Budou novely mysliveckého a lesního zákona plánem pro zdravé lesy?

Tisková zpráva Hnutí DUHA


Budou novely mysliveckého a lesního zákona plánem pro zdravé lesy? Evropská komise: Česko může odměňovat zemědělce za vytváření mezí nebo alejí. Ministerstvo má volné ruce k potřebné změně.  

 

čtvrtek 1. února 2024

 

Ministerstvo zemědělství finišuje s přípravou novel mysliveckého a lesního zákona. Měly by pomoci nastoupit cestu k uzdravení našich lesů. Hnutí DUHA konfrontovalo změny mysliveckého zákona, které předložil ministr Výborný, s Plánem pro zdravé lesy a konstatuje, že významnou část opatření navržených ekologickou organizací novela obsahuje. Pokud by je takto schválili poslanci, učinili by zásadní krok k umožnění obnovy pestrých a odolnějších lesů, které nyní ničí přemnožená spárkatá zvěř. Ekologická organizace s napětím očekává, zda ozdravit české lesy pomůže i novela lesního zákona. Její návrh ministerstvo zatím k diskusi nepředložilo.

V říjnu 2023 představilo Hnutí DUHA Plán pro zdravé lesy [1] zahrnující 43 návrhů a doporučení změn legislativy, finanční podpory a zadání pro s.p. Lesy ČR pro zlepšení odolnosti českých lesů vůči změně klimatu a jejich zdraví. Zdravotní stav českých lesů je přitom dlouhodobě nejhorší v Evropě. [2] 

Představení Plánu pro zdravé lesy [3] vyvolalo reakci mimo jiné i Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. (VÚLHM), jehož podrobné stanovisko komentuje jednotlivé návrhy Hnutí DUHA. [4] 

V detailním stanovisku VÚLHM obecně souhlasí s požadavkem na účinná opatření pro snížení škod zvěří na lesích, s tlumením populace jelena siky ve volné přírodě a s požadavkem na zrovnoprávnění všech hospodářských způsobů obhospodařování lesů. Shodujeme se obecně i na potřebě posílení přirozené obnovy lesů a pěstování pestrých lesních ekosystémů se silnou retenční, hydrickou i vodohospodářskou funkcí lesů. Také se shodujeme na podpoře agrolesnických systémů na zemědělské půdě a potřebě srozumitelných pravidel pro vlastníky lesů.

VÚLHM zároveň vyjádřil nesouhlas s některými návrhy, jako například vyjmutím chráněných druhů ze seznamu zvěře, zrušením lhůt pro zalesnění a zajištění obnovovaných ploch či plošném zákazu frézování a štěpkování. 

Hnutí DUHA vítá věcnou debatu nad předloženými návrhy a vzhledem k tomu, že u některých z nich došlo ke zřetelnému nedorozumění,  na stanovisko VÚLHM podrobně v přiloženém dokumentu reaguje [5], své návrhy obhajuje i podrobněji vysvětluje a zároveň zdůrazňuje otevřenost navrhované úpravy společně dále diskutovat. 

Navazujícím krokem nyní bude podrobné jednání [6] o zákoně o lesích, jehož úpravy Plán pro zdravé lesy předpokládá. Přitom je nezbytné, aby se oba dva zákony dostaly do sněmovny co nejdříve, a urychleně se tak zabránilo významným škodám na lesích, jejichž obnovu zároveň stát dotuje miliardami korun. 


Jaromír Bláha, expert na lesy kampaně Zachraňme lesy, řekl: 
„Diskuze o předložených návrzích je pro nás cenná. Plán pro zdravé lesy jsme ostatně připravovali ve spolupráci s akademiky, lesníky i vlastníky lesů. Plán pro zdravé lesy je nyní potřeba zohlednit také při aktuální přípravě novely lesního zákona.”

Jan Skalík, koordinátor kampaně Zachraňme lesy, řekl: 

„Vážíme si věcné debaty o návrzích Plánu pro zdravé lesy. Zároveň Hnutí DUHA těší, že před těmito odborně zpracovanými návrhy Ministerstvo zemědělství nezavírá dveře, ale některé již do připravovaného zákona o myslivosti zapojilo. Aby se skutečně ozdravily české lesy, měly by být ale včas zohledněny i všechny návrhy týkající se přípravy lesního zákoně. Předložení lesního zákona nestojí nic v cestě.”

Kontakty:

Jaromír Bláha, expert na lesy Hnutí DUHA, 731 463 929, jaromir.blaha@hnutiduha.cz

Jan Skalík, koordinátor kampaně Zachraňme lesy, 607 185 686, jan.skalik@hnutiduha.cz

Poznámky:

[1] Plán pro zdravé lesy: https://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2023/11/plan_pro_zdrave_lesy_web.pdf 

[2] TZ HD: České lesy dlouhodobě chřadnou nejvíce v Evropě

https://hnutiduha.cz/aktualne/ceske-lesy-dlouhodobe-chradnou-nejvice-v-evrope-vyrazne-poskozenych-jehlicnanu-je-temer-80

[3] TZ HD: Odborníci apelují na ministra Výborného https://hnutiduha.cz/aktualne/odbornici-apeluji-na-ministra-vyborneho-zachranme-ceske-lesy-predali-mu-plan-s-konkretnimi

[4] Silvarium: Zástupci Hnutí DUHA apelují na ministra Výborného

https://www.silvarium.cz/lesnictvi/zastupci-hnuti-duha-apeluji-na-ministra-vyborneho-zachranme-ceske-lesy-predali-mu-plan-s-konkretnimi-navrhy

[5] Plán pro zdravé lesy: Reakce na stanovisko VÚLHM, v. v. i.

https://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2024/01/plan_pro_zdrave_lesy_reakce_na_stanovisko_vulhm.pdf

[6] tzv. mezirezortní připomínkové řízení

Tisková zpráva je vydána v rámci projektu spolufinancovaného Evropskou unií. Obsažené názory a stanoviska jsou pouze názory a stanoviska autorů a nemusí odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu. Evropská unie ani orgán poskytující grant za ně nemohou nést odpovědnost.