Poslanci navrhují omezit zákonem znečištění z uhelných elektráren i domácích kotlů

Většina obyvatel ČR trpí nadlimitním znečištěním ovzduší

Hnutí DUHA a Greenpeace vítají návrh skupiny poslanců a poslankyň Výboru pro životní prostředí z Pirátské strany, TOP09 a KDU-ČSL, aby aktuální novela zákona o ochraně ovzduší zamezila velkým uhelným elektrárnám získat výjimku z nových evropských limitů pro znečištění ovzduší [1].    

Za stejně rozumný považují i návrh, aby obce mohly na svém území zakázat spalování hnědého uhlí v domovních kotlích a kamnech (zdrojích pod 300 kW). Takové právo mají obce v Polsku a využilo toho například město Krakov.

Návrh podporují poslanci, kteří jsou zároveň regionálními politiky v oblastech postižených znečištěným ovzduším. Postavil se za něj např. hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO) či starosta Prahy 7 Jan Čižinský (KDU). Podporuje jej i starosta beskydských Trojanovic Jiří Novotný. Právě Ostravsko, Praha či Ústecko byly opět v uplynulých dnech postiženy smogem [2].   

V České republice žije stále téměř 60 procent lidí v oblastech, kde jsou překračovány zákonné limity pro znečištění ovzduší prachem [3]. Prach v ovzduší je také hlavním důvodem, proč každý rok 11 tisíc lidí vlivem znečištění předčasně zemře [4]. Znečištění ovzduší přispívá k mnoha nemocem včetně tak závažných, jako je chronická bronchitida, astma, srdeční onemocnění a mrtvice. Podle Světové zdravotnické organizace je znečištění ovzduší „největším environmentálním zdravotním rizikem”. Organizace odhaduje, že je odpovědné za jedno z osmi všech úmrtí na celém světě.

Na znečištění ovzduší se podstatným způsobem podílejí tepelné elektrárny a teplárny spalující zejména hnědé uhlí. Podle dat Českého hydrometeorologického ústavu uvedených ve Zprávě o životním prostředí v ČR v roce 2015 [5] vypouštějí tyto velké zdroje 33 % látek, z nichž vzniká v ovzduší prach a jsou tak jeho hlavním domácím zdrojem. U nebezpečného velmi jemného prachu (velikost částic do 2,5 mikrometru) jsou primárním producentem domácí kotle a kamna na uhlí [5].

Poslanecký pozměňovací návrh je přitom velmi mírný, neboť se - až na jeden případ [6] - nevztahuje na uhelné teplárny, které tak budou moci v odůvodněných případech získat výjimku a nebudou nuceny instalovat lepší technologie na snížení znečištění. Samotné nové evropské limity jsou přitom dokonce výrazně mírnější než nové limity v Číně [7]. Podle ekologických organizací by proto výjimky nebylo potřeba udělovat vůbec, a to ani teplárnám.

Podle poslanecké důvodové zprávy by pozměňovací návrh dopadl na jedenáct českých uhelných elektráren. Státní energetická koncepce ČR přitom počítá s tím, že uhlí budou využívat efektivní teplárny. Pokračovat v provozu by měly jen přibližně tři z dosud běžících uhelných elektráren [8]. Ty by tedy logicky měly instalovat lepší filtry a ostatní zdroje by měly začít připravovat odstavení (či v případě vybraných bloků omezený provoz do 1500 hodin ročně, který je možný i bez splnění limitů pro znečištění ovzduší).

Česká republika je sedmý největší vývozce elektřiny na světě [9], a proto uzavřené uhelné elektrárny nebudou chybět. Dosavadní praxe, kdy mocné elektrárenské firmy dál bohatnou na úkor lidského zdraví i přírody, musí skončit.

Právo obcí zakázat topení uhlím na svém území je podmíněno vydáním vyhlášky (schválené zastupitelstvem) platné nejdříve rok po vydání, takže lidé mají dost času změnit palivo. Stát by při tom měl finančně pomoci lidem s nízkými příjmy, například dotacemi z Nové zelené úsporám.

