrovcové kalamitě

Poslanci KSČM, SPD, ANO, ODS a polovina ČSSD dnes při hlasování o tzv. invazní novele odhlasovali přílepek, který ruší bez náhrady novelu mysliveckého zákona schválenou předloni na podzim Parlamentem ČR. Novela tehdy zavedla plánování lovu spárkaté zvěře podle míry škod tak, aby lesy dostaly šanci na obnovu v pestré druhové skladbě.

Většinu vysázených listnáčů a jedlí nyní spase či vážně poškodí přemnožená spárkatá zvěř. Poslední inventarizace škod zvěří ukázala, že jich je průměrně poškozeno 63 %. Na polovině území republiky je poškozeno více než  75 % mladých listnáčů a jedlí a na čtvrtině území republiky zvěř poškodila dokonce téměř všechny mladé listnáče a jedle (konkrétně 97 %) [1].  Ministerstvo zemědělství ve Zprávě o stavu lesa a lesního hospodářství ČR za rok 2019 uvádí doslova, že „z pohledu ochrany lesa není pochyb, že obnova lesa bez snížení stavů spárkaté zvěře a efektivní chemické a mechanické ochrany lesa nebude možná.“ Miliardy korun vynakládané na obnovu lesů po kalamitě ze státních dotací i kapes vlastníků lesů skončí v žaludcích přemnožené zvěře. 


Lesníci odhadují celkové škody způsobené přemnoženou spárkatou zvěří na 7 miliard Kč ročně [2]. Tisíce dobrovolníků, kteří se snažili holiny po kalamitě zalesnit, pracovaly do značné míry zbytečně.


Většina poslanců a senátorů právě proto předloni hlasovala pro změnu zákona o myslivosti. Bez podrobné diskuse nyní schválili návrh na její zrušení, který připravila Českomoravská myslivecká jednota a předložili ho poslanci Zdeněk Ondráček, Hana Aulická Jírovcová a Květa Matušovská (KSČM) a Petr Dolínek s Antonínem Staňkem (oba ČSSD). 


Poslanci zároveň projednávají rozsáhlejší novelu zákona o myslivosti, která problematiku řeší, ale není jasné, v jaké podobě a zda vůbec bude schválena.


Znovu dát šanci obnově druhově pestrých lesů může nyní Senát, který může invazní novelu vrátit poslancům s návrhem na zrušení přílepku.


Zdeněk Vermouzek z České společnosti ornitologické k tomu řekl: 

"Vytvořit přírodní rovnováhu uměle je vždy nesmírně těžké. Zde ale poslanci, kteří pro tuto změnu hlasovali, ukazují, že o rovnováhu a fungování krajiny jim vůbec nejde. Naděje na funkční obnovu zdravých lesů se nám opět vzdaluje."


Milan Hron z Pro Silva Bohemica konstatuje: “Většina poslankyň a poslanců změnila názor. Pokud dojde ke změně situace, je to oprávněné. Ale stavy spárkaté zvěře se od posledního hlasování v roce 2019 opět zvýšily…  Je otázkou, na co vlastně čekáme a čeho se chceme dočkat. Jisté je, že vytrvale směřujeme k druhově chudým lesům a trápení zvěře mezi oplocenkami.”


Jaromír Bláha z Hnutí DUHA řekl:

“Poslanci, kteří dnes hlasovali pro zrušení regulace stavů spárkaté zvěřem směrem k rovnováze s obnovou lesa, by měli opustit Poslaneckou sněmovnu, zkusit vysadit nový les a pak ho dvacet let ve dne v noci hlídat, aby přemnožená zvěř stromky nesežrala. Skončili by záhy neúspěchem, bez naděje pro nové lesy. Pak by snad své dnešní hlasování opravili.”


Bohumír Nekola předseda Spolku vlastníků honebních pozemků v ČR (SVHP) řekl:

“Z pohledu drobných vlastníků honebních pozemků se jedná o další facku polistopadovému vývoji. Občané - vlastníci jsou trestáni za vlastnictví, tak jako jejich předci za komunismu, ovšem nyní v ekonomické rovině. Společná volba poslanců ODS s komunisty, ČSSD, ANO je jasný signál pravicově orientovaným voličům a bezvýchodnou situací v případě volby koalice SPOLU.”


Jaroslav Šebek, předseda Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR):

“Poslanci zastavili příležitost k udržení alespoň tohoto parametru, který měl šanci alespoň částečně přispět ke zlepšení situace s přemnoženou zvěří a ke snížení škod na kulturních porostech, které již dlouhá léta z podstatné části nesou na bedrech zemědělci. Nicméně při pohledu na celou řadu vážných problémů a neustále se zhoršující situaci v myslivosti, je stále více zřejmé, že tak jako tak bude muset v blízké budoucnosti stejně dojít k legislativním změnám v této oblasti a bojím se, že neustálé odsouvání těchto potřebných systémových změn bude pouze ke škodě všem a nejvíce k přírodě.” 


Poznámky:

[1] Inventarizace škod zvěří na lesním hospodářství České republiky, závěrečná zpráva, IFER – Ústav pro výzkum lesních ekosystémů a ÚHÚL - Ústav pro hospodářskou úpravu lesa, leden 2016

[2] Analýza škod zvěří a nákladů na ochranu lesů proti škodám zvěří v České republice, dostupné online na: https://prosilvabohemica.cz/wp-content/uploads/2019/09/Anal%C3%BDza-%C5%A1kod-zv%C4%9B%C5%99%C3%AD-2019.pdf

 

logo TAČR  

Projekt TA ČR TL02000431. Spolupráce při adaptacích na změnu klimatu
v klíčových lesnických a zemědělských oblastech je spolufinancován se státní
podporou 
Technologické agentury ČR v rámci Programu Éta.