Nový výzkum: okolí spaloven odpadů je kontaminované vysoce toxickými látkami

 

Výzkum [1] organizace Zero Waste Europe [2] (ZWE), na kterém se podílelo Hnutí DUHA, zjistil v okolí spaloven ve třech evropských zemích - Česku, Španělsku i Litvě - vysokou úroveň kontaminace dioxinů a příbuzných perzistentních organických látek (POPs). Tyto látky jsou nejsilnějšími karcinogeny na světě. Opakovaná expozice těmito látkami již při velmi malých koncentracích způsobuje poškození plodu nebo hormonální poruchy.

Aby bylo možné posoudit skutečný dopad spalování odpadů, analyzoval biomonitorovací výzkum Nadace ToxicoWatch pro Zero Waste Europe přítomnost POPs v okolí spaloven ve Valdemingómezu (Španělsko), Chotíkově u Plzně (Česko) a Kaunasu (Litva).

Výzkum zjistil, že [3]:

  • Vejce ze sedmi z osmi zkoumaných lokalit překračují limit pro dioxiny a furany nebo pro polychlorované bifenyly (PCB) stanovený na 1,75 pg/g tuku podle doporučení Komise [4].

  • Vejce z poloviny zkoumaných lokalit překračují bezpečnou úroveň POPs pro lidskou spotřebu danou nařízením Evropské komise [5]. Pokud byla tato vejce určena pro komerční trh, musela by být stažena z trhu.

  • Rozbory vegetace, jehličí a mechů také ukazují vysoké hladiny dioxinů v okolí spaloven odpadu. To znamená, že lidé žijící v blízkosti spaloven by mohli být poškozeni na zdraví, pokud by konzumovali zeleninu vypěstovanou v takto kontaminované půdě.

Studie byla založena na biotestech, což je analytická metoda ke stanovení koncentrace látky na základě jejího vlivu na zvířata, rostliny, buňky nebo tkáně. Tato konkrétní studie použila pečlivě shromážděné vzorky biomarkerů - jako jsou vejce slepic ze dvorku, jehličí a mech - v oblastech kolem spaloven.

Studie varuje, že politika založená na podpoře spalování odpadů může mít negativní vliv na lidské zdraví. A zdůrazňuje neslučitelnost politik založených na pálení odpadů s agendou EU směřující k nulovému znečištění. Varuje také před kontaminací životního prostředí vysoce škodlivými toxickými látkami pro lidské zdraví a životní prostředí - jako jsou dioxiny (PCDD/F) a dioxinům podobné sloučeniny PCB, PAH a PFAS.

Mezi zdroje dioxinů a POPs patří obecně spalování, nejen odpadů. A to jak průmyslové spalovací zdroje, tak i domácí topeniště. Není jisté, že za kontaminací v okolí spalovny Chotíkov může přímo spalovna. Výzkum bude pokračovat i v tomto roce.

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA:

“Výsledky chemické analýzy vajec ze dvorků v okolí spalovny jsou alarmující. Polovina vajec by musela být stažena z prodeje, pokud by se prodávaly na trhu. Nutně potřebujeme zjistit více o skutečném vlivu spalování odpadů na životní prostředí. Lidé žijící v okolí spaloven odpadů musí přesněji vědět, jakým zdravotním rizikem spalovny jsou. 

Spalovny odpadů sice musí plnit přísné emisní limity, ale emise těch nejtoxičtějších sloučenin nejsou měřeny kontinuálně, ale pouze několikrát ročně.” 

Kontakty:

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, 604 207 302, ivo.kropacek@hnutiduha.cz

Aleš Miklík, tiskový mluvčí Hnutí DUHA, 604 131 131, ales.miklik@hnutiduha.cz

Ivan Holoubek, jeden ze zakladatelů centra RECETOX, ivan.holoubek@recetox.muni.cz

Poznámky:

[1] Studie „The True Toxic Toll – biomonitoring of waste spalování emisíje součástí celoevropského výzkumného projektu biomonitoringu o emisích POP ze spalování odpadu. Nadace ToxicoWatch se sídlem v Nizozemsku se této studie účastní jako vědecký partner spolu se třemi ekologickými organizacemi: Ecologistas en Acción ve Španělsku; Žiedinė Ekonomika v Litvě; a Hnutí DUHA - Friends of the Earth v Česku. Projekt koordinuje Zero Waste Europe.

[2] Zero Waste Europe 

[3] Výsledky výzkumu:

Vejce z lokality číslo

Vzdálenost od spalovny [m]

Analyzované množství dioxinů a PCB

s dioxinovým efektem [pg TEQ/g tuku]

Analyzované množství dioxinů [pg TEQ/g tuku]

Analyzované množství PCB s  dioxinovým efektem [pg TEQ/g tuku]

1

3250

3,6

2,2

1,4

2

4290

22

6,7

16,0

3

3000

2,2

1,0

1,2

4

1780

4

0,95

3,0

5

4400

14

8,9

5,0

6

4700

9,2

1,7

7,4

7

refernční z obchodu

0,69

0,63

0,06

8

3170

9,7

1,3

8,4

9

4240

3,5

0,74

2,8

10

1630

Slepice byly příliš mladé, aby se toxické látky v nich naakumulovaly.

Limit dle nařízení EK č. 1881/2006, kdy by vejce měla být stažena z trhu

6

3


Limit pro zahájení aktivity úřadů ke snížení kontaminace dle doporučení Komise č. 2013/711/EU


1,75

1,75


[4] Doporučení Komise č. 2013/711/EU, o snižování přítomnosti dioxinů, furanů a PCB v krmivech a potravinách

[5] Nařízení Komise č. 1881/2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách