Úkoly pro nového ministra zemědělství: zdravé lesy a potraviny bez pesticidů

Nadcházejícího ministra zemědělství nečeká vysvědčení za pár dní, ale až za dva a půl roku, kdy se ukáže, zda naplnil Programové prohlášení vlády. Prohlášením se vláda zavázala k výrazným krokům pro zlepšení stavu české zemědělské krajiny i lesů. Jak ale ukazuje vyhodnocení dosavadní práce ministerstva, zejména v lesích nic z toho dosud ministerstvo neudělalo a naopak posun v mnoha závazcích vlády brzdí.


Po rezignaci Zdeňka Nekuly bude ve čtvrtek 22. června potvrzovat širší vedení KDU-ČSL nominaci Marka Výborného na pozici ministra zemědělství [1]. Nástup nového ministra zemědělství tak přichází necelé dva a půl roku před volbami a tedy i termínem pro naplnění Programového prohlášení vlády [2]. Hnutí DUHA proto z Programového prohlášení vlády vybralo hlavní priority nastupujícího ministra a zároveň ve stručné analýze [3] upřesňuje, zda v nich za poslední rok a půl lze na Ministerstvu zemědělství pozorovat posun, na který může nový ministr navázat.


V Programovém prohlášení se vláda zavázala k výrazné změně přístupu k lesům, které již nechce vnímat jako „továrny na dřevo“. Praktické kroky k tomu ovšem dosud ministerstvo neudělalo a naopak fakticky ignoruje hlas šetrně hospodařících lesníků i vlastníků lesů, kteří potřebují řešit protismyslně nastavené dotační tituly i neudržitelné škody způsobované přemnoženou zvěří. Chce-li tak nastupující ministr dostát vládnímu prohlášení, měl by urychleně vstoupit do diskuze o připravovaném mysliveckém zákonu i lesním zákonu a prosadit v nich nezbytné změny, které z Programového prohlášení vlády vyplývají.


Úředníci Ministerstva zemědělství zároveň prosadili jen nedostatečné úpravy v nastavení zemědělských dotacích, které nezastaví úbytek pestrosti přírody v české krajině a nepřipraví ji na zhoršující se dopady klimatické změny. Ministerstvo zemědělství rovněž během českého předsednictví Evropské unii blokovalo rychlejší odklon od používání pesticidů, které jsou přitom nejvýznamnější příčinou úbytku polních ptáků a zhoršují kvalitu půdy. [4] Zemědělské dotace ale ještě může nastupující ministr napravit tak, aby skutečně podpořily zemědělce v přechodu k šetrnějšímu hospodaření a k potřebné nápravě krajiny. Toho lze dosáhnout lepší ochranou před vodní erozí a zavedením ochrany před větrnou erozí nebo motivováním k rozsáhlé obnově krajinných prvků, jako jsou meze, remízky nebo mokřady. 


Jaromír Bláha, odborník na lesnictví z Hnutí DUHA, říká:

„Zbývá už jen polovina volebního období k tomu, aby se naplnilo to, k čemu se vláda zavázala na celé čtyři roky svého mandátu. Zatím se ale nenaplnilo téměř nic z příslibů, které měly české lesy vytrhnout dob, kdy byly planýrované přemnoženou zvěří nebo harvestory. Nastupující ministr proto bude muset pracovat nejméně dvakrát tak usilovně, nemají-li vládní sliby zůstat až do voleb jen na papíru.“


Martin Rexa, koordinátor zemědělské kampaně z Hnutí DUHA, říká:

„Ministerstvo musí v následujících měsících podpořit evropské i národní cíle ke snižování pesticidů místo jejich blokování. Vázne obnova mezí, remízků, mokřadů i úhorů a ministerstvo původní závazky dokonce snížilo skrze různé výjimky a nepostupuje ani plánované omezování velikosti monokultur a zvyšování pestrosti krajiny. Pokud chce nový ministr naplnit závazky Programového prohlášení vlády, čeká ho hodně práce.“


Poznámky pro editory a editorky:

[1] https://www.kdu.cz/aktualne/zpravy/kdu-csl-zdenek-nekula-konci-v-cele-ministerstva-ze

[2] https://www.vlada.cz/cz/programove-prohlaseni-vlady-193547/

[3] Příloha:

Vyhodnocení dosavadního pokroku na plnění Programového prohlášení vlády ČR z hlediska zemědělského a lesního hospodaření

Programové prohlášení vlády [2]

Dosavadní postup

Potřebný posun ve zbytku volebního období

Ochráníme půdu před zábory a degradací. Čtvrtina zemědělské půdy se do roku 2030 přesune do režimu ekologického zemědělství s důrazem na ornou půdu. Minimálně desetina zemědělské půdy bude do roku 2030 aktivně chránit opylovače a celkovou biodiverzitu (meze, nárazníkové pásy, větrolamy, úhory).

Změny do Strategického plánu Společné zemědělské politiky byly nedostatečné. 


Zavádění ekologického zemědělství na orné půdě je tak i nadále minimální. 


Obnova mezí, remízků mokřadů i úhorů vázne. Ministerstvo zemědělství původní závazky dokonce snížilo skrze různé výjimky. Desetina půdy chránící biodiverzitu je zatím v nedohlednu.

Pro dodržení závazku by Ministerstvo zemědělství mělo při revizi Strategického plánu Společné zemědělské politiky výrazně navýšit finanční podporu ekologického zemědělství a podpořit biopotraviny více ve veřejném a školním stravování.


Dotace by měly zemědělce motivovat k obnově a udržování krajinných prvků a dalších ploch pro přírodu výrazněji než nyní.  


