Elektrárna Ledvice dostala výjimku z limitů pro škodliviny. Chvaletice fungují už měsíc v rozporu s legislativou

Zatímco EU v zájmu ochrany klimatu a zdraví i českých obyvatel stanovilo nové limity pro toxické emise, české Ministerstvo životního prostředí dělá podle ekologických organizací Greenpeace a Hnutí DUHA vše pro to, aby je místní elektrárny nemusely plnit. Těží z toho pouze jejich provozovatelé, zatímco českým občanům emise z elektráren škodí. Navíc ještě hrozí, že za porušení směrnice bude platit Česká republika pokutu.


Dva týdny po výjimce z emisních limitů pro uhelnou elektrárnu Počerady [1] potvrdilo Ministerstvo životního prostředí další výjimku, tentokrát elektrárně ČEZ Ledvice. Opět jde o povolení čtyřnásobně překračovat limit pro toxickou rtuť. A opět rozhodnutí proběhlo přímo v reakci na odvolání - tedy způsobem, který samo MŽP dříve označilo za neslučitelný se zákonem. Kromě těchto dvou kauz, kdy pomohlo uhelným elektrárnám na úkor zdraví a životního prostředí, také MŽP toleruje i provoz elektráren bez udělených výjimek [2] - jako jsou Chvaletice [3], Opatovice či Mělník I a Mělník II, byť od začátku celoevropské platnosti nových limitů [4] uplynul už více než měsíc. 


Ekologické a právnické organizace proto podávají na Ministerstvo životního prostředí podnět k ukončení nečinnosti krajských úřadů na přímo na krajské úřady Pardubického a Středočeského kraje podněty ke stanovení platných limitů jmenovaným elektrárnám, které nemají výjimku.


Současný stav je podle ekologických organizací porušením evropského práva, za které hrozí ČR sankce ze strany Evropské komise. Proti ČR je přitom již v současnosti vedeno řízení pro dřívější porušení této směrnice, pokud jde o účast veřejnosti [5]. Z tohoto protiprávního stavu paradoxně těží především provozovatelé zařízení, kteří žádali o nejrozsáhlejší výjimky z emisních limitů, jako je elektrárna Chvaletice. Naproti tomu zařízení, která o výjimky nežádala, musí již dnes příslušné limity plnit, což je spojeno například s vyššími provozními náklady. Probíhající řízení o výjimce přitom není právní ani faktickou překážkou pro alespoň dočasné stanovení přísnějších emisních limitů - tuto skutečnost ve svém metodickém pokynu připouští i MŽP. 

Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, říká: 

“Již více než měsíc běží elektrárny Chvaletice, Opatovice či Mělník I a II, aniž by plnily platné evropské emisní limity pro ochranu zdraví a ovzduší, protože krajští i ministerští úředníci to tolerují a dokonce obhajují. Je na čase ukončit protiprávní stav a okamžitě elektrárně Chvaletice a dalším elektrárnám, které nemají výjimky, uložit plnění platných limitů. Měly čtyři roky na splnění nových pravidel nebo získání výjimky v mezích zákona. Každý další den je na úkor zákonů a zdraví lidí.”


Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace, říká:

“Podle ministerstva životního prostředí je v pořádku, když někdo neplní zákonné limity a nevyjednal si z nich dočasnou výjimku. Podle metodického pokynu, který ministerstvo zaslalo krajským úřadům, by tento přechodný stav měl trvat řádově několik týdnů. Od začátku platnosti nových limitů přitom už uběhl měsíc a některé elektrárny stále platnou výjimku nemají. Jak dlouho ještě budeme muset čekat, než ministerstvo přestane vědomě porušovat evropskou legislativu a dohlédne na to, aby se pravidla pro vypouštění škodlivin zpřísnila?” 


Laura Otýpková, právnička Frank Bold, říká:

“Ministerstvo životního prostředí zvýhodňuje několik málo znečišťovatelů, kteří těží z nečinnosti orgánů státu a vyhýbají se plnění povinností plynoucích z evropského práva. Zatímco některé zdroje, které nebyly schopné nové emisní limity plnit, ukončily nebo omezily výrobu, elektrárny jako Chvaletice, Opatovice nebo Mělník pokračují v provozu. Takovýto nerovný přístup a porušování norem ochrany životního prostředí je z právního hlediska nepřípustný.”Poznámky pro editory a editorky:

[1] https://www.hnutiduha.cz/aktualne/mzp-porusilo-zakon-povolilo-poceradum-vypoustet-vice-rtuti-ekologicke-organizace-zvazuji


[2] Ministerstvo životního prostředí proto vydalo pokyn, který řeší situace, kdy ještě 17. 8. 2021 nebude o výjimce pravomocně rozhodnuto: krajským úřadům ve svém stanovisku sděluje, že zpoždění při zavádění nových emisních limitů v řádu týdnů považuje za přijatelné. Tvrzení ministerstva je však v rozporu s evropskou legislativou, podle níž je každé překročení čtyřleté lhůty pro transpozici nových emisních limitů je porušením směrnice o průmyslových emisích.


[3] Chvaletice původně žádaly více než trojnásobný limit na 8 let a odmítají dělat opatření pro postupnou redukci emisí či předložit další plány provozu. Proto žádosti o výjimky narazily. Elektrárně Chvaletice již výjimku dvakrát zrušilo Ministerstvo životního prostředí, důvodem bylo nerespektování metodiky MŽP. Teď o ní bude rozhodovat potřetí: https://www.greenpeace.org/czech/tiskova-zprava/14431/ekologicke-organizace-se-odvolaly-proti-vyjimce-pro-elektrarnu-chvaletice-mohla-by-vypustit-pres-1234-kilogramu-rtuti-nad-limit/ 


[4] Nové emisní limity, tzv. závěry o nejlepších dostupných technikách, vznikly na základě rozsáhlého šetření Evropské komise. Několikaletého procesu přípravy limitů se účastnili zástupci členských států, průmyslu, výrobců technologií i akademici. Emisní limity tak odrážejí nejefektivnější ekonomicky dostupné způsoby snižování emisí, které mají být podle EU standardem pro ochranu životního prostředí a lidského zdraví.


[5] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/inf_21_2743