Pane hejtmane Netolický, nedopusťte ničivé, nelegální kácení v cenné rezervaci Psí kuchyně!

26 organizací a expertů píše vedení Pardubického kraje, jehož úředníci nerespektují přírodu ani zákon.

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a krajský radní Václav Kroutil včera obdrželi dopis, který varuje před akutním záměrem holosečného kácení starých bukových lesů v cenné přírodní rezervaci Psí kuchyně na Svitavsku (dopis v příloze). Stovky buků jsou tam už vyznačeny k těžbě (fotografie v příloze).

Dvacet šest šéfů místních i celostátních ekologických organizací a expertů z celé ČR v něm adresáty žádá, aby nedopustili nezákonné znehodnocení unikátního území, které patří k přírodním klenotům kraje [1]. 

Rezervace Psí kuchyně, o kterou pečuje Pardubický kraj, chrání poslední zbytky hlubokých bukových hvozdů, které v minulosti pokrývaly kopcovitou krajinu na pomezí Čech a Moravy. Kromě vzácného orla mořského, který tu hnízdí na jednom z mála míst u nás, zde žije také čáp černý nebo mlok skvrnitý a rostou tu lesní orchideje či lýkovec. Rezervací prochází oblíbená turistická stezka. 

Pro své mimořádné hodnoty je území součástí evropské soustavy chráněných území Natura 2000 a jeho ochrana podléhá domácím i mezinárodním předpisům [2].

Avšak správce území, jímž je státní podnik Lesy ČR, plánuje vytěžit stovky buků v  přirozeně se vyvíjejících (divokých) částech rezervace. Holosečné kácení by zničilo cenný les, který rezervaci tvoří, a zanikly by podmínky k životu pro řadu státem chráněných rostlin a živočichů včetně orla.

Přestože je taková devastace rezervace nelegální, krajští úředníci s ní vyslovili souhlas.  Záměr budoucí těžby je však ve skutečnosti mnohem větší, než odpovídá nyní označeným stromům.

Plán péče o přírodní rezervaci schválený samotným krajským úřadem počítá s postupným odtěžováním umělých smrkových monokultur v některých částech rezervace a jejich náhradou listnáči, které sem patří [3]. Lesy ČR však nyní chystají pravý opak. Ačkoli množství smrků v rezervaci výrazně převyšuje objem plánované těžby, kácení by nyní mělo zasáhnout především buky (tvoří 87 % plánované těžby), včetně nejcennějších porostů. Navíc by byly při plošném kácení odstraněny staré stromy, které jsou nepostradatelné pro hnízdění vzácných ptáků a život dalších chráněných druhů včetně vzácných vymírajících druhů brouků.

Plánovaná likvidace přirozených lesů je v rozporu nejen s platným plánem péče o rezervaci, ale i se zákonem o ochraně přírody a krajiny a také s evropskými směrnicemi. O to více alarmující je fakt, že kácení správci lesa povolil odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje. Souhlas přitom vydal bez zákonem nařízeného posouzení, zda plánovaná těžba poškodí vzácnou přírodu v soustavě Natura 2000.

Dopis hejtmanovi Netolickému a radnímu Kroutilovi, zodpovědnému za oblast ochrany přírody a životního prostředí, podepsali šéfové ekologických organizací a dalších občanských sdružení, starosta obce Opatov, na jejímž katastru značná část rezervace leží, odborníci z Masarykovy univerzity a Akademie věd či experti na Naturu 2000.

Signatáři dopisu varují, že velkoplošné kácení v unikátní rezervaci by bylo zbytečným, neomluvitelným a neobhajitelným vandalstvím. Apelují na představitele kraje, aby učinili přítrž chystanému znehodnocení vzácné a oblíbené přírodní rezervace a zajistili, že i v dalších podobných případech budou pracovníci krajského úřadu postupovat v souladu s platnými zákony.

Ondřej Hrubý, autor návrhu na zřízení rezervace, dobrovolný strážce přírody ze Svitav, řekl:
„Přírodní rezervace Psí kuchyně není hospodářským lesem a ochrana přírody by zde měla mít naprostou prioritu. Smyslem ani účelem lesa v rezervacích není produkce dřeva. To je zásada platná v každé civilizované zemi.“
„Psí kuchyně - přírodní klenot Svitavska - si zaslouží, aby o jejím osudu rozhodovali lidé s náležitou erudicí, kvalifikovaní, těšící se všeobecné vážnosti a respektu, lidé, o jejichž skutečných záměrech nebudou žádné pochybnosti. Současnou situaci, kdy jsou dlouhodobě ignorovány názory odborníků a místních znalců a kdy opakovaně dochází k porušování dohodnutých pravidel, považuji za naprosto neudržitelnou.“

Filip Jetmar z Českého svazu ochránců přírody Svitavy řekl:
„Současná situace v rezervaci vypovídá o tom, že dosavadní dohoda mezi krajským úřadem a Lesy ČR už neplatí.  Zněla tak, že místo buků se budou kácet nepůvodní smrky a modříny, aby dostaly buky větší prostor. Jenomže díky personálním změnám na obou stranách dostali Psí kuchyni do rukou lidé s poněkud bizarními názory.“
„Myslí si například, že ke znehodnocení lesa v rezervaci by kácením nedošlo, protože buková mlazina, která vznikne po těžbě, je stejně hodnotná jako samovolně se vyvíjející prales. To je ovšem hloupost. Vždyť za rezervace nejsou vyhlašovány paseky, ale zachovalé, málo dotčené lesy. Podobně při vytváření soustavy Natura 2000 se nevybíraly mlaziny, ale především starší, přirozené porosty.“

Vojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
„V Psí kuchyni se uchovaly zbytky hlubokých bukových hvozdů, jaké v minulosti pokrývaly krajinu na pomezí Čech a Moravy. Rezervace by měla sloužit jako ostrůvek divoké přírody, který mohou obdivovat turisté. Plošné kácení prastarých buků v  rezervaci, kde vyvádějí mláďata orli mořští, rostou orchideje a žijí mloci, by bylo naprosto zbytečné, neobhajitelné a neodpustitelné vandalství.“
„Z jiných míst víme, že pro těžbu v přísně chráněné přírodě se hledají různé záminky. Na Šumavě je to kůrovec, tak jsem zvědavý, jestli v téhle rezervaci neobjeví zastánci kácení třeba bukovce. Nedovedu si totiž představit, jak chtějí Lesy ČR těžbu buků v rezervaci zdůvodnit.“

Poznámky:
[1] http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?frame&SHOW_ONE=1&...
[2 ]http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=...
[3] http://www.pardubickykraj.cz/plany-pece-o-zvlaste-chranena-uzemi/41150

Přílohy:
Otevřený dopis hejtmanovi Pardubického kraje Martinu Netolickému a krajskému radnímu Václavu Kroutilovi (pdf)
Fotografie přírodní rezervace Psí kuchyně – jejích přírodních krás i označených stromů akutně ohrožených kácením:

   

Šítky aktuality: