Vznikla nová koalice pro komunitní obnovitelné zdroje energie

Brno, Kladno, Litoměřice, Kněžice a dalších šedesát obcí a měst prosazuje společně s ekology a experty větrné elektrárny a malou fotovoltaiku

Společná tisková zpráva Hnutí DUHA, Komory OZE, Města Litoměřice, Obcí Jince a Kněžice, Sdružení místních samospráv a Spolku pro obnovu venkova

Dnes poprvé se na tiskové konferenci v Praze představila nová česká komunitní koalice pro podporu obnovitelných zdrojů energie. Je složená z více než šedesáti měst a obcí, jejich asociací, expertů z oboru a Hnutí DUHA. Jsou v ní zastoupeny obce a města napříč Českou republikou, od drobných vesnic až po krajská města v čele s Brnem. Různorodé společenství spojuje jeden cíl - prosadit opatření k větší energetické soběstačnosti a nezávislosti. Decentrální komunitní obnovitelná energetika se úspěšně rozvíjí už v řadě zemí světa.

Nová koalice chce zlepšit české podmínky tak, aby obce, jejich občané, družstva, spolky či místní zemědělci nebo podnikatelé mohli provozovat obnovitelné zdroje energie. Tento model obecních a občanských OZE posiluje energetickou soběstačnost obcí a regionů, vytváří v nich nová pracovní místa, zlevňuje energii pro místní odběratele a zlepšuje vztah lidí k OZE. Také zapojením občanů posiluje sociální vazby v obcích i regionech a stejně tak decentrální ekonomiku i politiku.

Nová komunitní koalice na podporu OZE se zaměřuje na zlepšení podmínek pro malé střešní fotovoltaiky a větrné elektrárny. Tyto dva zdroje mají u nás největší potenciál, přitom se ale potýkají i s největšími překážkami. Vítr jako jediný obnovitelný zdroj zůstává zcela bez podpory, střešní fotovoltaika čelí nestabilním cenovým podmínkám (regulovaná složka elektřiny). To investory odrazuje od jejich většího využití [1].

Koalice proto aktuálně navrhuje novelu zákona o podporovaných zdrojích energie, která by obnovila podporu pro obecní a občanské projekty větrných elektráren tak, aby došlo k rozvoji tohoto zdroje a místní lidé měli větší možnost profitovat z čisté energie. Navrhuje také jasné a nediskriminační podmínky pro samovýrobce, zejména pro malé střešní fotovoltaické elektrárny [2].

Podle západních zkušeností je hybatelem rozvoje obnovitelných zdrojů demokratizace energetiky: obnovitelné zdroje vlastní a provozují místní, nikoli velké energetické skupiny. Hlavním cílem takových projektů totiž není vydělat peníze, ale poskytovat výhodně odběratelům elektřinu. V mnoha případech tak za velkým růstem instalací OZE v západoevropských zemích stojí právě občanské či obecní iniciativy. Například v Německu patří dvě třetiny všech obnovitelných zdrojů přímo jejich uživatelům - domácnostem, obcím, zemědělcům a výrobním podnikům [3].

Například belgické družstvo Ecopower, patrně nejúspěšnější energetické družstvo v Evropě, má 48 000 členů, kteří se dělí o elektřinu z vlastních větrných turbín, fotovoltaických elektráren nebo malých vodních elektráren. Častá je spolupráce na komunitních projektech obcí a zemědělců, jako je tomu například u švédského města Falköping: tradičně zemědělská oblast nabízí ideální podmínky pro větrné elektrárny, o které se dělí město s místními farmáři. Více o úspěšných zahraničních projektech najdete v přiložené prezentaci.

I u nás už existují v této oblasti pionýři. Patří k nim například obec Kněžice, která provozuje vlastní bioplynovou stanici s kogenerační jednotkou a kotel na biomasu. Díky tomu dokáže obyvatele zásobovat teplem a dodávat elektřinu do sítě. Bohužel obcí, které by vlastnily větrnou elektrárnu, je u nás jen několik. Mezi nejúspěšnější patří Karle na Svitavsku, jež provozuje jednu ze tří turbín stojících na obecním katastru. Důvodem nízkého počtu obcí s vlastní turbínou je zastavení podpory pro větrné elektrárny, bez níž zatím nelze ekonomicky konkurovat klasickým, nepřímo dotovaným zdrojům energie.