Vláda se zaměří na (...) snížení užívání umělých (...) pesticidů (...).

Ministerstvo zemědělství blokovalo omezení pesticidů během předsednictví ČR v Evropské unii.

Ministerstvo by snižování užívání pesticidů mělo hájit v celoevropské debatě o nařízení o udržitelném užívání prostředků na ochranu rostlin.

Zaměříme se na podporu zkracování odbytových řetězců s ohledem na kvalitu a regionální produkci. 

Ministerstvo zemědělství dosud nepředstavilo ucelený plán a nedostatečně podporuje Místní akční skupiny, které by se o rozvoj krátkých dodavatelských řetězců měly zasadit. 

V rámci revize Strategického plánu Společné zemědělské politiky i dalších titulů je zapotřebí navýšit podporu Místních akčních skupin a dalších subjektů usilující o krátké dodavatelské řetězce.

Budeme motivovat zemědělce ke zmenšování půdních bloků, osevní plochu plodiny v erozně ohrožených oblastech omezíme na 10 hektarů.

Snížení velikosti půdních bloků není dostatečné a původní ambice ve Strategického plánu více omezit monokultury byla při následných jednáních vyškrtnuta.

Revize Strategického plánu Společné zemědělské politiky by měla dále vést ke zmenšování monokulturních ploch a ke zvyšování pestrosti krajiny.

Strategií obnovy a přestavby lesních porostů podnítíme tvorbu řešení pro posilování ekosystémových funkcí lesa, a to i s ohledem na obnovu lesů po kůrovcové kalamitě.

Stát vysokými dotacemi nadále vede vlastníky k rychlému zalesňování ploch, ačkoliv právě před urychlenou výsadbou nevhodných dřevin odborníci dlouhodobě varují. 

Ministerstvo zemědělství by mělo urychleně předložit novelu lesního zákona a v ní zrušit lhůty pro zalesnění a zajištění lesních porostů. 


Lesní zákon by zároveň měl zajistit zmenšení holosečí, ochranu lesní půdy a ekologicky vhodnou druhovou pestrost lesů.

Posílíme pravomoci vlastníků půdy a hospodářů v organizaci honiteb. Včasné řešení problémů s přemnoženou zvěří či škůdci uchrání krajinu před většími škodami a ušetří veřejné peníze.

Přes původně vstřícný přístup ministerstva k nezbytné změně, nyní fakticky blokuje téměř veškeré návrhy na posílení vlivu malých vlastníků lesů. Škody zvěří tak mohou dále narůstat.

Je zapotřebí zahájit mezirezortní připomínkové řízení návrhu se zohledněním zájmu vlastníků a správců lesů, kteří na neudržitelné stavy zvěře dlouhodobě doplácí.  

Lesy jsou naše národní dědictví, ne továrny na dřevo. Zajistíme transparentní hospodaření státních lesů a jejich obchodní politiky s důrazem na ochranu lesa a rozvoj lokálních zpracovatelských kapacit. Budoucí zisky ze státních lesů nepůjdou do státního rozpočtu, namísto toho budou přispívat k obnově lesních ekosystémů a ochraně vody. Podpoříme vlastní výrobní kapacity pro realizaci běžných těžebních a pěstebních prací i včasnou asanaci vznikajících kůrovcových ohnisek.

Přestože ministr Zdeněk Nekula prezentoval svůj záměr výrazně posílit ekologický profil státního podniku Lesy ČR, v praxi to nelze pozorovat.

Je třeba změnit zakládací listinu a statut státního podniku Lesy ČR tak, aby upřednostnily mimoprodukční funkce lesů.


V tomto smyslu by ministerstvo mělo navrhnout i samostatný zákon o státním podniku Lesy ČR.

Nastavíme systém pozitivní a hospodárné motivace vlastníků pro potřebnou přeměnu lesů – změnu druhové skladby a struktury, přirozenou obnovu, adaptaci na klimatickou změnu a zvyšování biodiverzity. Připravíme formu podpory nestátním vlastníkům lesů s ohledem na způsob hospodaření a následné péče podporující mimoprodukční vlastnosti lesa.

Dotační tituly Ministerstva zemědělství téměř neposilují zlepšení přírodního stavu lesů, mnohdy mu brání. Ministerstvo zemědělství nepřistupuje na v tomto smyslu potřebné změny.

Stát by měl přestat plýtvat penězi na dotování sazenic, které většinou zahynou a podpořit přírodní způsoby obnovy lesa. Titul Podpora adaptace lesů na změnu klimatu je třeba zásadně změnit, neboť nyní k adaptaci lesů nevede. 

Podpoříme obnovu lesů po kůrovcové kalamitě přírodě blízkými postupy s přirozenou druhovou skladbou na daných stanovištích. Prosazujeme cílené, nikoli plošné kácení, následnou péči a kompenzaci ztrát. Pomůžeme odpovědným soukromým vlastníkům, ve státních lesích zásadně upřednostníme v rámci jejich hospodaření mimoprodukční funkce lesa.

Úředníci Ministerstva zemědělství i přes vůli ministrů dlouhodobě blokují prosazení závazků Programového prohlášení vlády do návrhů lesního zákona i mysliveckého zákona. Ministr Nekula tomu jen přihlížel.

Při obnově lesů je třeba odstranit zbytečná omezení vlastníků, jakým je například tlak na umělé zalesňování a zpřísnit ekologické limity spočívající ve velikosti používaných holosečí.

 https://www.lemonde.fr/en/environment/article/2023/06/13/biodiversity-pesticides-have-widespread-harmful-effects-on-soil-fauna_6031146_114.html