Elektrárna Chvaletice napotřetí získala výjimku z emisních limitů. Ekologické organizace se odvolají

Krajský úřad Olomouckého kraje dnes znovu udělil výjimku z emisních limitů pro oxidy dusíku a rtuti pro elektrárnu Chvaletice. Vlivem udělení výjimky by do životního prostředí uniklo o 1 234 kilogramů více rtuti než v případě dodržení nových emisních limitů platných od srpna letošního roku. Ekologické organizace se proto opět odvolají k Ministerstvu životního prostředí, které předtím zrušilo předchozí dvě výjimky udělené Pardubickým a Olomouckým krajem. 


Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace, říká: 

“Úředníci opět schválili výjimku pro elektrárnu Chvaletice bez výhrad a v rozsahu, v jakém si o ni provozovatel žádal. Přitom nebyly dostatečně vypořádány všechny připomínky a námitky, kvůli kterým předchozí rozhodnutí zrušilo Ministerstvo životního prostředí. V okamžiku, kdy Česká republika řeší, jakým způsobem skoncovat s uhlím, je absurdní uhelným elektrárnám pomáhat v dalším provozu. Výjimka by podle nás měla být udělena jen v případě, že se vlastník elektrárny zaváže po jejím skončení ukončit provoz.”


Karel Polanecký, energetický expert z Hnutí Duha, říká: 

“Minimalizace znečištění na nejlepší technicky dostupnou úroveň by měla být významnou podmínkou pro provoz všech velkých spalovacích zdrojů. Uhelné elektrárny budou v příštích letech nahrazeny jinými zdroji, protože dosažení dekarbonizačních cílů není s jejich provozem slučitelné. V našem zájmu určitě je, aby v posledních letech provozu omezily emise znečišťujících látek na nejnižší možné hodnoty.”


Rozhodnutí Krajského úřadu je podle ekologických organizací i nadále v rozporu s dřívějším rozhodnutím ministerstva z těchto důvodů:

  • Krajský úřad při stanovení emisního limitu rtuti dostatečně nevyhodnotil účinky látkových filtrů,, které byly na blocích B3 a B4 zprovozněny již v listopadu 2020, zatímco na blocích B1 a B2 by měly být zřejmě instalovány během léta 2021, ani náklady na látkové filtry neodstranil z ekonomického hodnocení. Tím došlo ke zkreslení ekonomického hodnocení ve prospěch udělení výjimky a výše emisního limitu je nepřiměřeně nadhodnocená. Podle rozhodnutí MŽP měl KÚ náklady na látkové filtry buď odstranit z ekonomického hodnocení, nebo poměrné snížit návrhový emisní limit. Ani jednu z těchto variant KÚ neprovedl a pouze nekriticky přebral tvrzení provozovatele.

  • Nebyla prokázána nemožnost stanovení odlišného emisního limitu NOx pro jednotlivé části zařízení. Podle rozhodnutí MŽP měl krajský úřad stanovit na blocích B3 a B4 nižší emisní limity, neboť jsou na nich již realizována všechna potřebná primární i sekundární opatření k odstraňování NOx. Krajský úřad však stanovil emisní limity pro všechny bloky zařízení stejně, jako by bloky B3 a B4 vůbec modernizovány nebyly.

  • Výjimka na dobu 6 let je nepřiměřeně dlouhá a poskytuje provozovateli příliš mnoho času k prodlevám s modernizací zařízení. Více než dva roky trvání výjimky (tj. do konce roku 2023) má probíhat pouze optimalizace již nainstalovaných technologií. Optimalizaci by přitom bylo možné provést v horizontu 6 měsíců. Vlivem příliš benevolentního harmonogramu nedojde k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí, kterou požaduje § 14 odst. 5 zákona o integrované prevenci.