Lidé, ekologické organizace i průmysl chtějí vyšší daň na uhlí, které ničí zdraví

 Zítra končí připomínkování návrhu daňového balíčku

K návrhu ministryně financí Aleny Schillerové na změny různých daňových zákonů [1] podalo v mezirezortním připomínkovém řízení hromadnou připomínku 1024 lidí, díky kampani Hnutí DUHA www.nedusmese.cz. Lidé chtějí zvýšit daň na uhlí spalované v lokálních topeništích. Vyšší daň by motivovala k přechodu na čisté vytápění a její výnosy by spolu s kotlíkovými dotacemi a půjčkami zajistily pomoc domácnostem, které na moderní topení nemají [2]. Ke zvýšení daně už dřív vyzval Svaz průmyslu a dopravy ČR [3] a předtím i ekologické organizace [4].

Právě přetrvávající využívání hnědého uhlí v několika stech tisících domácnostech je - vedle uhelných elektráren a benzínových a naftových aut - jednou z hlavních příčin znečištění ovzduší v ČR. Lokální topeniště jsou největším přímým zdrojem mikroskopického prachu a produkují také 98 % karcinogenního benzo(a)pyrenu [5]. Uhlí v lokálních topeništích je nutné omezovat i kvůli změně klimatu.

Návrh ministryně financí zatím počítá jen se zrušením osvobození od energetické daně pro domovní plynové kotelny [6], tedy fakticky zdražení plynu pro některé domácnosti. Podle Hnutí DUHA je důležitější zvýšit daň u špinavějšího uhlí. Zvýšení této energetické daně požadují také státní koncepce - například Státní energetické koncepce ČR [7], Politika ochrany klimatu v ČR [8] či Národní programu snižování emisí [9]. Úkol měl být splněn do konce roku 2018.

Hnutí DUHA navrhuje v souladu se státními strategiemi zvýšit energetickou z uhlí daň na minimálně 20 Euro za tunu CO2, tedy na úroveň ceny emisní povolenky, které platí větší zdroje na uhlí patřící do systému emisního obchodování. Energetická daň z uhlí by se tedy měla zvýšit z dnešních 8,50 Kč na jednotku tepla (gigajoule) na 60 Kč/GJ [10].

Zvýšení energetické daně povede ke zdražení uhlí pro domácnosti, budou však platit pouze to, co už nyní platí víc lidí v ceně dálkového tepla z tepláren. Znečištění z kotlů a kamen působí ročně mnohamiliardové škody dopady na zdraví a životní prostředí, Na jednotku vyrobené energie je to daleko víc než v případě tepláren, které platí emisní povolenky a musí plnit limity pro znečišťování ovzduší.

Zvýšení nákladů domácností je nutné řešit pokračováním kotlíkových dotací. Právě výnosy ze zvýšení energetické daně z uhlí (také z nutného zvýšení těžebních poplatků na úkor astronomických zisků těžařů) mohou být zdrojem pro kotlíkové dotace i pro případnou podporu nákupu kvalitnějších paliv. Peníze vybrané od lidí je tak možné lidem vrátit jinak a lépe a pomoci jim tak uniknout z problému závislosti na uhlí [2]. Navíc kvůli omezeným zásobám kvalitnějšího hnědého uhlí bude tříděné uhlí pro domácí topeniště postupně mizet. Včasná změna způsobu vytápění je tedy nutnou prevencí energetické chudoby v budoucnu.
 
Samozřejmě se stát nemůže zaměřit jen na lokální vytápění. Druhým problémem pro teplárny je plýtvání uhlím v nízkoúčinných uhelných elektrárnách. I tam je stát pozadu se zaváděním zpoplatnění - tzv. malusů. Navíc je nutné zabránit udělování výjimek z nových evropských emisních limitů, které budou platit od srpna 2021. Majitelé starých uhelných kotlů také nedostanou výjimku z limitů platných od září 2022 [11].   