Hnutí DUHA a Komora OZE se tématu obnovitelných zdrojů věnují dlouhodobě [4].

Štěpán Chalupa předseda Komory OZE, řekl:
“Obnovitelné zdroje jsou jedinou trvalou šancí, jak pokrýt spotřebu energie domácími a čistými zdroji, jsou šancí pro zaměstnanost i pro zapojení širokého okruhu podnikatelů, obyvatel a obcí do dosud pro ně zapovězené energetiky. Uhlí nebude, jádro je ve hvězdách a nevíme, jestli dostaneme plyn z východu. Nemáme moc času, musíme co nejvíce využít naše domácí obnovitelné zdroje.”

Tomáš Jagoš, energetický expert Hnutí DUHA, řekl:
“Spojení ekologické organizace s desítkami obcí a měst i experty z oboru nám umožňuje navrhovat a prosazovat potřebná opatření pro čistou energetiku mnohem efektivněji. Obcím to zlevní elektřinu a zvýší jejich energetickou nezávislost, v regionech vzniknou tisíce pracovních míst, lidé zlepší své sousedské vztahy a posílí se místní i regionální ekonomika a politika.”

Milan Kazda, starosta Kněžic a člen Sdružení místních samospráv ČR, řekl:
“Považujeme za zásadní, aby z výroby čisté elektřiny profitovali ti, kteří ji pak sami spotřebovávají: obce, jejich obyvatelé, místní malopodnikatelé, ale taky farmáři. A nikoliv anonymní firmy se sídly v daňových rájích. Místní si sami určí, zda a kde bude stát například nová větrná elektrárna, a pak se na ni společně složí, jako se to masivně děje už třeba v Německu.“

Jaroslav Klusák, vedoucí energetického managementu města Litoměřice, řekl:
“V koalici budeme společně prosazovat takové systémové změny, které postupně odstraní bariéry, jimž rozvoj obnovitelných zdrojů stále čelí. Ty přicházejí ať ze strany místních obyvatel, kdy s obecními nebo občanskými elektrárnami jsou v ČR minimální zkušenosti, tak i z národní úrovně, kde jsme v Evropě výjimkou ve zrušení provozní podpory.“


Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz


Poznámky:

[1] Hlavní překážkou pro rozvoj větrné energetiky je absence jakékoliv státní podpory (provozní či investiční), kterou však ostatní zdroje přímo či nepřímo pobírají. Ještě do r. 2013 měl investor nově budovaných větrných elektráren na výběr mezi garantovanou výkupní cenou nebo zeleným bonusem. Plošné zrušení podpory pro většinu OZE (v souvisloti s neudržitelnými podmínkami pro výkup elektřiny ze solárních elektráren) však vystavilo novým projektům stopku. Za poslední dva roky se tak nepostavila jediná větrná elektrárna.
V případě střešní fotovoltaiky je nevětší překážkou nejistota ohledně chování ERÚ, který slibuje speciální tarif pro samovýrobce. Takový tarif by zcela jistě prodloužil dobu návratnosti investice do střešních fotovoltaických panelů a odradil tím další potenciální zájemce. Pro stabilizaci v rámci odvětví je proto důležité nastavit jasná a nediskriminační pravidla.

[2] Opatření pro větrné elektrárny
Návrh ve formě novely zákona o podporovaných zdrojích (zákon č. 165/2012 Sb.) na opětovné zavedení provozní podpory pro výrobu elektřiny v nových větrných elektrárnách spočívá v přiznání hodinového zeleného bonusu.
Podmínkou pro získání provozní podpory by bylo, že investor nabídne minimálně třicetiprocentní podíl v projektu dotčeným obcím a občanům (soukromí investoři mohou stavět větrné elektrárny, i když podíl na vlastnictví nenabídnou, ale v takovém případě nezískají provozní podporu.
Nabídka ke koupi podílu musí být učiněna před zahájením výstavby větrné elektrárny a musí být zveřejněna na úředních deskách dotčených obcí a v místních periodicích;
stanovená část podílů musí být přednostně nabídnuta dotčeným obcím a veřejnosti nacházejícím se vzdušnou čarou do vzdálenosti 15 km od průmětu rotorového prostoru nejbližší z větrných elektráren.

