Ministr Richard Brabec navrhuje, aby stát pomohl chudým zbavit se uhlí. Další zásadní kroky k vyčištění špinavého vzduchu zatím chybějí

Jak změnit příspěvek na paliva pro potřebné domácnosti tak, aby již nemotivoval k nákupu hnědého uhlí [1] ale čistších paliv? Toto dílčí řešení problému zdraví škodlivého znečištění ovzduší směřující ke snížení znečištění z domácích kotlů a kamen chtějí aktuálně rozvinout ministr životního prostředí Richard Brabec s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou  Na nutnost reformy sociálních dávek na energie upozornilo již dříve Hnutí DUHA v rámci komplexní strategie pro čisté vytápění [2].

Analýza možných změn sociálních dávek je jedním z úkolů v návrhu usnesení vlády, který ještě po tři dny (do 10. ledna) mohou připomínkovat ostatní ministerstva, kraje, obce, průmyslové svazy či odborníci. Návrh má vycházet ze závěrů tzv. Clean Air Dialogue mezi ČR a Evropskou komisí, ale jeho závěry zohledňuje jen nedostatečně.

Vrcholní představitelé ČR (ministr Richard Brabec a zástupci dalších ministerstev) a Evropské komise (eurokomisař Karmenu Vella a jeho tým) spolu s experty a expertkami z průmyslu či ekologických organizací diskutovali loni v listopadu v Praze, jak řešit naše nadlimitní  znečištění ovzduší, které porušuje český zákon i evropská pravidla [3]. Některá zásadní řešení, která na dialogu zazněla - jako zajištění dalších zdrojů peněz na kotlíkové dotace či motivační zpoplatnění uhlí - a jsou zachycena i v oficiálních závěrech, však aktuální návrh usnesení vlády neobsahuje. Jedná se přitom o řešení, která měla být již splněna na základě závazných úkolů Státní energetické koncepce ČR a Politiky ochrany klimatu v ČR. Navíc se na nich shodují ekologické organizace i zástupci průmyslu [4].

Jiná dílčí řešení prosazovaná i ekologickými organizacemi pro pomoc i chudým občanům s čistým vytápěním - jako vyřazení kotlů na uhlí z kotlíkových dotací či pilotní programy dotací pro nízkopříjmové domácnosti - už ministerstvo přijalo a naskočí od začátku třetí vlny kotlíkových dotací.

Hlavní přínosy aktuálního návrhu usnesení vlády pro čistý vzduch a zdraví lidí:

●    Ukládá ministryni práce a sociálních věcí ve spolupráci s ministrem životního prostředí připravit změny příspěvku na bydlení (energie) tak, aby motivoval k využívání čistých paliv. Hnutí DUHA upozorňuje, že je však potřeba zkrátit termín na splnění úkolu z 31. prosince na 30. června, aby bylo řešení účinné již od začátku roku 2020.

●    Ukládá ministru vnitra zajistit proškolení a vybavení Policie ČR k odhalování vozidel s nadměrnými emisemi a jejich odstavování (například vozidel s nezákonně odstraněným prachovým filtrem).

Chybějící úkoly pro ministra životního prostředí, která je potřeba podle Hnutí DUHA uložit, aby se opravdu zlepšila kvalita ovzduší:

●    Zajistit peníze na pokračování kotlíkových dotací. Současné zdroje z fondů EU vyschnou již na konci roku 2019 a bude potřeba sehnat ještě minimálně trojnásobek doposud investovaných deseti miliard korun. Nabízí se hlavně zvýšení energetické daně na uhlí a také zvýšení poplatků za vytěžené hnědé uhlí.

●    Změnit pravidla dotací na výměnu kotlů a kamen, aby byly dostupné i pro sociálně slabé (například nabízely 100% financování a asistenci) a umožňovaly i výměnu starých kamen za moderní (splňující parametry ekodesignu).

●    Předložit novelu zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, která - v souladu se Státní energetickou koncepcí ČR [5] a Politikou ochrany klimatu v ČR [6] - zvýší energetickou daň z uhlí, tak aby lokální spalování uhlí bylo zpoplatněno stejně jako spalování uhlí v teplárnách. To by motivovalo domácnosti opouštět uhlí a vznikl by jeden ze zdrojů financí pro sociálně únosný přechod domácností na čistá paliva.

●    Trvat na přísném dodržování nových evropských limitů pro znečišťování ovzduší z velkých spalovacích zařízení a zajistit, aby nebyly výjimky z těchto emisních limitů udělovány uhelným elektrárnám [7].

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
“Je dobře, že se ministr Richard Brabec pouští do řešení nelehkého problému, jak zajistit čisté vytápění chudým domácnostem. Ale pokud to má fungovat, je potřeba změnit nejen sociální dávky na pevná paliva, ale také pravidla kotlíkových dotací, spravedlivě dorovnat zpoplatnění uhlí v teplárnách a zajistit dostatek financí na pokračování dotací na čisté kotle a kamna. Tlak na snižování znečištění ovšem nemůže směřovat jen na domácnosti, zcela bez debaty by mělo ministerstvo životního prostředí trvat i na splnění nových evropských limitů pro uhelné elektrárny.” 