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
“Šest milionů lidí v naší zemi dusí špinavé ovzduší. Představa, že v této situaci dostanou uhelné elektrárny výjimku z limitů, které jsou samy o sobě slabší, než jaké platí pro čínské elektrárny, je prostě absurdní. Ale bohužel žijeme v zemi, kde si elektrárenské společnosti už vylobovaly spoustu absurdních výjimek a výhod. Proto je iniciativa poslanců a poslankyň správná a doufám, že se připojí také ostatní. Stejně tak je správné dát právo obcím, které dusí pár uhelných kotlů či kamen, úplně zakázat spalování uhlí na svém území. V konkrétních případech může jít doslova o vysvobození.”

Jan Rovenský, vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR, řekl:
“Neexistuje sebemenší důvod, proč by měly největší a nejbohatší firmy v zemi mít lepší podmínky než obyčejní lidé. Když vaše auto nesplní emise, žádnou výjimku vám také nikdo nedá, i když limit překročíte třeba jen o deset procent.“

MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik, řekl:
„Český vzduch patří mezi nejznečištěnější v Evropě, a proto má každý rok na svědomí víc než deset tisíc předčasných úmrtí. Další tisíce lidí vinou dýchaní znečištěného vzduchu končí v nemocnicích pro vážná respirační nebo kardiovaskulární onemocnění. Považuji za naprosto nepřijatelné, aby stát za takových podmínek poskytoval výjimky z plnění emisních limitů pro kohokoli, tím spíše pro velké znečišťovatele. Zvláště v situaci, kdy český stát není schopen celá léta dostát svým závazků vůči vlastním občanům ani vůči EU a prosadit to, abychom dýchali vzduch, který by splňoval alespoň minimální kritéria kvality stanovená českým zákonem i evropskou směrnicí.“


Kontakt:


Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz


Poznámky:

[1] https://www.pirati.cz/aktuality/

[2] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/na-smog-si-nesmime-zvykat-neni-prirodni...

[3] Zpráva o životním prostředí v České republice v roce 2016: https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zpravy_o_stavu_zivotniho_prostred...$FILE/SOPSZP-Zprava_ZP_CR_2016-20171211.pdf

[4] Air Quality in Europe 2017: https://www.eea.europa.eu//publications/air-quality-in-europe-2017

[5] https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zpravy_o_stavu_zivotniho_prostred...$FILE/SOPSZP-Zprava_ZP_CR_2015-20170301.pdf

[6] Opatovice jsou zároveň velká teplárna, ale vzhledem k tomu, že majitel (společnost EPH) investuje stovky miliard korun do uhelných elektráren všude po Evropě, neměla by mít problém investovat o několik řádů menší částku do zdraví českých občanů.

[7] Nové limity jsou uvedeny v technickém dokumentu Závěry o BAT (Best Available Techniques), který pro modernizaci elektráren bere v potaz nejlepší současně dostupné technologie. Protože uhelné firmy hlasitě promlouvaly už do rozhodování o tomto dokumentu, výsledná verze je kompromisní a k provozovatelům elektráren mírná. Máme tak například mnohem benevolentnější pravidla pro vypouštění škodlivin, než jaké si na ochranu zdraví svých občanů schválila Čína. České uhelné elektrárny nesplňují nové limity především u oxidů dusíku, kde došlo k mírnému snížení z původních 200 na nynějších 175 mg/Nm3. Pro srovnání - v Číně, která je dnes největším znečišťovatelem na světě, platí 100 mg/Nm3. (Podrobnosti v angličitně viz https://unearthed.greenpeace.org/2015/03/05/bref-european-air-standards-...)

[8] Státní energetická koncepce ČR počítá s tím, že v příštích 20 letech dojde k omezení spotřeby hnědého uhlí o 73 %. Útlum má dle koncepce nastat zejména u kondenzačních uhelných elektráren. SEK počítá s tím, že instalovaný výkon kondenzačních uhelných elektráren (ovšem s účinností nad 42 %) bude maximálně
1 800 MW. Přitom již modernizované elektrárny ČEZ (Tušimice II, Prunéřov II) a nový zdroj v Ledvicích tento limit téměř naplňují (celkem mají instalovaný výkon 1550 MW). Další kondenzační zdroje by neměly pokračovat, uhlí se má pálit v kogeneračních zdrojích s účinností od 60 %.

[9]  https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/KeyWorld20...

Šítky aktuality: