Ekologické organizace podávají žalobu na MŽP kvůli emisní výjimce pro elektrárnu Chvaletice

Ekologické organizace Hnutí DUHA, Greenpeace a místní spolek Zelená pro Pardubicko podávají žalobu proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o udělení rozsáhlé výjimky z emisního limitu pro zdraví škodlivou rtuť a oxidy dusíku z uhelné elektrárny Chvaletice na Pardubicku. Rozhodnutí umožňuje elektrárně po dobu šesti let vypouštět ve spalinách 3x více rtuti, než stanovuje emisní limit a vypustit tak o přinejmenším 1 234 kg více rtuti více, než kdyby limit dodržela. Výjimka navíc platí i pro oxidy dusíku a těch vypustí elektrárna přinejmenším o 1 157 tun více. Ekologické organizace i právnička považují rozhodnutí za nezákonné. Bylo vydáno v listopadu 2021, tedy ještě za minulého ministra Richarda Brabce, a to až tři měsíce po začátku platnosti limitu v srpnu 2021. Do té doby úřady nepochopitelně tolerovaly provoz elektrárny bez povolení k překračováni limitu.


Nové limity na ochranu zdraví byly po schválení zveřejněny 17. srpna 2017 a všechny velké spalovací zdroje znečištění měly čtyři roky na přizpůsobení provozu či investice do lepších technologií. Zatímco 90 zdrojů svoji povinnost splnilo, 18 požádalo o výjimku. Firma Sev.en Energy Pavla Tykače žádala pro své zastaralé uhelné elektrárny Chvaletice a Počerady, které jsou největšími zdroji rtuti do ovzduší v ČR, o mimořádně rozsáhlé výjimky a nepředstavila přesvědčivé plány na postupné snížení emisí či omezení provozu. Elektrárna Chvaletice z těchto důvodů dostala výjimku až napotřetí. Počerady dostaly výjimku na nejrozsáhlejší znečištění rtutí v září 2021, v listopadu kvůli tomu podaly ekologické organizace žalobu. Nyní ekologické organizace žalují i rozhodnutí o chvaletické výjimce.


Podle žalobců se jedná o porušení zákona o integrované prevenci, podle kterého nesmí dojít vlivem udělení výjimky k závažnému znečištění životního prostředí. Součástí správní žaloby je proto také návrh na udělení odkladného účinku, který by během soudního řízení zakázal elektrárně překračovat limit pro rtuť a oxidy dusíku a zabránil tak později nenapravitelným škodám na životním prostředí a lidském zdraví. Ta může podle odborného posudku, který si organizace nechaly zpracovat, dosáhnout až hodnoty 1,9 mld. Kč.  Pokud soud odkladný účinek žalobě udělí, výjimka pozbyde právní moci až do konečného rozhodnutí soudu.


Nová koaliční vláda se v programovém prohlášení mimo jiné v zavázala, že omezí udělování výjimek z limitů pro emise znečišťujících látek [1]. Ministerstvo životního prostředí by tedy mělo buď jako žalovaný orgán vyhovět žalobě a napadená rozhodnutí o výjimkách zrušit, případně může ministryně životního prostředí Anna Hubáčková výjimku sama zrušit nebo změnit v přezkumném řízení vedeném podle správního řádu.


V případě, že by elektrárny Počerady a Chvaletice nebyly schopné plnit emisní limity po zrušení výjimky, jejich případné odstavení by neohrozilo zásobování země elektřinou, za rok 2021 totiž vyrobily dohromady 7,6 TWh elektřiny, zatímco vývoz přebytků výroby elektřiny loni činil 11,2 TWh [2].


Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, říká:

„Paní ministryně Hubáčková zdědila po svém předchůdci nezákonná úřední rozhodnutí, která šla na ruku velkým uhelným elektrárnám Počerady a Chvaletice v majetku miliardáře Pavla Tykače a naopak ignorovala ochranu zdraví lidí a životního prostředí. Žaloby nemíří proti ní, ale ministryně je jediná, která může předchozí selhání státu napravit. Konec konců omezení emisních výjimek ukládá i programové prohlášení vlády. Teď je okamžik, kdy jej může naplnit.“


Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace, říká: 

„Nový kabinet sliboval mimo jiné změnu, odklon od oligarchizace společnosti a konec nesmyslných výhod pro velké hráče na trhu. To by se ale nemělo týkat jen zemědělství, ale i energetiky. V minulosti byl systém nastaven tak, aby provozovatelé, kteří si řekli o výjimku z emisních limitů, takovou výjimku dostali. Jen v ojedinělém případě elektrárny Chvaletice, kde byly parametry výjimky neospravedlnitelné, ji ministerstvo nadvakrát zrušilo. Potvrdilo ji až ve chvíli, kdy provozovatel navrhl, že sníží výrobu, a tím sníží i množství vypouštěných škodlivin. Rozhodnutí o výjimce ale neobsahuje žádný právní nástroj, který by ho ke snížení výroby skutečně donutil. Je načase, aby nová ministryně životního prostředí Anna Hubáčková zjednala nápravu.“


Eliška Beranová, právnička Frank Bold, říká:

„Právní řád České republiky umožňuje, aby ministryně životního prostředí jakožto nadřízený správní orgán ministerstva provedla přezkumné řízení napadeného rozhodnutí a dříve než soud ve věci rozhodne, rozhodnutí o výjimce zrušila nebo změnila. Pokud by byl zvolen tento postup, řízení před soudem by bylo zastaveno.“ 


Jan Linhart předseda spolku Zelená pro Pardubicko, říká:

„Pardubicko patří z hlediska emisí k nejvíce zatíženým  regionům v ČR a proto se náš spolek, připojil k nesouhlasu s udělením výjimky. Chtěli bychom tímto krokem vyjádřit zájem na zdravém životním prostředí nejen přímo v krajském městě, ale i v oblastech, jichž by se realizace uvedeného záměru také dotkla, jedná se např. o CHKO Železné hory. Nutno si uvědomit, že úroveň znečištění ovzduší je v krajském městě z důvodů dalších faktorů již tak vysoká a jakékoliv další vyšší zdroje emisí na pozadí města s častějším výskytem nádorových onemocnění je nutno považovat za nepřijatelné a riskantní. Cílem našeho postupu  je snaha prostřednictvím rozhodnutí soudu donutit ECHVA ke snížení imisního zatížení ovzduší v regionu Pardubicka. Volíme tuto cestu, protože, dle našeho názoru na to orgány OŽP rezignovaly.“

 

Poznámky pro editory a editorky:

[1] Programové prohlášení vlády Petra Fialy říká: “Omezíme udělování výjimek z limitů pro emise znečišťujících látek.” https://www.vlada.cz/cz/programove-prohlaseni-vlady-193547/#zivotni_prostredi 

[2] Data o výrobě, exportu a importu pochází z Transparency Platform ENTSO-E (evropského sdružení provozovatelů přenosových soustav) https://transparency.entsoe.eu/