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
“Tisícovka lidí v hromadné připomínce žádá vyšší daň z uhlí, které ničí zdraví nás všech. Podobný požadavek vznesl už dřív i Svaz průmyslu a samozřejmě i Hnutí DUHA. Všichni tak připomínáme paní ministryni financí úkol, který plyne z několika státních koncepcí a je naprosto logický. Zatímco větší skupina lidí napojených na dálkové teplo platí emisní povolenky, menšina s domácím kotlem na uhlí, která znečišťuje více, platí desetkrát menší daň. Samozřejmě je nutné seriózně řešit sociální dopady dražšího uhlí, ale od toho jsou zde kotlíkové dotace a kotlíkové půjčky. Díky výnosům z vyšší energetické daně by se navíc dalo pomoci potřebným i s případným dražším provozem čistého vytápění.”


Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz


Poznámky:

[1] https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBAWJWDME

[2] Hnutí DUHA již v listopadu 2018 představilo komplexní plán, jak vyčistit ovzduší od lokálních topenišť na uhlí a pomoci i nízkopříjmovým domácnostem s nutnou změnou: http://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2018/11/ofenziva_p...

[3] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/svaz-prumyslu-chce-vyssi-dan-z-uhli-hnu...

[4] https://www.euro.cz/udalosti/hnuti-duha-ma-plan-boje-proti-znecisteni-ov...

[5] Aktualizovaná analytická část Národního programu snižování emisí ČR, str. 19, obr. 6 a 7: https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/narodni_program_snizovani_emisi/$FILE/OOO-NPSE_aktualizace2018_analyticka_cast-20190117.pdf

[6] https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBAWL88RQ (str. 6, část pátá, Změna zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů Čl. IX)

[7] Státní energetická koncepce ČR, část 5.4 (Výroba a dodávka tepla), str. 67, hlavní cíl D.1., říká: Dlouhodobě udržet co největší ekonomicky udržitelný rozsah soustav zásobování teplem s ohledem na jejich konkurenceschopnost a zajistit srovnání ekonomických podmínek centralizovaných a decentralizovaných zdrojů tepla při úhradě emisí a dalších externalit (uhlíková daň, povolenky, emise). Podporovat vysoce účinnou kogenerační výrobu zejména u tepláren na hnědé uhlí.
https://www.mpo.cz/assets/dokumenty/52841/60959/636207/priloha006.pdf

[8] Kap. 8. (Souhrnný přehled politik a opatření), část A. (Průřezové politiky a opatření), uvádí na str. 98 opatření 1A): Zdanění emisí mimo EU ETS (zavedení uhlíkové daně), Gesce a spolugesce: MF, MŽP a MPO, Termín: analýza do 30. 12. 2016, implementace 2018.
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/politika_ochrany_klimatu_2017/$FILE/OEOK-POK-20170329.pdf

[9] Opatření BA3, str. 91: Cílem opatření je v souladu s SEK a SPŽP zavést zdanění fosilních paliv (zejména uhlí) v obdobné výši i pro zdroje nespadající pod EU ETS, čímž se zlepší konkurenceschopnost soustav zásobování tepelnou energií s kogenerační výrobou a sníží se vliv lokálních topenišť na kvalitu ovzduší. Opatření bude realizováno na základě výsledků provedené analýzy variant řešení a jejich dopadů novelou zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a bude spočívat v zavedení nové složky daně z pevných paliv fosilního původu, příp. zavedením zcela nové uhlíkové daně. Gesce a spolugesce za realizaci opatření: MF ve spolupráci s MPO a MŽP. Termíny implementace opatření: Provedení analýzy variant řešení a jejich dopadů 31. 12. 2016. Předpokládaná implementace v roce 2018.
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/narodni_program_snizovani_emisi/$FILE/OOO-NPSE_final-20151217.pdf

[10] Pro přepočet na energetickou daň placenou z GJ spalného tepla je použita modelová výhřevnost tříděného hnědého uhlí 17,6 GJ/t a měrné emise CO2 0,0991 na GJ..

[11] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/domacnosti-musi-do-ctyr-let-splnit-limi...

Šítky aktuality: