Nová emisní vyhláška zajistila dočasný provoz uhelných tepláren, teď je čas na úspory energie a obnovitelné zdroje

Dnes vstoupila v účinnost novela tzv. emisní vyhlášky [1]. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) tak umožnilo na dvě topné sezóny pokračování provozu uhelných tepláren, které nesplňují nové emisní limity a plánovaly letos přejít na zemní plyn. Ekologické organizace to považují vzhledem k současné energetické krizi a k potřebě zbavit se závislosti na ruském plynu za rozumné dočasné řešení. Další teplárny limity splňují nebo mají individuální výjimky. Uhelné teplárny napříč Evropou jedou kvůli ceně elektřiny naplno. Možnosti navýšení výroby z uhlí jsou tedy v principu vyčerpány. Vláda by se nyní měla začít velmi intenzivně zabývat tím, jak urychlit rozvoj obnovitelných zdrojů a maximalizovat úspory energie.


Strategické řešení pro zajištění tepla bez ruského plynu v Česku spočívá v první řadě ve snížení plýtvání energií při vytápění. Jak ukázala analýza Hnutí DUHA, energetické renovace budov dokáží do roku 2030 srazit potřebu ruského plynu na třetinu [2]. Další snížení o šestinu je možné skrze výměnu plynových zdrojů individuálního vytápění (zejména za kotle na dřevo či peletky a tepelná čerpadla). Emisní vyhláška a vysoké ceny plynu vytvořily prostor pro postupné nahrazování uhlí v teplárnách díky využití odpadního tepla a tepelných čerpadel, udržitelně čerpané biomasy a bioplynu či geotermálních zdrojů energie.


Změna vyhlášky také umožňuje vyšší využívání uhelných zdrojů, které jsou nyní provozovány jako záložní (v režimu maximálně do 1500 hodin ročně). V případě potřeby se jim provozní hodiny do tohoto limitu nebudou započítávat. Ekologické organizace vítají, že MŽP odmítlo návrhy Ministerstva průmyslu a obchodu na pozastavení emisních limitů pro běžící uhelné elektrárny. Snižovat na úkor zdraví lidí provozovatelům jejich náklady na spalování uhlí, které je už tak nyní vysoce ziskové, není potřeba. Ekologické organizace také vítají, že změna vyhlášky je časově omezená a má platit jen dvě topné sezóny.

 

 Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, říká:

“Prostý přechod uhelných tepláren na plyn byl vždy špatný plán, ale nyní by to bylo čiré bláznovství. Proto je dobře, že změna emisní vyhlášky umožní odklad. Česká republika tím zároveň využila své reálné možnosti navýšení využívání uhlí oproti původním plánům, o zbytek se postaral trh. Takže uhlí vyřešeno a uzavřeno. Nyní bych doporučil politikům a úředníkům soustředit se na strategické řešení naší závislosti na plynu - tedy masivní zateplování domů, instalaci tepelných čerpadel, biomasových kotlům bioplynových stanic na odpad či geotermální vrty.”

 

 Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace, říká:

“Nová emisní vyhláška potvrzuje, že stávající vláda přehodnotila špatný nápad bývalého ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka na přechod českého teplárenství na plyn. Svým rozhodnutím ponechat uhelné teplárny v provozu si ale jen kupuje čas, ve kterém by měla přijít s komplexním a trvalým řešením. Tím by měly být energetické úspory a moderní formy vytápění bez fosilních paliv.”

 

 Laura Otýpková, právnička Frank Bold, říká:

“Emisní vyhláška je jen část řešení - potřebná, ale sama o sobě nebude stačit. V oblasti legislativy je nyní potřeba odstranit bariéry, které zbytečně brzdí investice do úspor a rozvoj obnovitelných zdrojů. Je potřeba zvýšit hranici, od kdy je potřeba získat licenci pro výrobu elektřiny, a umožnit komunitní výrobu a sdílení energie v bytových domech, obcích a sousedských čtvrtích.” 

 

 Poznámky pro editory a editorky:

[1] Jedná se o vyhlášku č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů ČR vyšla 5. září a plati začíná 6. září 2022 https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=265&r=2022

 [2] Jak se zbavit závislosti na ruském plynu. Hnutí DUHA přibližuje nouzová i strategická řešení výpadku exportu zemního plynu z Ruska, 4. 3. 2022: https://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2022/03/jak_se_zbavit_zavislosti_na_ruskem_plynu_hd_2022_03_04.pdf