Opatření pro střešní fotovoltaické elektrárny
Pokud jde o výrobu elektřiny, samovýrobcem rozumíme:
1) Provozovatele mikrozdroje podle aktuálně platného energetického zákona, tedy zdroje do výkonu 10 kW, vybaveného zařízením pro zamezení dodávek do sítě. K provozu mikrozdroje není potřebná licence pro výrobu elektřiny. Při splnění technických podmínek má majitel mikrozdroje nárok na připojení, provozovatel distribuční soustavy jej nemůže zamítnout.
2) Provozovatele zdroje do 10 kW s možností přetoku do sítě. K provozu těchto zdrojů není potřeba licence pro výrobu elektřiny, ale je podmíněn souhlasem provozovatele distribuční soustavy, který potvrzuje možnost rezervace požadovaného výkonu.
3) Provozovatel zdroje s licencí a možností dodávky do sítě.

Návrh základního principu rozlišení
Samovýrobce podle bodu 1 (majitel mikrozdroje) by neměl být zatížen žádnou platbou ve srovnání s běžným odběratelem, neboť nemá žádné speciální nároky na distribuční síť. Mikrozdroje musí být vybaveny zařízením zamezujícím dodávce elektřiny do distribuční soustavy v místě připojení, s výjimkou krátkodobých přetoků. Případný větší přetok způsobený poruchou systému by neměl být penalizován, dodrží-li provozovatel mikrozdroje lhůtu pro odstranění poruchy.
Samovýrobce podle bodu 2 a 3 uhradí vícenáklady, které provozovateli distribuční soustavy vyplynou z připojení odběrného místa se samovýrobou (typicky fotovoltaickou elektrárnou) ve srovnání s odběrným místem, které není vybaveno vlastní zdrojem pro výrobu elektřiny. Vícenáklady určí provozovatel distribuční soustavy transparentním způsobem, ze kterého bude patrná jejich skladba.


[3] Více informací o německých komunitních projektech naleznete zde

[4] Práce Komory OZE a Hnutí DUHA od roku 2015:
Představení studie s aktualizovaným potenciálem větrné energetiky a první odhady pracovních míst: http://www.hnutiduha.cz/aktualne/nova-analyza-vitr-vyrobi-tretinu-elektr...

Pomoc při prosazení podpory střešních fotovoltaických panelů v dotačním programu Nová zelená úsporám.

Odmítnutí nepovedeného návrhu nové tarifní struktury od Energetického regulačního úřadu. Návrh byl neekologický (nový systém by motivoval k vyšší spotřebě elektřiny) a sociálně necitlivý (na změnu by doplatili zejména sociálně slabší). Obsahoval i speciální tarif, který by neúměrně prodražil investici do fotovoltaických panelů na střechách rodinných a bytových domů. http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/2164...

Uspořádání Dnů větrné energetiky v Brně a v Chrudimi.  http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/vetrniky-nesou-miliardy...
http://byznys.ihned.cz/c1-65331160-zivi-je-severni-vitr-nejvetsi-vyrobce...

Zveřejnění studie o zaměstnanosti ve výrobě a provozování větrných elektráren
společně s odbory energetiků, podnikateli v oboru a akademiky. Připravila ji společnost SEVEn. http://hnutiduha.cz/vetrna-energetika-nejmene-2-426-trvalych-pracovnich-...

Dokončení návrhu paragrafového znění novely zákona o podporovaných zdrojích (zákon č. 165/2012 Sb.) spolu s právníky. Obnovuje zelené bonusy pro obecní a občanské větrné elektrárny. Více na http://www.hnutiduha.cz/vitr


Příloha: prezentace o úspěšných zahraničních příkladech komunitních OZE

Šítky aktuality: