Poslanci Zemědělského výboru nepodpořili nejpodstatnější návrhy změn zákona k ozdravění lesů. Za záchrannou brzdu může odpoledne zatáhnout Výbor pro životní prostředí

Poslanci a poslankyně Zemědělského výboru [1] dnes odmítli návrhy, které by vedly k ozdravení našich lesů. Tím, že se většina poslanců zdržela hlasování, následovali doporučení Ministerstva zemědělství, které ke všem návrhům (tedy např. omezení holosečí a vlivu zvěře, rozšíření odolnějších dřevin aj.) [8] vedoucím k pestrým a odolným lesům vydalo negativní stanovisko. Ministerstvo zemědělství má přitom již mnoho let zadáno vládou i státními strategickými dokumenty, aby změny zákona směrem k druhově a věkově pestrým lesům připravilo. Tuto změnu zároveň vyžaduje 43 000 signatářů výzvy Zachraňme lesy, www.zachranmelesy.cz.

Na výboru se hlasovalo celkem o 17 pozměňovacích návrzích. Celkem 13 z nich navrhli poslanci Vlastimil Válek (TOP09) a Radek Holomčík (Piráti). Ten před projednáváním uvedl: “Naše návrhy by uvolnily ruce lesníkům, usnadnily lesníkům práci. Jde nám o ochranu vlastníků, před těmi, kteří hospodaří špatně. Naše návrhy vychází z toho, co bylo zakotveno v Národnímu lesnickém programu z roku 2008 a Zásadách státní lesnické politiky z roku 2012. Ministerstvo nerespektuje vlastní strategické návrhy, které si samo dalo. Kolik času ještě bude potřeba? Dokud nebude vyřešeno přemnožení zvěře, žádná obnova nebude. Chtěl bych apelovat na kolegy, abychom přemnoženou zvěř řešili jako prioritu.” Poslanec Válek zmínil: “Situace v lesích je vážná a v podstatě před smrtí. Je možné řešit delší horizont? Jako lékař myslím, že je třeba řešit i dlouhodobý stav. Odborníci z lesnických fakult a akademici se shodli na tom, že řešení akutní situace bez řešení dlouhodobého plánu není možné. Nestačí jenom fixovat.”

Marian Jurečka (KDU-ČSL) uvedl, že největším problémem českých lesů je přemnožená zvěř, “Systém myslivosti není nastaven dobře. Pokud zde nebude politická odvaha do toho sáhnout, bude to zacyklená záležitost. Vysoké náklady při obnově lesů souvisí se stavy zvěře.” Jeho postoj podpořil i Milan Hron z lesnického sdružení Pro Silva Bohemica. “V lesnictví je stav neúnosný. Když se nestane nic, v lese to nebude lepší. Stále řešíme to, co už se stalo, co už jsme projeli. Měli bychom investovat do budoucnosti.”

Úředníci ministerstva zemědělství uvedli, že 80 % předložených návrhů vychází z toho, k čemu se Ministerstvo zemědělství přihlásilo ve strategických dokumentech. Náměstek ministra zemědělství pro sekci lesního hospodářství Patrik Mlynář, který k projednávaným změnám vydal negativní stanovisko ministerstva, uvedl, že “větší zásahy by znamenaly zdržení projednání novely.”

Tlaku Ministerstva však nepodlehli poslanci z TOP 09, Pirátů a Zdeněk Podal (SPD), kteří svými hlasy dali najevo, že v jejich poslaneckých klubech to myslí se záchranou našich lesů vážně. V některých bodech podpořili zdravé lesy i Marian Jurečka (KDU-ČSL) a Jana Krutáková (STAN). Nadpoloviční většina poslanců se však zdržela hlasování.

Na Zemědělském výboru zamítnuté návrhy budou dnes odpoledne projednávat také poslanci a poslankyně z Výboru pro životní prostředí. Nepodlehnou-li snahám Ministerstva zemědělství a odhlasují-li přijetí pozměňovacích návrhů, bude se jimi po parlamentních prázdninách zabývat plénum Poslanecké sněmovny.

Klíčový pro celé jednání o lesním zákonu je postoj Ministerstva zemědělství. Ministr zemědělství Toman bezprostředně po svém loňském nástupu do funkce uvedl, že otevírá platformu, která by “navrhovala jak okamžitá, tak výhledová řešení, včetně změn legislativy ke zlepšení druhové skladby i zdravotního stavu lesů“. [2] Toto své vyjádření následně zpřesnil, když v reakci na usnesení poslaneckého Podvýboru pro ochranu přírody [3] před plénem Poslanecké sněmovny dne 10. 7. 2018 pronesl: “Budu věnovat svoji činnost a úsilí k tomu, aby se nám, a to doufám společným úsilím, podařilo tuto nepříznivou situaci zvrátit a vrátit podobu českých lesů do takové, na jakou jsme byli historicky zvyklí. To znamená do podoby skladbou druhově pestrých lesů a plnících všechny funkce lesa, nejen tu produkční, půdoochranou, vodoochranou a rekreační.” [4] Následně poslanci a poslankyně požádali Ministra zemědělství k “provedení legislativních změn potřebných k účinnému boji proti kůrovci, případně jiným kalamitám v lesích.” [5], čímž navázali na obdobné zadání, které je obsažené již v programovém prohlášení Vlády ČR. [6]

