Hnutí DUHA se bojí o Ploučnici

 Protipovodňová opatření, která chystá na řece Ploučnici a v její nivě státní podnik Povodí Ohře, mohou mít na její další podobu nedozírné následky. Vyplývá to z odborného posudku, který nechal zpracovat českolipský městský úřad.  Významné zásahy do koryta Ploučnice i jejích břehů mohou podle odborníků způsobit naprosté zničení mokřadů, podmáčených luk a lužních lesů, vysychání tůní a ohrožení vzácných biotopů. Zmizela by mnohá hnízdiště ptáků, protože by došlo k likvidaci vzrostlých vrb a doupných stromů. Došlo by rovněž k likvidaci hnízdišť vzácných a chráněných druhů i většiny zvířat, která jsou svým způsobem života na řece a jejím okolí závislá. Ohroženo je tak i zařazení části území do evropské soustavy ochrany přírody Natura 2000. Ploučnice patří mezi nejzachovalejší vodní toky v České republice. Regulované jsou na rozdíl od většiny ostatních řek jen velmi krátké úseky. Historické a kulturní památky, které se nacházejí v povodí, dvě chráněné krajinné oblasti, rezervace i atraktivní krajina navíc vytváří jedinečné předpoklady k tomu, aby se Ploučnice včetně okolí stala vzorovou ukázkou přírodního charakteru řeky a citlivého užívání, při kterém se spojí ochrana přírody, kulturní krajina, hospodářské využití a k přírodě šetrná turistika. Navrhované úpravy koryta řeky a břehů jsou podle nezávislých studií neopodstatněné, zbytečně radikální. Nemají vůbec nic společného s přírodě blízkými protipovodňovými opatřeními, která doporučila zpráva mezinárodního týmu odborníků, které se protipovodňovou ochranou v povodí Ploučnice zabývala začátkem roku 2004. Pavlína Lomičová z Hnutí DUHA Česká Lípa řekla: „Řeka Ploučnice a její povodí naši krajinu obohacuje svým přírodním bohatstvím a krásou. Je třeba chránit její přírodní charakter v maximální možné míře. Protipovodňová opatření, pokud se vůbec jejich nezbytnost prokáže, což se zatím nestalo, je tedy nutné provádět šetrně a s ohledem na celistvost řeky.“ Již dnes lze na břehu řeky spatřit velké množství velmi cenných stromů označených k pokácení. V těchto dnech bude orgán ochrany přírody a krajiny v České Lípě vydávat k chystaným úpravám na Ploučnici rozhodnutí. Českolipská pobočka Hnutí DUHA  vyzývá místní veřejnost, aby se o další osudy své řeky včas zajímala a využila tak svého práva na informace, které jí dosud žádným z odpovědných úřadů nebyly poskytnuty.