„Energetické využití odpadu“ je prostě fosilní palivo, ukazují propočty

Exhalace oxidu uhličitého z výroby energie ve spalovnách komunálního odpadu jsou srovnatelné s elektrárnami na zemní plyn. Ukázala to nezávislá studie, jež kalkuluje znečištění z různých technologií nakládání s odpady a kterou dnes (3.5.) v Londýně prezentuje britská partnerská organizace Hnutí DUHA [1].
Nejlepším řešením podle propočtů ve studii je vysoká míra recyklace a kompostování odpadu kombinovaná s likvidací zbytků v technologií tzv. mechanicko-biologické úpravy a bioplynovými stanicemi.
Spalovny komunálního odpadu s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla způsobují exhalace (průměrně 0,34 tuny na megawatthodinu) srovnatelné s elektrárnou na zemní plyn (0,38 t/MWh). Předpokládá se přitom, že v příštích desetiletích ještě o něco stoupnou, protože se bude zvyšovat podíl plastů v komunálním odpadu.
Studie přitom kalkuluje pouze s oxidem uhličitým fosilního původu (například ropa ve formě plastů). Nezapočítává tedy spalování odpadní biomasy ze zahrad, parků či kuchyňských zbytků.
Nejčistější ze současných uhelných elektráren ČEZ – Dětmarovice – způsobuje exhalace asi 0,9 tuny na megawatthodinu [2].
Srovnání s elektrárnami ČEZ ovšem není zcela spravedlivé. České uhelné bloky se totiž blíží konci své životnosti a budou nahrazovány novými, čistějšími. Zároveň s rostoucím podílem plastů v odpadu to znamená, že během zhruba patnácti let budou moderní černouhelné elektrárny způsobovat jen asi o 40 % vyšší exhalace než spalovny. Plynové zdroje dokonce spalování odpadu překonají.
V propočtu je zahrnut pouze oxid uhličitý, který vzniká přímo spalováním. Nezapočítává například exhalace skleníkových plynů z transportu zemního plynu nebo přepravy odpadků a především ztráty energie, ke kterým dojde vyplýtváním recyklovatelných materiálů, jež se musí opět vyrobit z přírodních surovin.
Podrobnější informační list:
www.hnutiduha.cz/publikace/infolisty/pdf/CO2_odpad.pdf
Ivo Kropáček z Hnutí DUHA řekl:
„Takzvané energetické využití odpadu ve spalovnách ve skutečnosti z velké části není nic jiného než spalování fosilních paliv s vysokými exhalacemi oxidu uhličitého. Dokonce i když odpad obsahuje velké množství biomasy, exhalace fosilního oxidu uhličitého jsou srovnatelné s elektrárnou na zemní plyn. Výstavba spaloven je tedy vysloveně krokem proti snahám o snížení exhalací skleníkových plynů.“
Miroslav Šuta, předseda plzeňské regionální pobočky Společnosti pro trvale udržitelný život, řekl:
„Výsledky studie znovu potvrzují, že spalovaní odpadů představuje nejen mrhaní cennými surovinami, ale představuje také značný zdroj skleníkových plynů. Pokud Evropská komise míní dostát svým závazkům v ochranu klimatu, měla by změnit návrh nové odpadové legislativy tak, aby upřednostnila materiálovou recyklaci odpadů před jejich spalováním. Evropská unie by také měla zastavit z subvence evropských fondů pro výstavbu nových spaloven odpadů a přesměrovat je na podporu recyklace a obnovitelných zdrojů energie." [3]
 
Poznámky:
[1] Studie je výsledkem výzkumu konzultační společnosti Eunomia Research and Consulting, který financovala organizace Friends of the Earth – britský partner Hnutí DUHA. Kompletní analýza (85 stran) je ke stažení na www.foe.co.uk/resource/reports/changing_climate.pdf
[2] Současné hnědouhelné elektrárny ČEZ způsobují exhalace mezi 1–1,7 tuny oxidu uhličitého na megawatthodinu. 
[3] Návrhy Rámcové směrnice o odpadech a Tématické strategie pro předcházení vzniku odpadů a jejich recyklaci zveřejnila Evropská komise v prosinci 2005. Zabývá se jimi Rada ministrů ŽP a v brzké době je začne projednávat Evropský parlament. 
Oba dokumenty postrádají kontrolovatelné cíle i efektivní nástroje pro prevenci vzniku a recyklaci odpadů. Navíc oslabují koordinaci odpadové politiky v rámci EU a směřují i k oslabení principu zodpovědnosti výrobců za odpad. Změna hierarchie v nakládání s odpady zvýhodňuje spalování tím, že ho navrhuje klasifikovat jako využití, ačkoli doposud bylo považováno za likvidaci odpadů. Tím by EU dále uvolnila exportů odpadů z bohatších do chudších regionů Evropy. Více v tiskové zprávě na www.stuz.cz/view.php?cisloclanku=2006012601