Memorandum žádá zrušení letitých uzávěr podél moravských řek

Zrušení stavebních uzávěr v trase kanálu Dunaj–Odra–Labe, které brání oživení řady moravských obcí a okolní krajiny, žádá memorandum vydané dnes v Kroměříži [1].
Mezi jeho signatáři jsou poslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL), senátorka Jitka Seitlová (Nezávislí – Přerov) a poslanec Evropského parlamentu Tomáš Zatloukal (SNK-ED). Připojilo se k němu rovněž několik organizací – Hnutí DUHA, Unie pro řeku Moravu, místní občanská iniciativa Stop vandalům, Sagittaria či Děti Země – a jednotlivci.
Kontroverzní projekt s rozpočtem odhadovaným na nejméně 300 miliard korun by poškodil ochranu před povodněmi i vzácnou krajinu lužních lesů, mokřadů a luk podél stovek kilometrů Moravy, Odry a Labe. Ale v různých variantách zvažované trasy dodnes platí stavební uzávěry, které komplikují život desítkám obcí a brání jinému využití pozemků v říčních nivách – včetně obnovy jejich přírodních funkcí.
Návrh Politiky územního rozvoje, o kterém bude vláda – po jednom odkladu – jednat příští týden, počítá s revizí stavebních uzávěr do roku 2008.
 
Poznámky:
[1] Memorandum: Zrušme územní hájení překonaných tras vodní cesty Dunaj-Odra-Labe
V Kroměříži dne 12. května 2006
Od roku 1996 je nařízením vlády č. 635 dána povinnost zahrnovat trasu potenciální vodní cesty Dunaj–Odra–Labe do směrných částí územních plánů velkých územních celků, resp. nověji do územních plánů jednotlivých krajů. V praxi někdy dochází i k situacím, kdy jsou v územní rezervě držené trasy, respektive jejich subvarianty zahrnuty i v závazných částech územních plánů.
Územní ochrana trasy DOL omezuje rozvoj řady sídel a sídelní infrastruktury. K tomu dochází zejména v řadě měst situovaných podél řeky Moravy.
V dotčeném území dochází ke konzervaci současného stavu využití krajiny a blokování aktivit, které by mohly vést k jeho harmonizaci. Znemožňuje se tak renaturalizace kanalizovaných úseků řek, zavádění řady opatření k revitalizaci říčních systémů, v trase DOL není racionální uvažovat o zakládání nových prvků posilujících územní systém ekologické stability krajiny.
Stávající posudky dopadů případné výstavby vodní cesty DOL navíc dokládají, že i projekt samotný by představoval pro krajinu říčních niv extrémní ekologickou zátěž. Z analýz vyplývá, že by, tak jak je navržen, vážně zasáhl do hydrologického režimu až na 28 procentech své délky.
Řada jeho úseků je navíc nerealizovatelná, nemá-li dojít k porušení mezinárodních závazků České republiky. Jde například o zásahy do součástí soustavy chráněných území EU Natura 2000 a oblastí chráněných Ramsarskou úmluvou o ochraně mokřadů.
Odhadované náklady na projekt činí nejméně tři sta miliard korun, z nichž značnou část by bylo nutné hradit z veřejných zdrojů. To nás při vědomí celé řady podstatnějších priorit naší země vede k názoru, že případná realizace projektu je velmi vzdálená. Držení územní rezervy pro potenciální trasy vodní cesty proto v dnešní době nepovažujeme za racionální.
Tento náš názor je posílen skutečností, že u sousedů v Rakousku a na Slovensku není projekt významným předmětem zájmu. Bez aktivního zapojení alespoň jednoho z nich přitom nelze o jeho realizaci vůbec uvažovat.
 
V této souvislosti oceňujeme, že schvalovaná Politika územního rozvoje si je vědoma zásadních střetů územního hájení trasy vodní cesty DOL  s ostatními zájmy rozvoje území a požaduje vyřešení tohoto problému do konce roku 2008.
 
Vyzýváme proto politickou reprezentaci, která vzejde z červnových voleb, aby termín stanovený Politikou územního rozvoje dodržela a problematickou povinnost územního hájení dobou překonaných variant vodní cesty Dunaj-Odra-Labe v územních plánech zrušila.
 
Michaela Šojdrová, poslankyně (KDU-ČSL)
 
Jitka Seitlová, senátorka (nezávislí - Přerov)
 
Tomáš Zatloukal, poslanec Evropského parlamentu (SNK-ED)
 
Dominika Kovaříková, předsedkyně Hnutí DUHA
 
Milan Janák, Daphne, Slovensko
 
Tomáš Havlíček, Atelier Fontes
 
Irena Brabcová, místostarostka, Napajedla
 
Zdeněk Batula, provozovatel turistické vodní dopravy v Kroměříži
 
Jan Látal, městský zastupitel Olomouce
 
Milan Komínek, občanské sdružení Stop vandalům, Kroměříž
 
Jaroslav Ungerman, Unie pro řeku Moravu
 
Michal Krátký, Sagittaria
 
Miroslav Husťák, Děti Země