Plán pro zdravé lesy Reakce na stanovisko VÚLHM

 

Plán pro zdravé lesy byl v roce 2023 zpracovaný na základě dosavadní expertízy Hnutí DUHA v rámci kampaně Zachraňme lesy trvající od roku 2018 i dalších vstupů od více než 30 odborníků a odbornic na lesnictví a ochranu přírody.


Tento soubor 43 opatření a návrhů reaguje na dlouhodobou krizi českých lesů, jejíž naléhavost byla zdůrazněna během nedávného masivního rozpadu smrkových monokultur na celém území republiky. Tento rozpad lesů přinesl výrazné hospodářské, ale i společenské škody či ekologické škody, které by bylo možné přinejmenším výrazně omezit, kdybychom české lesy na proměňující klima v dostatečném předstihu připravovali, dříve řešili neúměrné stavy spárkaté zvěře a degradaci lesních půd. Protože považujeme za potřebné, abychom obdobným škodám v budoucnu předešli, představili jsme v říjnu 2023 Plán pro zdravé lesy ministru zemědělství Markovi Výbornému a spolu s vědci i širší veřejnosti během navazující tiskové konference. 


Představení Plánu pro zdravé lesy Hnutím DUHA vyvolalo reakce Sdružení vlastníků  becních, soukromých a církevních lesů, Odboru lesního hospodářství České akademie  zemědělských věd, Republikového výboru České lesnické společnosti a v podobě podrobného stanoviska i Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivost, v. v. i. (VÚLHM).


VÚLHM zpracoval podrobné stanovisko, v němž obecně souhlasí s požadavkem na účinná opatření pro snížení škod zvěří na lesích, s tlumením populace jelena siky ve volné přírodě a s požadavkem na zrovnoprávnění všech hospodářských způsobů obhospodařování lesů. Shodujeme se obecně i na potřebě posílení přirozené obnovy lesů a pěstování pestrých lesních ekosystémů se silnou retenční, hydrickou i vodohospodářskou funkcí lesů, podpoře agrolesnických systémů na zemědělské půdě a potřebou srozumitelných pravidel pro vlastníky lesů. 


VÚLHM zároveň vyjádřil nesouhlas s některými návrhy, jako například vyjmutí chráněných druhů ze seznamu zvěře, zrušení lhůt pro zalesnění a zajištění obnovovaných ploch či plošného zákazu frézování a štěpkování. Hnutí DUHA vítá věcnou debatu nad předloženými návrhy a vzhledem k tomu, že u některých z nich došlo ke zřetelnému nedorozumění, zároveň na stanovisko VÚLHM podrobně v tomto dokumentu reaguje, návrhy podrobněji vysvětluje a zdůrazňuje otevřenost navrhované úpravy dále společně diskutovat.


Na následujících stranách vždy naleznete příslušné zkrácené znění některého ze 43 bodů Plánu pro zdravé lesy, stanovisko VÚLHM k danému bodu a reakci Hnutí DUHA na příslušné stanovisko.

Datum vydání publikace: 
30. 1. 2024