Úředníci ministerstva zemědělství předložili nicméně 4. 9. 2018 novelu zákona o lesích [7], která se sice v důvodové zprávě zaštiťuje “rozsáhlou kalamitou, která zasáhla lesy na velké části území České republiky”, ovšem tyto zásadní závazky ministra Tomana zcela pomíjí. V reakci na zájem veřejnosti, poslanců, vědců a lesníků na doplnění opatření k ochraně lesů, ministr Miroslav Toman uvedl, že je připravený na to, aby poslanci návrh zákona doplnili o kroky vedoucí k pestrým a odolnějším lesům. V rozporu s výše uvedenými proklamacemi ministra úředníci Ministerstva zemědělství napsali poslancům zamítavé stanovisko  ke všem pozměňovacím návrhům k zákonu o lesích, které by vedly k pestrým a odolným lesům připraveným na změnu klimatu. [8]
 
Jan Skalík, koordinátor výzvy Zachraňme lesy, který jednání Zemědělského výboru sledoval, řekl:
“Ministr zemědělství Miroslav Toman postavil svůj mandát na tom, že bude řešit kalamitu v lesích a podpoří jejich přeměnu na lesy odolné a zdravé. Přesně to ale jeho úředníci  a tedy i samotný ministr Toman dnes v Poslanecké sněmovně navzdory názorům lesníků, veřejnosti i akademiků zablokovali. Je nyní jasné, že právě Ministerstvo zemědělství stojí v cestě zlepšení odolnosti a zdraví našich lesů.”

“Ministerstvo zemědělství hájí staré lesnické pořádky zuby nehty, a to i přesto, že zažíváme největší kalamitu v českých lesích, která kdy byla. Pokračování v neudržitelném trendu se ještě  dnes mohou postavit poslanci a poslankyně Výboru pro životní prostředí.”


Poznámky:

[1] http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=158427
[2] Tisková zpráva ministerstva zemědělství z 29. 6. 2018: Ministr Miroslav Toman: Kůrovcovou kalamitu musíme řešit všichni, navrhuji obratem založit s Hnutím DUHA společnou platformu. Dostupná zde:
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2018_minis...
[3] Podvýboru pro ochranu přírody dne 29.6.2018:
“vyzývá vládu České republiky k řešení příčin současného stavu lesů a kůrovcové kalamity, konkrétně k: 1. přípravě novely zákona o lesích a prováděcích vyhlášek, které zajistí druhově a věkově pestřejší lesy, 2. přípravě novely zákona o myslivosti a prováděcích vyhlášek, které zajistí snížení škod na výsadbě a zmlazování lesů, 3. přípravě návrhu nového zákona o státním podniku Lesy ČR, 4. zavedení mezinárodně uznávané certifikace FSC na podstatné části majetku ve správě stáních podniků Lesy České republiky, s.p. a Vojenské lesy a statky, s.p. 5. k předložení krizového plánu k řešení kůrovcové kalamity ze strany Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí na jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu dne 14. září 2018.” Dostupné na https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=150008
[4] https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/016schuz/s016142.htm
[5] https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/016schuz/s016154.htm
[6] V přesném znění: “Praktickými opatřeními posílíme ochranu lesů, především jehličnatých, které jsou v současné době vážně ohroženy dopady klimatických změn.” https://www.vlada.cz/cz/jednani-vlady/programove-prohlaseni-vlady-162319...
[7] https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSB469ZY1H
[8]
•    Pozměňovací návrh E2, který by zajistil pestrou a odolnou druhovou skladbu. Ministerstvo zemědělství: nesouhlas
•    Pozměňovací návrh E3, který by usnadnil lesnictví založené na pěstování nestejnověkých lesů. Ministerstvo zemědělství: nesouhlas
•    Pozměňovací návrh E4, který by omezil rozsáhlé holoseče. Ministerstvo zemědělství: nesouhlas
•    Pozměňovací návrh E5, který by usnadnil obnovu přirozeným zalesněním ploch. Ministerstvo zemědělství: nesouhlas
•    Pozměňovací návrh E8, který by omezil erozi lesní půdy. Ministerstvo zemědělství: nesouhlas
•    Pozměňovací návrh E12, který by omezil okus lesa zvěří, a umožnil tak rozsáhlejší obnovu listnatých dřevin. Ministerstvo zemědělství: nesouhlas