 
Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz


Poznámky:

[1] Aktuálně je příspěvek na pevná paliva dle zákona o státní sociální podpoře stanoven jako paušální částka a motivuje tedy k nákupu nejlevnějšího paliva, kterým často bývá hnědé uhlí.

[2] http://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2018/11/ofenziva_p...

[3] Eurokomisař Karmenu Vella nepřijel náhodou. ČR vykazuje jedny z nejvyšších koncentrací PM10 i PM2,5 v EU. V České republice jsou překračovány denní i roční koncentrace PM10 dokonce i na pozaďových (tedy nevystavených přímému působení konkrétních zdrojů - například dopravě) měřicích stanicích. To je v rámci EU unikátní. Obyvatelé ČR jsou zároveň na pátém místě v intenzitě vystavení znečištění PM2,5, což zásadně nepříznivě ovlivňuje jejich zdravotní stav. Jen kvůli znečištění prachem předčasně zemřelo v roce 2017 v ČR 5 700 lidí [2], celkový počet předčasných úmrtí kvůli špinavému vzduchu je 11 000 ročně. ČR má rovněž v EU čtvrté nejvyšší koncentrace jedovatého přízemního ozonu.

Česká republika dlouhodobě překračuje imisní limity pro nejvýznamnější znečišťující látky, a proto je pod zvýšeným dohledem Evropské komise. Ta proti České republice vede řízení pro nesplnění povinnosti, tzv. Infringement. Řízení vede kvůli  dlouhodobě překročeným imisním limitům prachových částic frakce PM10 (mikroskopický prach do velikosti zrn 10 mikrometrů), které je ve fázi odůvodněného stanoviska, a dále kvůli dlouhodobě překročeným limitům oxidů dusíku (NOx); tam je řízení prozatím v první fázi tzv. formálního upozornění.

Pokud Česká republika nesníží znečištění prachovými částicemi nebo neprokáže, že činí všechny účelné kroky pro toto snížení v co nejkratším čase, hrozí jí žaloba ze strany Komise a s tím spojené vysoké finanční postihy. V obdobných případech už před Soudním dvorem EU prohrálo Bulharsko a Polsko.

Tisková zpráva nevládní organizací k závěrům Clean Air Dialogue: http://www.hnutiduha.cz/aktualne/dotace-nestaci-znecistovatele-ovzdusi-m...

[4] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/svaz-prumyslu-chce-vyssi-dan-z-uhli-hnu...
 
[5] Státní energetická koncepce ČR, část 5.4 (Výroba a dodávka tepla), hlavní cíl D.1., říká: Dlouhodobě udržet co největší ekonomicky udržitelný rozsah soustav zásobování teplem s ohledem na jejich konkurenceschopnost a zajistit srovnání ekonomických podmínek centralizovaných a decentralizovaných zdrojů tepla při úhradě emisí a dalších externalit (uhlíková daň, povolenky, emise). Podporovat vysoce účinnou kogenerační výrobu zejména u tepláren na hnědé uhlí.

[6] Politika ochrany klimatu v ČR, kap. 8. (Souhrnný přehled politik a opatření), část A. (Průřezové politiky a opatření), uvádí opatření 1A): Zdanění emisí mimo EU ETS (zavedení uhlíkové daně), Gesce a spolugesce: MF, MŽP a MPO, Termín: analýza do 30. 12. 2016, implementace 2018.

[7] Nové limity jsou uvedeny v technickém dokumentu Závěry o BAT (Best Available Techniques), který pro modernizaci elektráren bere v potaz nejlepší současně dostupné technologie. Protože uhelné firmy hlasitě promlouvaly už do rozhodování o tomto dokumentu, výsledná verze je kompromisní a k provozovatelům elektráren mírná. Máme tak například mnohem benevolentnější pravidla pro vypouštění škodlivin, než jaké si na ochranu zdraví svých občanů schválila Čína. Tito limity buď musí tyto zdroje splňovat od srpna 2021, nebo přejít do omezeného režimu (provoz maximálně 60 dnů v roce). nebo být odstaveny (z čímž u řady z nich Státní energetická koncepce ČR počítá, když předpokládá snížení spotřeby hnědého uhlí do roku 2040 o 73 %.) Nedojde přitom k ohrožení dodávek elektřiny (ČR je jedním z největších světových vývozců elektřiny, odstavení zastaralých uhelných elektráren by znamenalo pokles tohoto vývozu, ale stále ještě kladnou bilanci), ani stability sítě. Podle podrobné studie je možné bez ohrožení stability sítě a dodávek elektřiny zavřít všechny uhelné elektrárny (s výjimkou tepláren) do roku 2030. http://glopolis.org/wp-content/uploads/Czech-Grid-Without-Coal-By-2030_f...


Šítky aktuality: